Quyết định 287/QĐ-TTg quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 287/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

Căn cLuật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bsung một s điu ca Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đi, bsung một s điu của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 ca Chính ph v sn xuất cung cp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 124/2011/NQ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đi bsung một sđiều của Nghị định 117/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định s 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 ca Chính phủ về sửa đi, bsung một sđiều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình s 64/TTr-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt điều chnh cục bộ quy hoạch cp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2050),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2016 (Quy hoạch năm 2016) với những nội dung chính kèm theo hồ sơ như sau:
1. Điều chỉnh Vùng I (Bắc sông Tiền) và Vùng II (giữa sông Tiền và sông Hậu) thành một vùng Đông Bắc sông Hậu bao gồm các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp.
2. Bổ sung trạm bơm nước thô tại khu vực huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang với công suất đến năm 2025 là 300.000 m3/ngày đêm, sau năm 2025 là 600.000 m3/ngày đêm.
3. Điều chỉnh mạng lưới đường ống cấp nước và trạm bơm tăng áp:
- Điều chỉnh hướng tuyến truyền tải nước sạch của Nhà máy sông Tiền 1, trong giai đoạn trước mắt 2020 - 2025 thành tuyến ống truyền tải nước thô cấp cho tỉnh Tiền Giang, một phần tỉnh Long An và tuyến ống truyền tải nước thô qua sông Tiền cấp cho tỉnh Bến Tre (Danh mục tuyến ống truyền tải tại Phụ lục kèm theo).
- Điều chỉnh vị trí trạm bơm tăng áp phù hợp với vị trí lắp đặt các tuyến ống truyền tải nước thô gồm: Trạm bơm tăng áp ST1.1 đặt tại Thị xã Cai Lậy dịch chuyển theo tuyến ống truyền tải đặt dọc Đường tỉnh 864 (Tiền Giang) và trạm bơm tăng áp ST1.2 đặt tại thành phố Mỹ Tho trong phạm vi Nhà máy nước Đồng Tâm (thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Xây dựng:
- Tổ chức công bố nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch năm 2016 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với hình thức phù hợp, đảm bảo tiết kiệm kinh phí.
- Hướng dẫn các địa phương rà soát, kiểm tra và điều chỉnh các quy hoạch khác có liên quan trên địa bàn các tỉnh phù hợp với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch năm 2016.
- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng rà soát các dự án đầu tư nhà máy nước, phát triển cấp nước; từng bước hạn chế khai thác nước ngầm, thay thế bằng nguồn nước mặt để hạn chế sụt lún đất, ô nhiễm chất lượng nước ngầm.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Rà soát, cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch năm 2016 vào quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3. Các bộ, ngành khác có liên quan:
Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch năm 2016.
4. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp:
- Tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch khác có liên quan trên địa bàn phù hợp với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Tổ chức thực hiện đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước năm 2016; tham gia đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước vùng liên tỉnh; tham gia đầu tư mạng đường ống tiếp nhận nguồn nước; thực hiện thỏa thuận dịch vụ cấp nước với đơn vị cấp nước vùng liên tỉnh; chỉ đạo đầu tư, phát triển cấp nước trên địa bàn tỉnh phù hợp với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch năm 2016 được phê duyệt.
- Phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện công bố nội dung đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước năm 2016.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các bộ có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ;
- Thành ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, NN, QHĐP, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


 
Trịnh Đình Dũng

Phụ lục

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH TUYẾN ỐNG TRUYỀN TẢI LIÊN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số: 287/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2021 ca Thủ tướng Chính phủ)

___________

STT

Điều chỉnh tuyến ng truyền ti liên tỉnh

Đường kính (mm)

Giai đon đến năm 2025

Giai đoạn đến năm 2030

1

Từ Cái Bè đi Cai Lậy (Tiền Giang), theo đường tỉnh 864.

DN1400

DN1200

2

Từ Cai Lậy (Tiền Giang) đi Chợ Lách (Bến Tre), qua sông Tiền, theo đường tỉnh 868 và quốc lộ 57

DN250 - DN 400

 

3

Từ Cai Lậy (Tiền Giang) đi Châu Thành (Tiền Giang), theo đường tỉnh 864

DN1400

DN1200

4

Từ Châu Thành đi Mỹ Tho (Tiền Giang), theo đường tỉnh 864.

DN500 - DN1200

 

5

Từ Châu Thành (Tiền Giang) đi Tân An (Long An), theo đường tnh 870 (Tiền Giang), đưng dẫn và hành lang cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

DN1000

DN1000

6

Từ Châu Thành (Tiền Giang) đi Châu Thành (Bến Tre) và thành ph Bến Tre, qua sông Tiền, theo quốc lộ 60, quc lộ 57B, quốc lộ 57C.

DN250 - DN1000

 

thuộc tính Quyết định 287/QĐ-TTg

Quyết định 287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:287/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:02/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung trạm bơm nước thô tại huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày 02/03/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 287/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ sung trạm bơm nước thô tại khu vực huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang với công suất đến năm 2025 là 300.000m3/ngày đêm, và sau năm 2025 là 600.000m3/ngày đêm. Đồng thời, điều chỉnh mạng lưới đường ống cấp nước và trạm bơm tăng áp như sau:

Thứ nhất, điều chỉnh hướng tuyến truyền tải nước sạch của Nhà máy sông Tiền 1 trong giai đoạn trước mắt từ 2020 - 2025 thành tuyến ống truyền tải nước thô cấp cho tỉnh Tiền Giang, một phần tỉnh Long An và tuyến ống truyền tải nước thô qua sông Tiền cấp cho tỉnh Bến Tre.

Thứ hai, điều chỉnh vị trí đặt trạm bơm tăng áp phù hợp với vị trí lắp đặt các ống truyền tải nước thô, bao gồm: Trạm bơm tăng áp ST1.1 đặt tại thị xã Cai Lậy dịch chuyển theo tuyến ống truyền tải đặt dọc Đường tỉnh 846 (Tiền Giang) và trạm bơm tăng áp ST1.2 đặt tại Thành phố Mỹ Tho, trong phạm vi nhà máy nước Đồng Tâm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 287/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE PRIME MINISTER

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 287/QD-TTg

 

Hanoi, March 2, 2021

 

DECISION

Approving partial adjustments to the master plan on water supply in the Mekong River delta through 2030, with a vision toward 2050[1]

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; and the November 22, 2019  Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the June 18, 2014 Law on Construction;

Pursuant to November 20, 2018 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Thirty-Seven Laws Concerning Planning;

Pursuant to the Government’s Decree No. 117/2007/ND-CP of July 11, 2007, on supply and consumption of clean water, and Decree No. 124/2011/ND-CP of December 28, 2011, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 117/2007/ND-CP;

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2019/ND-CP of December 27, 2019, amending and supplementing a number of articles of the decrees concerning technical infrastructure;

At the proposal of the Ministry of Construction in Document No. 64/TTr-BXD of December 31, 2020, approving partial adjustments to the master plan on water supply in the Mekong River delta through 2030, with a vision toward 2050.

DECIDES:

Article 1. To approve partial adjustments to the master plan on water supply in the Mekong River delta through 2030, with a vision toward 2050, under Decision No. 2140/QD-TTg of November 8, 2016 (the 2016 master plan), with the following principal contents enclosed with dossiers as follows:

1. To consolidate Region I (Northern Tien River) and Region II (between Tien River and Hau River) into the Northeastern Hau River, embracing Long An, Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh, Vinh Long, and Dong Thap provinces.

2. To additionally install a raw water pump station in Cai Be urban district, Tien Giang province with a capacity of up to 300,000 m3 per day by 2025, and 600,000 m3 per day after 2025.

3. To adjust the network of water supply pipelines and booster pump stations:

- To use clean water pipelines of the Tien River water plant 1 for supply of raw water to Tien Giang province and a part of Long An province, and use raw water pipelines crossing Tien River for supply to Ben Tre province for the 2020-2025 period (the list of water pipelines is provided in the Appendix to this Decision).

- To relocate booster pump stations as suitable to locations of raw water pipelines, including: Booster pump station ST1.1 located in Cai Lay township will be moved along raw water pipelines installed on Road 846 (Tien Giang province), and booster pump station ST1.2 will be installed within the Dong Tam water plant in My Tho city (Chau Thanh urban district, Tien Giang province).

Article 2. Organization of implementation

1. The Ministry of Construction shall:

- Publicize partial adjustments to the 2016 master plan after acquiring the Prime Minister’s approval, in an appropriate form and economical manner.

- Guide localities in reviewing, checking and adjusting other relevant master plans of their provinces in conformity with the plan on partial adjustments to the 2016 master plan.

- Continue to coordinate with provincial-level People’s Committees in the region in reviewing projects on investment in water plants and water supply development; incrementally limit the exploitation of groundwater and replace it with surface water sources in order to minimize land depression and groundwater pollution.

2. The Ministry of Planning and Investment shall review and update partial adjustments to the 2016 master plan to the master plan on the Mekong River delta in the 2021-2030 period, with a vision toward 2050.

3. Other relevant ministries and sectors shall within the ambit of their assigned functions and tasks, coordinate with the Ministry of Construction and provincial-level People’s Committees in the Mekong River delta in implementing partial adjustments to the 2016 master plan.

4. The People’s Committees of Long An, Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh, Vinh Long, and Dong Thap provinces shall:

- Review and adjust other relevant master plans of their localities in conformity with partial adjustments to the 2016 master plan as approved by the Prime Minister.

- Organize the implementation of the plan on partial adjustments to the 2016 master plan on water supply; participate in investing in construction of the inter-provincial water supply system and water pipeline network; implement agreements on provision of water supply services with inter-regional water supply units; and direct investment in and development of water supply in their localities under the approved plan on partial adjustments to the 2016 master plan.

- Coordinate with the Ministry of Construction in publicizing contents of the plan on partial adjustments to the 2016 master plan.

Article 3. This Decision takes effect on the date of its signing.

The Minister of Construction, relevant ministers, chairpersons of People’s Committees of Tien Giang, Long An, Ben Tre, Tra Vinh, Vinh Long, and Dong Thap provinces, and heads of related agencies shall implement this Decision.-

For the Prime Minister
Deputy Prime Minister
TRINH DINH DUNG 


[1] Công Báo Nos 447-448 (14/03/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 287/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 287/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi