Thông tư liên tịch 64-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng, phó kế toán trưởng các xí nghiệp Quốc doanh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 64-TT/LB NGÀY 12-12-1990 HƯỚNG DẪN VIỆC BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHÓ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH

 

Thi hành Điều lệ kế toán trưởng quốc doanh ban hành kèm theo Nghị định số 26 - HĐBT ngày 18-3-1989 của Hội đồng Bộ trưởng, liên bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng, phó kế toán trưởng các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 

Chức vụ kế toán trưởng, phó kế toán trưởng được đặt tại các đơn vị kinh doanh (gọi chung là xí nghiệp) sau đây:

- Các xí nghiệp, xí nghiệp liên hợp, công ty, nông trường, lâm trường, tổng kho và các tổ chức kinh tế tương đương thực hiện hạch toán kinh tế độc lập và hoạt động theo Điều lệ xí nghiệp quốc doanh ban hành kèm theo Nghị định số 50-HĐBT ngày 22-3-1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Liên hiệp các xí nghiệp, Tổng công ty (có các đơn vị trực thuộc hạch toán kinh tế độc lập và hạch toán phụ thuộc) và các tổ chức tương đương thực hiện hạch toán kinh tế độc lập hoặc hạch toán kinh tế toàn ngành, hoạt động theo Điều lệ Liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh ban hành theo Nghị định số 27-HĐBT ngày 22-3-1989 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Các đơn vị sự nghiệp (như công ty, cục, viện, trung tâm, trạm, trại và các tổ chức tương đương)thực hiện hạch toán kinh tế độc lập theo nguyên tắc tự trang trải toàn bộ chi phí và tự chủ tài chính.

 

II. TIÊU CHUẨN THỦ TỤC BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHÓ KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

1. Tiêu chuẩn kế toán trưởng, phó kế toán trưởng.

a) Tiêu chuẩn kế toán trưởng:

Cán bộ kế toán được bổ nhiệm giữ chức vụ kế toán trưởng phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ lãnh đaọ của xí nghiệp và tiêu chuẩn qui định cho các chức danh cán bộ kế toán, đồng thời phải đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản qui định tại Điều 6 của Điều lệ kế toán trưởng xí nghiệp quốc doanh. Cụ thể là:

- Về phẩm chất đạo đức: Phải liêm khiết, trung thực, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ nguyên tắc, chính sách, chế độ kinh tế tài chính và luật pháp Nhà nước;

- Về trình độ chuyên môn và năng lực công tác:

+ Phải có trình độ chuyên môn (văn bằng tốt nghiệp) về nghiệp vụ tài chính, kế toán từ bậc trung học trở lên;

+ Đã qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng và được cấp giấy chứng nhận do Bộ Tài chính, Bộ chủ quản và các trường đại học kinh tế, tài chính - được các bộ uỷ quyền (đối với kế toán trưởng xí nghiệp Trung ương); và do Sở Tài chính, Sở chủ quản và các trường trung học kinh tế tài chính - được các sở uỷ quyền (đối với kế toán trưởng xí nghiệp địa phương) tổ chức theo qui chế và chương trình thống nhất qui định tại Quyết định số 159-TC/CĐKT ngày 15-9-1989 của Bộ Tài chính.

+ Có những hiểu biết cần thiết về kinh tế, kỹ thuật và tài chính ngành sản xuất kinh doanh; có năng lực tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra phân tích công tác tài chính, kế toán, thống kê thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế. Đã có thời gian cần thiết làm công tác thực tế về kế toán, tài chính (ít nhất là 3 năm nếu tốt nghiệp đại học và 5 năm nếu tốt nghiệp trung học - đối với xí nghiệp điạ phương và 5 năm nếu tốt nghiệp đại học và 8 năm nếu tốt nghiệp trung học - đối với xí nghiệp trung ương )và có đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ, chức năng theo qui định tại Điều lệ kế toán trưởng xí nghiệp quốc doanh.

+ Đã qua thời gian làm phó kế toán trưởng 1 năm (đối với xí nghiệp địa phương) và 2 năm ( đối với xí nghiệp trung ương) trở lên.

- Cán bộ kế toán được bổ nhiệm giữ chức vụ kế toán trưởng Liên hiệp các xí nghiệp, Tổng công ty và các tổ chức tương đương ngoài những tiêu chuẩn qui định tại điểm a, Mục 1, phần 2 phải có thêm 2 tiêu chẩn sau:

+ Đã qua thời gian 3 năm thực tế làm kế toán trưởng xí nghiệp;

+ Đã qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính tổ chức và được cấp giấy chứng nhận.

b) Tiêu chuẩn phó kế toán trưởng:

Phó kế toán trưởng cũng phải có đủ các tiêu chuẩn qui định cho các chức danh cán bộ kế toán, đồng thời có các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ qui định cho kế toán trưởng. Riêng về mặt năng lực công tác, phó kế toán trưởng phải có hiểu biết và năng lực tổ chức, chỉ đạo để làm tốt các phần việc cụ thể thực sự phân công của kế toán trưởng, đồng thời có thể thay thế kế toán trưởng trong trường hợp cần thiết.

Về mặt thời gian thực tế làm công tác kế toán, tài chính phải ít nhất là 2 năm nếu tốt nghiệp đại học, 4 năm nếu tốt nghiệp trung học (đối với xí nghiệp địa phương) và 3 năm nếu tốt nghiệp đại học, 5 năm nếu tốt nghiệp trung học (đối với các xí nghiệp trung ương).

2. Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phó kế toán trưởng.

a) Kế toán trưởng:

- Đối với xí nghiệp, công ty hoặc các tổ chức tương đương, giám đốc xí nghiệp căn cứ vào các tiêu chuẩn nói trên, lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm người giữ chức vụ kế toán trưởng xí nghiệp (trong đó ghi rõ mức lương cũ và mức lương mới đề nghị) gửi cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và cơ quan tài chính cùng cấp: Đối với xí nghiệp trung ương, hồ sơ phải gửi cho bộ chủ quản và Bộ Tài chính; đối với xí nghiệp địa phương, hồ sơ gửi cho sở chủ quản và Sở Tài chính. Sau khi được cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan tài chính chấp nhận, hồ sơ được gửi tiếp cho cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giám đốc xí nghiệp đó xem xét ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng xí nghiệp.

- Đối với Liên hiệp các xí nghiệp, Tổng công ty và các tổ chức tương đương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm Tổng giám đốc thì hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng phải gửi cho Bộ trưởng bộ chủ quản hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính (trường hợp bộ trưởng bộ tài chính bổ nhiệm) xem xét và ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng.

- Những người đã được bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng theo Nghị định 176-CP ngày 10-9-1970 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư liên Bộ Tài chính - Lao động số 17-TT/LB ngày 25-10-1972 nếu đủ các tiêu chuẩn nói trên cũng phải thực hiện bổ nhiệm lại theo qui định tại Thông tư này. Tuyệt đối không bổ nhiệm những người thiếu một trong các tiêu chuẩn qui định tại điểm a, Mục 1, phần 2 hoặc đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên về khuyết điểm tham ô, xâm phạm tài sản của công hoặc vi phạm chính sách, chế độ quản lý kinh tế tài chính giữ chức vụ kế toán trưởng.

b) Phó kế toán trưởng:

Giám đốc xí nghiệp căn cứ vào khối lượng công tác tài chính kế toán và yêu cầu quản lý, yêu cầu hạch toán kinh tế tại xí nghiệp, được quyền ra quyết định bổ nhiệm 1 hoặc 2 phó kế toán trưởng theo đề nghị của kế toán trưởng và trưởng phòng tổ chức xí nghiệp sau khi đã xem xét tiêu chuẩn qui định tại điểm b, Mục 1, phần 2.

3. Thủ tục miễn nhiệm, thuyên chuyển công tác, thi hành kỷ luật kế toán trưởng.

Việc miễn nhiệm, thuyên chuyển công tác, thi hành kỷ luật kế toán trưởng phải đúng theo qui định tại Điều 4 Điều lệ kế toán trưởng xí nghiệp quốc doanh, thủ tục như sau:

Giám đốc xí nghiệp lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, chuyển công tác hoặc kỷ luật kế toán trưởng gửi cho cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp. Sau khi đề nghị đó được chấp nhận, hồ sơ được gửi tiếp cho cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng đó xem xét ra quyết định miễn nhiệm, chuyển công tác hoặc thi hành kỷ luật kế toán trưởng.

 

III. XẾP LƯƠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHÓ KẾ
TOÁN TRƯỞNG

 

Kế toán trưởng, phó kế toán trưởng được bổ nhiệm theo đúng qui định tại phần 2 nói trên được xếp lương như sau:

1. Kế toán trưởng.

a) Kế toán trưởng xí nghiệp được xếp lương theo mức lương chức vụ của phó giám đốc xí nghiệp qui định trong khung lương phó giám đốc của hạng xí nghiệp đó (bảng lương từ C1 đến C6 qui định tại Nghị định số 235-HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng và các bảng lương theo hạng xí nghiệp bổ sung).

Đối với những xí nghiệp không qui định phân hạng hoặc chưa áp dụng bảng lương theo phân hạng xí nghiệp thì theo mối tương quan nội bộ để xếp lương cho kế toán trưởng, nhưng tối đa cũng chỉ bằng mức lương theo chức vụ qui định cho cấp phó giám đốc.

Kế toán trưởng được xếp lương theo qui định này thì không được hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng theo qui định tại Thông tư số 23-LĐ/TT ngày 20-11-1985 của Bộ Lao động.

b) Việc xếp chuyển lương cho kế toán trưởng như sau:

- Nếu mức lương hiện tại của kế toán trưởng thấp hơn hoặc bằng mức lương bậc 1 của phó giám đốc xí nghiệp, thì xếp vào mức lương bậc 1 của khung lương phó giám đốc xí nghiệp đó.

- Nếu mức lương hiện tại của kế toán trưởng cao hơn mức lương bậc 1 của phó giám đốc xí nghiệp, thì tuỳ theo tương quan nội bộ để xếp lương cho kế toán trưởng hợp lý theo khung lương của phó giám đốc xí nghiệp theo nguyên tắc xếp lương cán bộ lãnh đạo.

- Nếu mức lương hiện tại của kế toán trưởng bằng hoặc cao hơn mức lương bậc cao nhất của phó giám đốc xí nghiệp thì xếp vào mức lương cao nhất của khung lương phó giám đốc xí nghiệp đó và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung theo hướng dẫn tại Thông tư số 11-LĐ/TT ngày 2-10-1986 của Bộ Lao động.

2. Phó kế toán trưởng.

Phó kế toán trưởng xí nghiệp được xếp lương theo mức lương của cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Thông tư số 23-LĐ/TT ngày 20- 11-1985 của Bộ Lao động. Mức phụ cấp trách nhiệm phó kế toán trưởng bằng 7% mức lương chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Đối với những xí nghiệp thuộc phạm vi áp dụng chức vụ kế toán trưởng, phó kế toán trưởng qui định tại phần 1 trên, mà chưa có đủ điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng, phó kế toán trưởng theo qui định tại Mục 1 phần 2 thì những người đương chức kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán vẫn áp dụng chế độ lương và phụ cấp trách nhiệm như cũ.

Từ nay trở đi không được tiếp tục bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc trưởng phòng kế toán) theo Nghị định số 176-CP và Thông tư Liên bộ Tài chính - Lao động số 17- TT/LB đã nói ở điểm 2 phần 2 tại Thông tư này.

4. Người được giám đốc xí nghiệp giao trách nhiệm phụ trách công tác kế toán trong các đơn vị, bộ phận hạch toán kinh tế nội bộ, trực thuộc xí nghiệp, được xếp lương theo mức lương của cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ và được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Thông tư số 23-LĐ/TT ngày 20-11-1985 của Bộ Lao động.

 

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các qui định trước đây trái với Thông tư này.

- Kế toán trưởng, phó kế toán trưởng được bổ nhiệm từ ngày nào thì được hưởng lương hoặc phụ cấp theo qui định từ ngày đó, không đặt vấn đề truy lĩnh lương hoặc phụ cấp trong thời gian chờ quyết định bổ nhiệm.

thuộc tính Thông tư liên tịch 64-TT/LB

Thông tư liên tịch 64-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng, phó kế toán trưởng các xí nghiệp Quốc doanh
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:64-TT/LBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Hồ Tế; Trần Hiếu
Ngày ban hành:12/12/1990Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 64-TT/LB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi