Quyết định 781/QĐ-BNN-TCCB Kế hoạch Phong trào thi đua yêu nước 2021-2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_________

Số: 781/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

                       Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

 

                                                                  

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước “Toàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” giai đoạn 2021-2025

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Phát động phong trào thi đua yêu nước của Bộ trưởng tại Đại hội thi đua yêu nước Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ V;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước "‘Toàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh" giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn  vị thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (b/c);

- Lưu: VT, TCCB. (100b)

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Hà Công Tuấn

 

 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước “Toàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” giai đoạn 2021-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 781/QĐ-BNN-TCCB ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

______________________

 

Ngày 14/11/2020, tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ V, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ, đã phát động Phong trào thi đua "Toàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh" giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua).

Với truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, hội nhập; quản triệt sâu sắc Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới, Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Thông qua Phong trào thi đua nhằm:

- Khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành Nông nghiệp và PTNT thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân trong toàn ngành thực hiện về đích trước thời hạn nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành hàng năm và giai đoạn 05 năm (2021-2025).

- Ghi nhận, vinh danh tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, là những tấm gương điển hình tiên tiến tích cực tham gia phong trào thi đua, đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.

II. MỤC TIÊU THI ĐUA

Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Với một số mục tiêu cụ thể sau:

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 2,8 - 3,2%/năm.

- Đến năm 2025 tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới ít nhất 80% (trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); 50% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; ít nhất 15 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 52,27 tỷ USD (2025)

- Thu nhập bình quân đầu người của dân cư nông thôn năm 2025 tăng ít nhất 1,6 lần năm 2020.

- Tỷ lệ che phủ rừng duy trì 42% với năng suất, trữ lượng, chất lượng năm 2025 cao hơn 20% so với năm 2020.

III. NỘI DUNG THI ĐUA

Các cơ quan, đơn vị và các Khối thi đua trong Bộ, ngành bám sát các mục tiêu thi đua để cụ thể hóa nội dung thi đua theo từng lĩnh vực chuyên ngành gắn với thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung các nội dung sau:

1. Khối các Cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ:

Thi đua hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chủ động, tích cực nghiên cứu, rà soát, tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách về nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thi đua thực hiện cải cách hành chính, thực thi công vụ, xây dựng công sở văn minh, hiện đại.

2. Khối các đơn vị sự nghiệp, nghiên cứu khoa học thuộc Bộ:

Thi đua nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ; có nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học, đề tài đi vào thực tiễn; đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tăng tỉ trọng nguồn thu ngoài ngân sách, nâng cao thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động.

3. Khối các đơn vị đào tạo thuộc Bộ:

Thi đua lập thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo; chủ động, sáng tạo thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng dạy học; đẩy mạnh ứng dụng CNTT; tăng cường cơ sở vật chất; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

4. Khối các sở/ngành, Hội, Hiệp hội:

- Thi đua trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách trong sản xuất nông nghiệp; tích cực tham gia xây dựng chính sách, phản biện xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

- Thi đua trong việc tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố về chỉ đạo sản xuất tại địa phương; ban hành chính sách đặc thù để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, thành phố

- Thi đua trong công tác quy hoạch phát triển các sản phẩm hàng hóa tập trung, theo chuỗi; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

5. Khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ:

Chủ động, tích cực hỗ trợ, huy động nguồn lực trực tiếp cho nông dân, phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ các địa phương khó khăn xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và đời sống; mở rộng liên kết với Hợp tác xã, nông dân trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến; áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến.

Thi đua xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ...

Thi đua đẩy mạnh triển khai hiệu quả hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp với tổ chức, HTX, trang trại, hộ nông dân.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Mỗi cơ quan, đơn vị, khối thi đua trong ngành xây dựng, cụ thể hóa Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Toàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông nông thôn xây dựng nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” của đơn vị mình, làm căn cứ tổ chức chỉ đạo thực hiện trong đơn vị. Kế hoạch thực hiện Phong trào phải cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ trong từng năm, gắn với sơ kết 3 năm, tổng kết 5 năm thực hiện.

2. Phong trào thi đua: “Toàn ngành Nông nghiệp và PTNT chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” triển khai gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã được Thủ tướng Chính phủ phát động, các phong trào thi đua chuyên đề đã và đang phát huy hiệu quả ở các cơ quan, đơn vị.

3. Triển khai Phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, xây dựng, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến ở cơ quan, đơn vị, quan tâm thường xuyên công tác khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, người nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp điển hình tiên tiến trong ngành.

4. Phát huy vai trò của tổ chức, cấp ủy Đảng là nòng cốt trong chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện Phong trào. Tổ chức đoàn thể phối hợp, tuyên truyền, giám sát triển khai thực hiện trong các cơ quan, đơn vị.

V. TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Năm 2021:

Các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị trong Bộ, ngành tổ chức phát động, ký giao ước thi đua thực hiện Phong trào thi đua. Cụ thể hóa thành phong trào thi đua nhánh, chuyên đề phù hợp với cụm, khối, đơn vị cùng với việc ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trong Quý I, II năm 2021.

2. Giai đoạn 2022 -2023:

- Triển khai sâu rộng phong trào để thực hiện các nội dung kế hoạch.

- Phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến trong cụm, khối, cơ quan, đơn vị.

- Cuối năm 2023 tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào thi đua theo khối thi đua, đánh giá kết quả triển khai và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện phong trào trong những năm tiếp theo.

3. Giai đoạn 2024 - 2025:

- Tiếp tục triển khai phong trào thi đua theo nội dung đã phát động.

- Bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

- Đầu năm 2025 phát động thi đua đặc biệt hoàn thành vượt mức kế hoạch chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội thi đua yêu nước ngành Nông nghiệp và PTNT lần thứ VI.

- Tổ chức tổng kết tại các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị và toàn ngành.

VI. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng hàng năm:

Hàng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng các cụm, khối thi đua chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là một tiêu chí trong đánh giá thi đua cho các đơn vị.

Hội đồng thi đua khen thưởng các cơ quan, đơn vị đánh giá thành tích trong triển khai tổ chức phong trào thi đua để đưa vào thành tích chung của các tập thể, cá nhân phục vụ công tác xét thi đua khen thưởng theo hình thức khen thưởng theo công trạng hàng năm.

2. Khen thưởng Sơ kết giai đoạn 2021 - 2023:

Các Khối thi đua, các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết thực hiện phong trào thi đua và đề xuất Bộ xét khen thưởng theo quy định.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu thuộc các lĩnh vực trong ngành để đề nghị Bộ trưởng tặng thưởng Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ và trình Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

3. Khen thưởng tổng kết phong trào:

Việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết của các cơ quan, đơn vị do đơn vị thực hiện theo quy định.

Đề xuất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ khen thưởng Bằng khen Bộ trưởng, Cờ thi đua của Bộ và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất thuộc các lĩnh vực trong ngành để đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Bộ sẽ có Hướng dẫn cụ thể về thời gian sơ/tổng kết phong trào, tiêu chuẩn và số lượng khen thưởng riêng).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, ngành căn cứ Kế hoạch này cụ thể thành kế hoạch/hướng dẫn tổ chức thi đua, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra

2. Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn ngành tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

3. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong toàn ngành, kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến.

4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong Bộ tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả về Bộ. Tổ chức sơ kết, tổng kết và trình Bộ xem xét khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua./.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

thuộc tính Quyết định 781/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 781/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước "Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp giàu có, nông nghiệp thông minh" giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:781/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:25/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến năm 2025, tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới ít nhất 80%

Ngày 25/02/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 781/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước "Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp giàu có, nông nghiệp thông minh" giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch như sau: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 2,8 – 3,2%/năm; Đến năm 2025 tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới ít nhất 80%; 50% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; ít nhất 15 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 52,27 tỷ USD (2025);…

Bên cạnh đó, các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị trong Bộ, ngành tổ chức phát động, ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua. Cụ thể hóa thành phong trào thi đua nhánh, chuyên đề phù hợp với cụm, khối, đơn vị cùng với việc ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua trong Quý I, II năm 2021.

Quyết định này có hiệu lực kẻ từ ngày ký

Xem chi tiết Quyết định781/QĐ-BNN-TCCB tại đây

tải Quyết định 781/QĐ-BNN-TCCB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi