Quyết định 1059/QĐ-BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1059/QĐ-BNN-QLDN

Quyết định 1059/QĐ-BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1059/QĐ-BNN-QLDNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:16/05/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------------
Số: 1059/QĐ-BNN-QLDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH
CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30-NQ/TW NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2014
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ
 HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP.
-----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Ngân hàng Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, QLDN.(3406)
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30-NQ/TW NGÀY 12/3/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-BNN-QLDN ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tổ chức thực hiện thực hiện thắng lợi Chương trình, kế hoạch của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Mục đích, yêu cầu cụ thể là:
- Tiếp tục sắp xếp, đẩy mạnh việc đổi mới, tăng cường sự phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp thông qua quá trình nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động;
- Góp phần bảo vệ an ninh, quốc phòng ở địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Phân công nhiệm vụ bộ phận chuyên trách thường trực giúp Bộ tổ chức quán triệt Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; phổ biến Chương trình, kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết; phổ biến kế hoạch của Bộ, hướng dẫn xây dựng, tổ chức thẩm định, theo dõi đôn đốc và tổng hợp báo cáo việc thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp.
2. Tổ chức xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về cơ chế chính sách và việc sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp:
- Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về tiếp tục sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp để thay thế Nghị định 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh và Nghị định 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh;
- Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về tiếp tục sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp; hướng dẫn xây dựng Phương án tổng thể về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
- Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng trình Bộ trưởng hai Bộ ban hành Thông tư Liên Bộ hướng dẫn xác định giá trị tài sản, vườn cây, rừng trồng, đàn gia súc để xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa công ty nông, lâm nghiệp;
- Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ về quản lý rừng bền vững đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên;
- Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công ích đối với rừng tự nhiên là rừng sản xuất chưa được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững;
- Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt không có khả năng phục hồi;
- Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung chính sách đầu tư, phát triển rừng trồng trên diện tích đất được quy hoạch là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành;
- Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành chính sách khuyến khích việc chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ về giống, phân bón, cơ giới hóa, công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch và chế biến vào sản xuất kinh doanh đối với công ty nông, lâm nghiệp;
- Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung các hình thức giao khoán vườn cây, rừng đất sản xuất trong công ty nông, lâm nghiệp và xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành.
- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành nghị định về tiếp tục sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Quản lý doanh nghiệp thường trực giúp Bộ tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; phổ biến Chương trình, kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết; phổ biến kế hoạch của Bộ; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thi hành Nghị định mới (phần liên quan thay thế Nghị định 170/2004/NĐ-CP) và các nội dung khác có liên quan như Phụ lục kèm theo.
2. Tổng cục Lâm nghiệp chịu trách nhiệm việc xây dựng và hướng dẫn thi hành Nghị định mới (phần liên quan thay thế Nghị định 200/2004/NĐ-CP) và các nội dung khác có liên quan như Phụ lục kèm theo.
3. Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch và các Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Bộ như Phụ lục kèm theo để đảm bảo thực hiện Kế hoạch này
 
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30-NQ/TW NGÀY 12/3/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-BNN-QLDN ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
 

STT
Nội dung công việc
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian thực hiện
Hình thức văn bản
1
Tổ chức Hội nghị toàn quốc:
- Quán triệt Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp;
- Phổ biến Chương trình, kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết;
- Phổ biến kế hoạch của Bộ và hướng dẫn xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của địa phương, doanh nghiệp
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Quản lý doanh nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp).
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, tập đoàn, tổng công ty nhà nước có công ty nông, lâm nghiệp.
Các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tháng 6 năm 2014
Thông báo kết luận hội nghị.
2
Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban soạn thảo Nghị định, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp).
Các Bộ, ngành, các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công ty nông, lâm nghiệp.
Quý III năm 2014
Nghị định
3
Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định; hướng dẫn xây dựng Phương án tổng thể về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban soạn thảo Nghị định, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp).
Các Bộ, ngành liên quan và các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công ty nông, lâm nghiệp.
Quý III năm 2014
Thông tư hướng dẫn
4
Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng trình Bộ trưởng hai Bộ ban hành Thông tư Liên Bộ hướng dẫn xác định giá trị tài sản, vườn cây, rừng trồng, đàn gia súc để xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa công ty nông, lâm nghiệp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Quản lý doanh nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp) và Bộ Tài chính.
Các Bộ, ngành liên quan và các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quý III năm 2014
Thông tư hướng dẫn
5
Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ về quản lý rừng bền vững đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên.
Tổng cục Lâm nghiệp.
Các Bộ, ngành liên quan và các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quý IV năm 2014
Thông tư hướng dẫn
6
Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công ích đối với rừng tự nhiên là rừng sản xuất chưa được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững.
Tổng cục Lâm nghiệp
Các Bộ, ngành liên quan và các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quý III năm 2014
Thông tư hướng dẫn
7
Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt không có khả năng phục hồi.
Tổng cục Lâm nghiệp
Các Bộ, ngành liên quan và các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quý IV năm 2014
Thông tư hướng dẫn
8
Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung chính sách đầu tư, phát triển rừng trồng trên diện tích đất được quy hoạch là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành.
Tổng cục Lâm nghiệp
Các Bộ, ngành liên quan và các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quý IV năm 2014
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn
9
Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích việc chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ về giống, phân bón, cơ giới hóa, công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch và chế biến vào sản xuất đối với công ty nông, lâm nghiệp.
Vụ Khoa học Công nghệ
Các Bộ, ngành liên quan và các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quý IV năm 2014
Thông tư hướng dẫn
10
Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung các hình thức giao khoán vườn cây, rừng đất sản xuất trong công ty nông, lâm nghiệp và xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện.
Vụ Quản lý doanh nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp.
Các Bộ, ngành liên quan và các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quý IV năm 2014
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn.
11
Tham gia phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện nghị định mới về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
Vụ Quản lý doanh nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp.
Các Bộ, ngành liên quan và các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quý IV năm 2014 và Quý I năm 2015
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi