Quyết định 507-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển trách nhiệm quản lý Nhà nước các dự án xây dựng rừng phòng hộ sông Đà, Thạch nham, Dầu tiếng, Trị an cho UBND các tỉnh trong vùng dự án.

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 507-TTG NGÀY 26-8-1995

VỀ VIỆC CHUYỂN TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG ĐÀ, THẠCH NHAM, DẦU TIẾNG, TRỊ AN CHO UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH TRONG VÙNG DỰ ÁN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp tại Tờ trình số 1805-TCLĐ ngày 30-6-1995, ý kiến của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước tại Công văn số 2189-UB/NLN ngày 5-7-1995, Bộ Xây dựng tại Công văn số 1158-BXD/CSXD ngày 10-8-1995,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1

Chuyển trách nhiệm quản lý Nhà nước các dự án xây dựng rừng phòng hộ Sông Đà, Thạch Nham, Dầu Tiếng, Trị An từ Bộ Lâm nghiệp theo các Quyết định số 354-CT ngày 11-12-1989, số 219-CT ngày 15-6-1990, số 89-CT ngày 2-4-1991, số 229-CT ngày 27-7-1991 và số 71-CT ngày 5-3-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) sang Uỷ ban nhân dân các tỉnh quản lý theo lãnh thổ của từng tỉnh như sau:

1- Dự án xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Đà do Uỷ ban nhân dân 5 tỉnh: Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái quản lý.

2- Dự án xây dựng rừng phòng hộ Thạch Nham do Uỷ ban nhân dân 2 tỉnh: Quảng Ngãi, Kon Tum quản lý.

3- Dự án xây dựng rừng phòng hộ Dầu Tiếng do Uỷ ban nhân dân 2 tỉnh: Sông Bé, Tây Ninh quản lý.

4- Dự án xây dựng rừng phòng hộ Trị An do Uỷ ban nhân dân 3 tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Thuận quản lý.

 

Điều 2

Bộ Lâm nghiệp có trách nhiệm bàn giao sang Uỷ ban nhân dân các tỉnh nói trên toàn bộ hồ sơ của dự án thuộc từng tỉnh, kết quả thực hiện đầu tư tính đến ngày 31 tháng 12 năm 1994, kế hoạch năm 1995. Việc bàn giao phải xong trong năm 1995.

Sau khi hoàn thành việc bàn, Bộ Lâm nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo việc xây dựng các dự án rừng phòng hộ nói trên theo đúng mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt; giải thể Ban quản lý các công trình trồng rừng trực thuộc Bộ; đồng thời tăng cường bộ phận chuyên viên chuyên trách Chương trình 327 để Bộ giúp Bộ chỉ đạo, kiểm tra các dự án xây dựng rừng phòng hộ trọng điểm. Lương và các khoản chi phí khác do tổ chức cán bộ tăng cường trích từ khoản quản lý phí của Chương trình 327 phần do Bộ Lâm nghiệp quản lý.

 

Điều 3

Uỷ ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ dự án, kết quả đầu tư; sắp xếp, điều chỉnh (nếu có) và tách thành một dự án riêng về đầu tư, xây dựng rừng phòng hộ trong phạm vi lãnh thổ của tỉnh phù hợp với mục tiêu, quy hoạch của các Quyết định đã nêu ở Điều 1 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Chương trình 327 Trung ương; kiện toàn Ban quản lý trồng rừng phòng hộ đã có của tỉnh để tổ chức thực hiện dự án xây dựng rừng phòng hộ mới được chuyển giao. Trong khi chưa hoàn thành việc sắp xếp, điều chỉnh và tách thành dự án riêng, các hạng mục công trình và các luận chứng kinh tế kỹ thật xã đang đầu tư hoặc đã được cấp có thẩm quyền duyệt vẫn được tiếp tục đầu tư theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt hàng năm.

 

Điều 4

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh nói trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 507-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển trách nhiệm quản lý Nhà nước các dự án xây dựng rừng phòng hộ sông Đà, Thạch nham, Dầu tiếng, Trị an cho UBND các tỉnh trong vùng dự án.
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 507-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 26/08/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------
No: 507-TTg
Hanoi, August 26, 1995

 
DECISION
TRANSFERRING STATE MANAGEMENT RESPONSIBILITY OVER THE DA RIVER, THACH NHAM, DAU TIENG AND TRI AN PROTECTIVE FOREST BUILDING PROJECTS TO THE PEOPLE'S COMMITTEES OF THE PROVINCES IN THE PROJECT AREAS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister of Forestry made in Report No.1805-TCLD of June 30, 1995, and considering the comments of the State Planning Committee in its Official Dispatch No.2189-UB/NLN of July 5, 1995, and of the Ministry of Construction in its Official Dispatch No.1158-BXD/CSXD of August 10, 1995,
DECIDES:
Article 1.- To transfer the State management responsibility over the Da River, Thach Nham, Dau Tieng, Tri An protective forest building projects from the Ministry of Forestry to the People's Committees of the provinces in their respective localities, in accordance with Decision No.354-CT of December 11, 1989, Decision No.219-CT of June 15, 1990, Decision No.89-CT of April 2, 1991, Decision No.229-CT of July 27, 1991, and Decision No.71-CT of March 5, 1992 of the Chairman of the Council of Ministers (now the Prime Minister), under the following terms:
1. The Da River upstream protective forest building project is now placed under the management of the People's Committees of 5 provinces: Hoa Binh, Son La, Lai Chau, Lao Cai and Yen Bai.
2. The Thach Nham protective forest building project is now placed under the management of the People's Committees of 2 provinces: Quang Ngai and Kon Tum.
3. The Dau Tieng protective forest building project is now placed under the management of the People's Committees of 2 provinces: Song Be and Tay Ninh.
4. The Tri An protective forest building project is now placed under the management of the People's Committees of the 3 provinces: Dong Nai, Lam Dong and Binh Thuan.
Article 2.- The Ministry of Forestry has the responsibility to transfer to the People's Committees of the above-said provinces all the documents of each province's project, the investment achievements up to December 31, 1994, and the 1995 plan. The transfer shall be completed in 1995.
After the completion of the transfer, the Ministry of Forestry shall have to conduct, supervise and assure the development of the above-said protective forest building projects in accordance with the objectives and plans already approved; to dissolve the Managing Board of afforestration projects attached to the Ministry; and at the same time to reinforce the experts group in charge of Program No.327 in order to assist the Ministry in conducting and supervising key protective forest building projects. Wages and other expenses for the reinforced experts group shall be deducted from the budget for the management of Program No.327, which is managed by the Ministry of Forestry.
Article 3.- The People's Committees of the concerned provinces shall have to receive the project dossiers and the records on the investment results; to arrange, readjust (if necessary) and make it a separate project, on investment in and construction of protective forests in their respective localities, in accordance with the objectives and plans defined in Article 1, and under the guidance of the Central Steering Committee of Project No.327; to consolidate the existing Protective Forest Construction Managerial Boards in order to carry on the protective forest building projects transferred to them. Pending the arrangement, readjustment and separation, the projects' units and technical and economic plans being invested by communes and already approved by competent agencies shall continue to be invested in accordance with annual plan already approved.
Article 4.- This Decision takes effect from the date of its signing. The Minister-Chairman of the State Planning Committee, the Minister of Forestry and the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the relevant agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the above-said provinces shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!