Quyết định 4354/QĐ-BNN-KHCN 2018 giao Cục trưởng Cục Trồng trọt cấp, thu hồi GCN đăng ký hoạt động đánh giá phù hợp lĩnh vực trồng trọt

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4354/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 4354/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao Cục trưởng Cục Trồng trọt nhiệm vụ cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp lĩnh vực trồng trọt
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4354/QĐ-BNN-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành:05/11/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thay đổi cơ quan cấp GCN ĐKHĐ của tổ chức đánh giá sự phù hợp lĩnh vực trồng trọt

Ngày 05/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4354/QĐ-BNN-KHCN giao Cục trưởng Cục Trồng trọt nhiệm vụ cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp lĩnh vực trồng trọt.

Theo đó, Cục trưởng Cục Trồng trọt được giao các nhiệm vụ:

-Cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoặt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận cho tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với giống cây trồng nông nghiệp, sản phẩm trồng trọt phù hợp tiêu chuẩn VietGAP, quá trình trồng trọt theo quy định pháp luật.

- Chỉ định lần đầu, chỉ định bổ sung, cấp lại, thu hồi quyết định chỉ định thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận cho tổ chức đánh giá sự phù hợp với giống cây trồng nông nghiệp phù hợp quy chuẩn quỹ thuật và quy định pháp luật.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/11/2018.

Xem chi tiết Quyết định 4354/QĐ-BNN-KHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

__________

Số: 4354/QĐ-BNN-KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Giao Cục trưởng Cục Trồng trọt nhiệm vụ cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp lĩnh vực trồng trọt

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt tại Văn bản số 1079/TT-CL ngày 13/9/2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Cục trưởng Cục Trồng trọt các nhiệm vụ như sau:

1. Cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận cho tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với giống cây trồng nông nghiệp, sản phẩm trồng trọt phù hợp tiêu chuẩn VietGAP, quá trình trồng trọt theo quy định pháp luật.

2. Chỉ định lần đầu, chỉ định bổ sung, cấp lại, thu hồi quyết định chỉ định thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận cho tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với giống cây trồng nông nghiệp phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Trồng trọt

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng giao tại Điều 1 Quyết định này, báo cáo Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định pháp luật.

3. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

5. Báo cáo Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Quyết định này thay thế nội dung quy định trách nhiệm của Cục trưởng Cục Trồng trọt tại Quyết định số 3322/QĐ-BNN-KHCN ngày 08/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận; chỉ định tổ chức kiểm định, giám định lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Trồng trọt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Khoản 3, Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Các Vụ: Tổ chức cán bộ, PC (để p/h);

- Cục QLCLNLS & TS;

- Lưu: VT, KHCN.(TLT30b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi