Quyết định 158/TTg của Thủ tướng Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp xử lý các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 158/TTG

NGàY 16 THáNG 3 NăM 1995 Về BIệN PHáP Xử Lý CáC VI PHạM

PHáP LệNH Về đê đIềU ở Hà NộI

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét báo cáo của Bộ Thuỷ lợi, Bộ Nội vụ và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ kết quả phiên họp ngày 14/3/1995 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, với sự tham gia của các Bộ, Ban, ngành, địa phương có liên quan;

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoạn đê bảo vệ Hà Nội trong mùa mưa lũ năm 1995 và lâu dài, giữ nghiêm kỷ cương phép nước,

QUYếT địNH

Điều 1.- Đê điều là vấn đề an toàn của quốc gia, đoạn đê bảo vệ Hà Nội được xếp vào cấp đặc biệt, nếu bị vỡ thì hậu quả không thể lường hết. Việc bảo đảm an toàn cho đê là cực kỳ quan trọng, xử lý nghiêm minh các vi phạm về Pháp lệnh đê điều là nhằm mục đích giữ an toàn tuyệt đối cho đê và giữ nghiêm kỷ cương phép nước.

 

Điều 2.- Thực hiện phương án xử lý bước 1 các vi phạm Pháp lệnh đê điều ở Hà Nội do Bộ Thuỷ lợi, Bộ Nội vụ, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà nội và các ngành có liên quan đề nghị, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

1/ Phương án xử lý kỹ thuật:

Trả lại mặt đê, mái đê và lưu không ở hai bên thân đê, cụ thể là giữ nguyên mặt đê theo kích thước trung bình hiện có, mái đê đảm bảo độ dốc trung bình hiện tại (m = 1,5 - 2), đảm bảo phạm vi lưu thông từ chân đê ra tối thiểu 5 mét (năm mét) ở cả hai bên chân đê; tiến hành xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật để gia cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đê trong mùa mưa lũ năm 1995; hình thành đường quản lý hai bên chân đê, tạo điều kiện cho việc kiểm tra đê và tổ chức ứng cứu kịp thời khi đê có sự cố.

Bộ Thuỷ lợi chịu trách nhiệm phê duyệt thiết kế kỹ thuật cụ thể, chủ trì cùng Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các ngành có liên quan xác định mốc giới chân đê, phạm vi lưu không tối thiểu cho đê như đã nêu trên và tiến hành xử lý kỹ thuật gia cố đê xong trước ngày 30/6/1995.

2/ Phương án di chuyển:

Tất cả nhà ở và các công trình hiện có ở mặt đê, mái đê và phạm vi lưu không từ chân đê ra tối thiểu 5 mét (năm mét) đều phải di chuyển đi nới khác, tạo mặt bằng thông thoáng cho việc xử lý kỹ thuật, gia cố đê, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đê và kiểm tra, tổ chức ứng cứu khi đê có sự cố.

Việc di chuyển các hộ gia đình và tháo rỡ các công trình phải kịp với tiến độ gia cố đê. Tập trung giải toả các khu vực xung yếu trước; đối với các công trình thấy có ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của đê thì phải xử lý ngay. Đối với di tích lịch sử, văn hoá..., thực hiện theo Điều 19 của Pháp lệnh về đê điều, công bố ngày 16/11/1989 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khi di chuyển các hộ dân cư ở trong phạm vi trên đây, phải có kế hoạch và phương án chi tiết đến từng nhà, xem xét từng trường hợp cụ thể để có chính sách hỗ trợ công bằng và thoả đáng. Cụ thể là:

a) Đối với hộ dân cư ở lâu đời, hộ sử dụng đất hợp pháp trước ngày ban hành Nghị định số 429/HĐBT ngày 15/12/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) thì được Nhà nước xét hỗ trợ một phần kinh phí cho việc di chuyển và được chính quyền địa phương bố trí đất ở ngoài phạm vi bảo vệ đê điều.

b) Đối với những người lấn chiếm đất, sử dụng đất trái phép, xây dựng nhà không được phép hoặc sai phép, phải có hình thức xử lý kiên quyết, buộc trở về nơi ở cũ hoặc rời đi nơi khác, không có hỗ trợ.

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm lập phương án chi tiết và tổ chức thực hiện. Phải tiến hành khẩn trương, kiên quyết, sử dụng tổng hợp các biện pháp, giáo dục, tuyên truyền, giải thích để mọi người hiểu và làm theo pháp luật, vì lợi ích chung mà tự rỡ bỏ, di chuyển đi nơi khác. Đi đôi với biện pháp tuyên truyền, giáo dục phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những người cố tình không tuân theo pháp luật.

3/ Phương án xử lý theo pháp luật:

Bộ Nội vụ chủ trì cùng các ngành có liên quan thực hiện phương án xử lý theo pháp luật. Những người xây dựng, mở rộng nhà và các công trình trái phép trong phạm vi bảo vệ đê kể từ sau ngày công bố Nghị định 429/HĐBT ngày 15/12/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); người cấp phép sai thẩm quyền, người quyết định phạt rồi cho công trình tồn tại, người có trách nhiệm trực tiếp quản lý mà thiếu trách nhiệm đều phải xem xét, xử lý, tuỳ theo mức độ sai phạm.

Để đảm bảo xử lý được nhanh chóng, nghiêm minh, đúng người, đúng pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương phép nước, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Thuỷ lợi và các ngành có liên quan ở Trung ương xem xét và quyết định xử lý hành chính theo thẩm quyền đối với những trường hợp vi phạm hành chính. Các trường hợp vi phạm tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì Bộ Nội vụ điều tra để xử lý theo quy định của Pháp luật.

4/ Việc thực hiện phương án xử lý bước 1 các vi phạm Pháp lệnh về đê điều nêu trên là biện pháp cấp bách, Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước có biện pháp cấp đủ và kịp thời vốn theo dự toán của Bộ Thuỷ lợi (trong kế hoạch vốn đã ghi năm 1995).

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm việc với Bộ Tài chính để tạm giải quyết một phần kinh phí hỗ trợ cho việc tháo rỡ công trình và di chuyển dân.

5/ Bộ Thuỷ lợi và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với các ngành mở đợt tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về Pháp lệnh đê điều và chủ trương, biện pháp giải quyết các vi phạm, để mọi người dân hiểu rõ và cùng thực hiện bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Điều 3.- Đồng thời với việc triển khai thực hiện phương án xử lý bước 1 căn cứ vào các quy định hiện hành Bộ Thuỷ lợi, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng các ngành có liên quan xây dựng phương án xử lý bước 2, nhằm giải quyết toàn diện, bảo đảm độ bền vững lâu dài, phù hợp với tình hình đặc điểm của đoạn đê bảo vệ Hà Nội và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định theo 3 loại như tinh thần Nghị định 429/HĐBT ngày 15/12/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã quy định như sau:

- Loại gây mất ổn đinh nghiêm trọng cho đê điều thì nhất quyết phải phá bỏ và phải gia cố, tu bổ lại đê điều.

- Loại có ảnh hưởng tới an toàn của đê điều nhưng chưa nghiêm trọng thì di chuyển dần hoặc có biện pháp hạn chế sự ảnh hưởng đến sự an toàn của đê điều.

- Loại ít ảnh hưởng đến an toàn của đê điều có thể tiếp tục cho sử dụng nhưng phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt trong việc bảo vệ đê điều.

Trong khi nghiên cứu xây dựng phương án xử lý bước 2, giao Bộ Thuỷ lợi chủ trì cùng Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét xử lý phần còn lại của các nhà ở và công trình đã tháo rỡ bước 1 theo 3 loại trên.

 

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có những vấn đề nảy sinh, các Bộ và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kịp thời để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 158/TTg của Thủ tướng Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp xử lý các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở Hà Nội
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 158/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 16/03/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 158-TTg
Hanoi, March 16, 1995

 
DECISION
ON HANDLING VIOLATIONS OF THE ORDINANCE ON DYKES IN HANOI
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Considering the report of the Ministry of Water Resources, the Ministry of the Interior, and the People's Committee of Hanoi city;
In furtherance of the conclusions made at the session on the 14th of March 1995 chaired by the Prime Minister, and attended by representatives of the Ministries, Commissions, branches and localities concerned,
In order to ensure absolute safety for the portion of dyke protecting Hanoi in the rainy and flood season of 1995 and in the long term, and to maintain strict national discipline,
DECIDES :
Article 1.- Dykes are an issue of national safety, the portion of dyke protecting Hanoi is classified as one of special importance. If broken, it may have incalculable consequences. Thus, ensuring safety for dykes is of great importance, and strictly handling violations of the Ordinance on Dykes is to ensure absolute safety for dykes and maintain strict national discipline.
Article 2.- The implementation of Phase 1 of the plan to handle violations of the Ordinance on Dykes in Hanoi as proposed by the Ministry of Water Resources, the Ministry of the Interior, the People's Committee of Hanoi city, and the branches concerned, includes the following main contents :
1. Plan for technical handling :
Restoring the dyke surface, dyke walls and corridors on either side of the dyke, especially maintaining the present average dyke surface, maintaining the present average inclination (m=1.5-2), maintaining a 5-meter-wide corridor on either side of the dyke base; using technical measures to consolidate the dyke, to ensure absolute safety for it in the rainy and flood season of 1995; forming a protective line on either side of the dyke base, creating conditions for the inspection of the dyke and the organization of timely rescue in case of an accident.
The Ministry of Water Resources shall have to ratify the concrete technical design, and to work with the People's Committee of Hanoi city and the branches concerned to determine the protective line from the dyke base and the minimum dyke corridors as mentioned above, and use technical measures to consolidate the dyke before the 30th of June 1995.
2. Removal plan :
All dwelling houses and projects currently existing on the dyke surface, the dyke walls and the 5-meter-wide corridors from the dyke base must be moved to other places to give room for the technical handling and consolidation of the dyke, to ensure absolute safety for the dyke, and to facilitate inspection and the organization of timely rescue of the dyke in case of an accident.
The resettlement of households and the dismantling of projects must keep pace with the tempo of consolidating the dyke. The key areas must be cleared first; those projects which seriously affect the safety of the dyke must be removed immediately. With regard to historic and cultural relics, they shall be handled in accordance with Article 19 of the Ordinance on Dykes made public on the 16th of November 1989 of the State Council of the Socialist Republic of Vietnam.
In resettling the households in the above-mentioned area, it is necessary to make a concrete plan for each household and consider each specific case, in order to have a fair and proper aid policy for them, namely :
a/ With regard to those households who have resided there for a long time, and those households who had legally used land there before the promulgation of Decree No.429-HDBT on the 15th of December 1990 of the Council of Ministers (now the Government), the State shall consider granting them part of the expenditure for the resettlement, and the local administration shall grant them land to build dwelling houses outside the protective area of the dyke.
b/ With regard to squatters who have illegally occupied land and built houses without permission or illegally, they must be strictly dealt with, and compelled to return to their earlier places or move to other places, without getting any aid.
The People's Committee of Hanoi city shall have to make a detailed plan and have it implemented. They must carry it out urgently and resolutely, using all measures from education, dissemination to explanation to help everybody understand and observe the law, and to voluntarily dismantle their houses and move to other places for the common interests. Dissemination and education must be applied in couple with coercion to those people who deliberately ignore the law.
3. Law enforcement plan :
The Ministry of the Interior shall work with the branches concerned to carry out the law enforcement plan. Those people who have illegally built and expanded houses and projects within the protective area of the dyke after the promulgation of Decree No.429-HDBT on the 15th of December 1990 of the Council of Ministers (now the Government); those who granted permits beyond their authority, who imposed fines and let the constructions stand, and who irresponsibly managed the protective area of the dyke, shall be examined and disciplined, depending on the seriousness of their offence.
In order to handle the violations rapidly and strictly, and punish the offenders in accordance with law to maintain strict national discipline, the People's Committee of Hanoi city, the Ministry of Water Resources and the branches concerned at the central level must examine the violations and decide administrative sanctions within their jurisdiction with regard to the administrative violations. With regard to the violations that should be examined for penal liability, the Ministry of the Interior shall investigate and punish them according to law.
4. The execution of Phase 1 of the plan to handle violations of the Ordinance on Dykes as mentioned above is an urgent measure, the Ministry of Finance and the State Planning Committee shall have to timely grant the necessary budget as planned by the Ministry of Water Resources (in the budget plan registered for 1995).
The People's Committee of Hanoi city shall work with the Ministry of Finance to temporarily grant part of the financial resources in support of the dismantling of the houses and the resettlement of people.
5. The Ministry of Water Resources and the People's Committee of Hanoi city shall have to cooperate with the branches concerned to conduct a broad explanation and education campaign among the people on the Ordinance on Dykes, and on the policy and measures to handle the violations, to help everybody understand and observe the law, thus ensuring political stability and security, public order and social safety.
Article 3.- While carrying out Phase 1 of this plan in conformity with the current stipulations of the Ministry of Water Resources, the People's Committee of Hanoi city must, together with the branches concerned, draft Phase 2 of the plan for a comprehensive solution aimed at ensuring complete durability for the portion of dyke protecting Hanoi, and submit it to the Prime Minister to consider and decide the method of handling the three categories of constructions mentioned in Decree No.429-HDBT on the 15th of December 1990 of the Council of Ministers (now the Government), namely :
- The category of constructions, which causes serious instability to the dyke, must absolutely be dismantled, and the part of dyke there must be consolidated and upgraded.
- The category of constructions, which affects the dyke safety but not to a serious extent, must be removed step by step, or measures must be taken to prevent them from affecting the dyke safety.
- The category of constructions, which little affects the dyke safety, may be allowed to continue to stand, but the owners must strictly observe the stipulations for the protection of the dyke.
Pending the drafting of Phase 2 of the plan, the Ministry of Water Resources shall have to cooperate with the Ministry of Construction, the Ministry of Science, Technology and Environment, and the People's Committee of Hanoi city to consider how to continue dealing with the dwelling houses and projects which have been partly dismantled under Phase 1 of the plan for the 3 above-mentioned categories.
Article 4.- The Minister of Water Resources, the Minister of the Interior, and other Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the President of the People's Committee of Hanoi city shall have to implement this Decision.
In the process of implementing this Decision, if problems arise, the Ministries and the People's Committee of Hanoi city must report it promptly to the Prime Minister for consideration and decision.
This decision takes effect from the date of its signing.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!