Quyết định 3927/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về trang bị, quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ của ngành Hải quan

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3927/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về trang bị, quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ của ngành Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3927/QĐ-TCHQ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 27/11/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Loading...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 3927/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 
 
-------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
1. Quy định chung về trang bị, quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ;
2. Quy định về huấn luyện viên và chế độ đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại các đơn vị huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ;
3. Quy định về chế độ chăm sóc, huấn luyện chó nghiệp vụ tại các đơn vị cơ sở;
4. Quy định về quy trình sử dụng chó nghiệp vụ;
5. Quy định về chế độ hậu cần phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ;
6. Quy định về quản lý mẫu vật phục vụ huấn luyện;
7. Quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, thải loại chó nghiệp vụ.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Lưu VT, ĐTCBL (3b).
KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan