Quyết định 564/QĐ-TTg cấp hạt giống cây trồng hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 564/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Ninh Thuận và Bình Thuận

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2208/TTr-BNN-TT ngày 26 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài chính tại văn bản số 4371/BTC-TCDT ngày 10 tháng 4 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 1.950 tấn hạt giống lúa, 58 tấn hạt giống ngô và 08 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận bị thiệt hại do ảnh hưởng hạn hán vụ Đông - Xuân năm 2019-2020, cụ thể:

- Tỉnh Ninh Thuận: 450 tấn hạt giống lúa, 46 tấn hạt giống ngô và 08 tấn hạt giống rau;

- Tỉnh Bình Thuận: 1.500 tấn hạt giống lúa và 12 tấn hạt giống ngô.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời, đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng CP,

- Bộ KH&ĐT;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,

các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;

- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực