Quyết định 1780/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành các định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông lĩnh vực trồng trọt

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
Số: 1780/QĐ-BNN-KHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CÁC ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT TẠM THỜI ÁP DỤNG CHO CÁC MÔ HÌNH THUỘC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;
Căn cứ Thông tư số 38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;
Xét đề nghị của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại công văn số 272/KN-CGTBKT ngày 17/6/2011, đề nghị của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long tại công văn số 120/VL-PTSH ngày 26/7/2011 và Biên bản thẩm định ngày 30/5/2011 của Hội đồng thẩm định định mức KTKT áp dụng cho mô hình khuyến nông thành lập theo Quyết định số 993/QĐ-BNN-KHCN ngày 17/5/2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành các định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương lĩnh vực Trồng trọt (chi tiết tại 02 phụ lục đính kèm).
Điều 2. Bãi bỏ các quy định tạm thời về định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng đối với các mô hình thuộc dự án khuyến nông TW trái với quy định tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án; Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng
  
PHỤ LỤC 1
ĐỊNH MỨC TẠM THỜI ÁP DỤNG CHO MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM OMETAR TRÊN CÂY LÚA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-BNN-KHCN ngày 05/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
I. PHẦN VẬT TƯ
Tính cho: 01 ha

Hạng mục
Đơn vị tính
Yêu cầu chương trình
Mức hỗ trợ
Đồng bằng
Trung du, miền núi, bãi ngang
Địa bàn khó khăn, huyện nghèo
Giống
 
 
 
 
 
- Các tỉnh phía Nam
kg
100
100
100
100
- Các tỉnh phía Bắc:
 
 
 
 
 
+ Cấy
kg
60-70
60-70
60-70
60-70
+ Hoặc gieo sạ
kg
30-35
30-35
30-35
30-35
Ure
kg
220
66
110
220
Lân Supe
kg
450
135
225
450
Kali clorua
kg
135
40,5
67,5
135
Thuốc trừ cỏ
1.000đ
300
90
150
300
Thuốc bảo vệ thực vật
1.000đ
300
90
150
300
Chế phẩm Ometar
kg
3
0,9
1,5
3
Chất bám dính nông dược
lít
1
0,3
0,5
1
II. PHẦN TRIỂN KHAI

Nội dung
Đơn vị tính
Định mức
Ghi chú
Thời gian triển khai
tháng
5
 
Tập huấn kỹ thuật
lần
1
1 ngày cho một lần tập huấn
Tham quan, hội thảo
lần
1
1 ngày
Tổng kết
lần
1
1 ngày
Cán bộ chỉ đạo phụ trách
ha
20
 
 
PHỤ LỤC 2
ĐỊNH MỨC TẠM THỜI ÁP DỤNG CHO MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG TW “TRỒNG THÂM CANH CÂY CA CAO TRONG VƯỜN DỪA CÓ SẴN”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-BNN-KHCN ngày 05/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
I. PHẦN VẬT TƯ
Tính cho: 01 ha

Hạng mục
Đơn vị tính
Yêu cầu chương trình
Mức hỗ trợ
Đồng bằng
Trung du, miền núi, bãi ngang
Địa bàn khó khăn, huyện nghèo
Trồng, thâm canh ca cao + dừa
 
 
 
 
 
Năm thứ nhất
Giống ca cao trồng mới
cây
480
480
480
480
Giống ca cao trồng dặm
cây
20
20
20
20
Urê
kg
180
54
90
180
Lân Supe
kg
350
105
175
350
Kali Clorua
kg
150
45
75
150
Phân sinh học
lít
8
2,4
4
8
Vôi bột
kg
500
150
250
500
Thuốc BVTV
kg/lít
3
0,9
1,5
3
Chăm sóc ca cao + dừa
 
 
 
 
 
Năm thứ hai
Urê
kg
180
54
90
180
Lân Supe
kg
350
105
175
350
Kali Clorua
kg
150
45
75
150
Phân sinh học
lít
10
3
5
10
Thuốc BVTV
kg/lít
3
0,9
1,5
3
Chăm sóc ca cao + dừa
 
 
 
 
 
Năm thứ ba
Urê
kg
220
66
110
220
Lân Supe
kg
480
144
240
480
Kali Clorua
kg
200
60
100
200
Phân sinh học
lít
15
4,5
7,5
15
Thuốc BVTV
kg/lít
4
1,2
2
4
II. PHẦN TRIỂN KHAI

Diễn giải
ĐV tính
Định mức
Ghi chú
Thời gian triển khai
năm
3
Cán bộ chỉ đạo không quá 9 tháng/năm
Tập huấn kỹ thuật (năm thứ nhất, hai)
lần
2
1 ngày cho 1 lần tập huấn
Tham quan, hội thảo (năm thứ ba)
lần
1
1 ngày
Tổng kết
lần
3
1 năm tổng kết 1 lần
Cán bộ chỉ đạo phụ trách
ha
5
 
 

thuộc tính Quyết định 1780/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 1780/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành các định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông lĩnh vực trồng trọt
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1780/QĐ-BNN-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:05/08/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi