Quyết định 2157/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

Số: 2157/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo t/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2157 /QĐ-BTP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (sau đây gọi tắt là cuộc thi) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Thông qua cuộc thi, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia;
c) Cuộc thi thiết thực hưởng ứng chủ đề Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.
2. Yêu cầu
a) Việc tổ chức cuộc thi phải quán triệt theo tinh thần các văn bản của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp;
b) Thu hút được đông đảo đối tượng tham gia dự thi;
c) Xác định cụ thể các nội dung liên quan đến công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức cuộc thi, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI
1. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi
1.1. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương
a) Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp;
b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/9/2014.
1.2. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/9/2014.
3. Ban hành Thể lệ cuộc thi
a) Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương;
b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/9/2014.
4. Xây dựng Bộ câu hỏi cuộc thi
a) Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương;
b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/10/2014.
5. Tổ chức Lễ Phát động cuộc thi toàn quốc (có Kế hoạch riêng)
a) Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương;
b) Thời gian thực hiện: Tổ chức vào Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 (09/11/2014).
6. Thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi
6.1. Thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi Trung ương
a) Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương;
b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/3/2015.
a) Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
b) Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/3/2015.
7. Xây dựng đáp án và các tài liệu phục vụ việc chấm thi (thang điểm, bảng điểm, cách chấm điểm, phiếu điểm)
7.1. Xây dựng đáp án và các tài liệu phục vụ việc chấm thi
a) Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương;
b) Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2015.
7.2. Công bố đáp án cuộc thi:
a) Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương;
b) Thời gian thực hiện: Trước ngày 5/5/2015.
8. Tổ chức chấm thi
a) Cơ quan thực hiện: Ban Giám khảo cuộc thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Thời gian thực hiện: Tháng 5/2015- 31/7/2015.
8.2. Tổ chức chấm thi vòng chung khảo ở Trung ương
a) Cơ quan thực hiện: Ban Giám khảo cuộc thi Trung ương;
b) Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015 – 30/9/2015.
9. Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi
a) Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
b) Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/8/2015.
9.2. Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi toàn quốc (có kế hoạch riêng)
a) Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương;
b) Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 (9/11/2015).
10. Truyền thông về cuộc thi (có kế hoạch riêng)
Thiết kế, treo pa nô, áp phích; biên soạn, phát hành tài liệu; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, các hình thức phù hợp khác giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 và cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
a) Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương, Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương;
b) Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2014 đến khi kết thúc cuộc thi.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm thực hiện
a) Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương có trách nhiệm tổ chức, phát động, hướng dẫn cuộc thi trên phạm vi toàn quốc; ban hành thể lệ, bộ câu hỏi, đáp án và các tài liệu liên quan đến tổ chức cuộc thi; truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp về cuộc thi; tổng kết và phát huy các kết quả đạt được của cuộc thi để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả tổ chức cuộc thi trên phạm vi toàn quốc vào tháng 12/2015;
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp - Thường trực Tổ giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương có trách nhiệm tham mưu cho Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương tổ chức hiện kế hoạch này.
b) Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông Tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi; chủ động, tích cực phổ biến, giới thiệu về Hiến pháp và truyền thông sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan đến cuộc thi.
c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phổ biến, giới thiệu về tinh thần, nội dung của Hiến pháp; mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan tới việc tổ chức cuộc thi; vận động cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý hưởng ứng, tham gia cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở phát động, hướng dẫn.
Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm này.
d) Đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức phổ biến, giới thiệu về tinh thần, nội dung của Hiến pháp; mục đích, ý nghĩa và nội dung liên quan tới việc tổ chức cuộc thi; vận động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia cuộc thi; nhận bài dự thi của người Việt Nam ở nước ngoài gửi về Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương để tổ chức chấm thi.
e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; tổng hợp, gửi bài dự thi của địa phương theo quy định tại Thể Lệ cuộc thi về Ban tổ chức cuộc thi Trung ương, và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp để phục vụ việc chấm chung khảo và tổng kết cuộc thi.
Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao trong kế hoạch này.
2. Kinh phí thực hiện
a) Kinh phí tổ chức cuộc thi được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách để tổ chức thực hiện cuộc thi. Trường hợp kinh phí được giao không đủ để thực hiện những nhiệm vụ được phân công, đơn vị có trách nhiệm lập dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung theo hướng dẫn tại Công văn số 8231/BTC-HCSN ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.
b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách để tổ chức thực hiện cuộc thi. Trường hợp kinh phí được giao không đủ để thực hiện những nhiệm vụ được phân công, đơn vị có trách nhiệm lập dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung theo hướng dẫn tại Công văn số 8231/BTC-HCSN ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi