Thông tư 09/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 09/1999/TT-BLĐTBXH NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/1998/NĐ-CP
NGÀY 20-10-1998 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYỂN CHỌN, SỬ DỤNG
VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC
CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

Sau khi tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20-10-1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:

 

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 

Thông tư này được áp dụng đối với người lao động Việt Nam, tổ chức cung ứng lao động và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20-10-1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư này không áp dụng đối với cán bộ, công chức Việt Nam làm việc theo chế độ biệt phái trong các văn phòng, dự án do nước ngoài tài trợ hoặc đại diện của phía Việt Nam là một bên đối tác trong các văn phòng dự án đầu tư nước ngoài.

 

II- TUYỂN CHỌN, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

1. Người lao động Việt Nam xin làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam phải làm đơn xin việc làm (theo mẫu số 1 kèm theo Thông tư này).

2. Tiếp nhận và trả hồ sơ xin việc làm của người lao động:

Tổ chức cung ứng lao động khi nhận hồ sơ xin việc làm của người lao động phải vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận trao cho người lao động. Trong giấy biên nhận phải ghi rõ: ngày tháng năm nhận hồ sơ, hồ sơ bao gồm những gì, thời hạn tuyển. Khi Tổ chức cung ứng lao động chưa giới thiệu người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, mà người lao động yêu cầu lấy lại hồ sơ xin việc làm thì Tổ chức cung ứng lao động phải trả hồ sơ xin việc làm cho người lao động và thu lại giấy biên nhận.

3. Hợp đồng cung ứng lao động được giao kết giữa một bên là Tổ chức cung ứng lao động với một bên là tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam theo mẫu số 2 kèm theo Thông tư này.

 

4. Hợp đồng lao động:

a) Hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao động Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam bằng bản hợp đồng lao động được in bằng hai thứ tiếng Việt, Anh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành theo Quyết định số 207/LĐTB-XH ngày 2/4/1993 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hợp đồng lao động được làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị ngang nhau.

Trong mọi trường hợp, hợp đồng lao động không được trái với hợp đồng cung ứng lao động. Hợp đồng lao động chỉ được giao kết khi người lao động Việt Nam đã được phổ biến nội dung hợp đồng cung ứng lao động đã được giao kết và có sự giới thiệu của Tổ chức cung ứng lao động.

b) Chậm nhất sau 05 ngày (năm ngày) kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, người lao động Việt Nam phải chuyển cho Tổ chức cung ứng lao động đã giới thiệu mình bản sao (sao y bản chính) hợp đồng lao động đã giao kết có xác nhận của người sử dụng lao động.

5. Quy định việc báo cáo định kỳ:

a) Tổ chức cung ứng lao động thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (theo mẫu số 3 kèm theo Thông tư này) về tình hình tuyển chọn, đào tạo, cung ứng lao động Việt Nam làm việc cho Văn phòng các dự án đầu tư nước ngoài, chi nhánh công ty nước ngoài, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài về: kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật; các cá nhân nước ngoài làm việc tại các tổ chức này và người nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cho phép lưu trú tại Việt Nam. Báo cáo 6 tháng đầu năm phải gửi trước ngày 15 tháng 7 hằng năm; báo cáo năm phải gửi trước ngày 15 tháng 1 năm sau.

b) Tổ chức cung ứng lao động thuộc Bộ Ngoại giao có trách nhiệm báo cáo với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao (theo mẫu số 3 kèm theo Thông tư này) về tình hình tuyển chọn, đào tạo, cung ứng lao động Việt Nam làm việc cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực; văn phòng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài; văn phòng đại diện và văn phòng dự án của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài và các cá nhân nước ngoài làm việc cho các tổ chức này. Báo cáo 6 tháng đầu năm phải gửi trước ngày 15 tháng 7 hằng năm; báo cáo năm phải gửi trước ngày 15 tháng 1 năm sau.

c) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (theo mẫu số 4 kèm theo Thông tư này) về tình hình tuyển chọn, đào tạo, cung ứng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam nêu tại khoản a, điểm 6, mục II của Thông tư này. Báo cáo 6 tháng đầu năm phải gửi trước ngày 31 tháng 7; báo cáo hằng năm phải gửi trước ngày 31 tháng 1 năm sau.

6. Đối với người lao động Việt Nam quy định tại Điều 18 của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ thì bổ sung và chuyển hồ sơ cho Tổ chức cung ứng lao động thuộc Bộ Ngoại giao nếu đang làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 của Nghị định nêu trên; bổ sung và chuyển hồ sơ cho Tổ chức cung ứng lao động thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt trụ sở chính, nếu đang làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nêu tại khoản 4, Điều 2 của Nghị định nêu trên.

7. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có quyết định thành lập hoặc chỉ định tổ chức cung ứng lao động, Tổ chức cung ứng lao động phải đăng trên báo Trung ương hoặc địa phương 5 số liền về: Tên tổ chức cung ứng lao động, địa điểm, số điện thoại, số fax, ngày thành lập, ngày bắt đầu hoạt động, lĩnh vực hoạt động.

Quyết định thành lập hoặc chỉ định tổ chức cung ứng lao động phải gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội một bản chính.

 

III- TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thông tư này được phổ biến đến người lao động Việt Nam, các tổ chức cung ứng lao động, tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

3. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết.

 

 


Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/ 3/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20-10-1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN XIN VIỆC LÀM

 

Kính gửi:..........................................................................

 

Tên tôi là:................................................ Bí danh:......................

Sinh ngày:............................................... Dân tộc:......................

Chỗ ở hiện nay:...........................................................................

Hộ khẩu thường trú:....................................................................

Số sổ lao động:....................................... Cấp ngày:....................

Nơi cấp:.......................................................................................

Nơi đang giữ sổ lao động:...........................................................

Số chứng minh nhân dân:....................... Cấp ngày:...................

Nơi cấp:......................................................................................

Trình độ chuyên môn:................................................................

Trình độ ngoại ngữ:....................................................................

Sức khỏe:....................................................................................

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; xét khả năng của bản thân, tôi làm đơn này xin đề nghị ....................................... tạo điều kiện cho tôi được làm việc tại ....................................; nếu được tôi xin cam kết:

1. Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của công dân theo pháp luật Việt Nam, các quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn.

2. Thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng lao động và hợp đồng cung ứng lao động.

3. Chấp hành đầy đủ các quy định của Tổ chức cung ứng lao động.

4. Nếu vi phạm những điều cam kết trên tôi xin chịu trách nhiệm về những tổn thất gây ra theo quy định của pháp luật.

........, ngày tháng năm

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/3 /1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20-10-1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

 

- Căn cứ Bộ luật Lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 23 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20-10-1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20-10-1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam của...............................

 

Chúng tôi, một bên là (tổ chức, cá nhân nước ngoài):

- Do ông (bà):..............................................................................

- Chức vụ:...................................................................................

- Đại diện cho:............................................................................

- Địa chỉ:.....................................................................................

- Điện thoại:...............................................................................

- Tài khoản:................................................................................

Và một bên là (cơ quan cung ứng lao động):

- Do ông (bà):.............................................................................

- Chức vụ:...................................................................................

- Đại diện cho tổ chức cung ứng lao động:.................................

- Địa chỉ:.....................................................................................

- Điện thoại:................................................................................

- Tài khoản:.................................................................................

Sau khi trao đổi thống nhất, hai bên giao kết hợp đồng cung ứng lao động theo các điều khoản dưới đây:

Điều 1: Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của .................................., Tổ chức cung ứng lao động có trách nhiệm cung ứng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo số lượng và yêu cầu sau:

1.................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2.................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

3.................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 

Điều 2: Tổ chức, cá nhân nước ngoài có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những quy định của Bộ Luật Lao động và các thỏa thuận cụ thể với Tổ chức cung ứng lao động về những vấn đề chủ yếu dưới đây:

- Tiền lương (tiền công) của từng người lao động (USD):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

- An toàn lao động và vệ sinh lao động:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

- Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

- Bảo hiểm xã hội:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

- Trợ cấp thôi việc, mất việc:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

- Bảo hiểm y tế:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

- Các thỏa thuận khác:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Điều 3: Tổ chức cung ứng lao động có trách nhiệm tuyển chọn, đào tạo và cung ứng người lao động Việt nam theo đúng yêu cầu ghi tại Điều 1 của hợp đồng cung ứng lao động này; phổ biến đầy đủ nội dung hợp đồng cung ứng lao động cho người lao động dự tuyển và thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng cung ứng lao động đã ký kết.

 

Điều 4: Tổ chức, cá nhân nước ngoài giao kết hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động khi có sự giới thiệu của Tổ chức cung ứng lao động. Các điều khoản ghi trong hợp đồng lao động không được trái với hợp đồng cung ứng lao động và pháp luật của Việt nam.

 

Điều 5: Trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng lao động, khi có những vấn đề nảy sinh thì hai bên bàn bạc giải quyết đúng theo chức năng và quyền hạn của mỗi bên.

 

Điều 6: Hợp đồng cung ứng lao động này có hiệu lực kể từ ngày...../.../.... đến ngày.../.../...; hai bên phải giải quyết mọi vướng mắc, tồn tại trong vòng..... ngày, kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực.

Hợp đồng cung ứng lao động này làm thành 4 bản có giá trị ngang nhau (2 bản bằng tiếng Việt Nam và 2 bản bằng tiếng......................). Mỗi bên giữ một bản bằng tiếng Việt Nam và 1 bản bằng tiếng.....................

 

 

Đại diện

Tổ chức cung ứng lao động

...., ngày.... tháng... năm....

Đại diện

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam


Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/3/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

TÊN TỔ CHỨC CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Số:............/BC

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TUYỂN CHỌN, ĐÀO TẠO, CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM.... (HOẶC NĂM...........)

 

Kính gửi:.................................................................

Số TT

Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài tại
Việt Nam

Địa điểm

 

Tình hình cung ứng LĐ 6 tháng đầu năm... (hoặc năm...)

Số LĐ thôi không làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 6 tháng đầu năm...
(hoặc năm...)

Số LĐ Việt Nam làm việc cho Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại thời điểm báo cáo

 

 

 

Số hồ sơ đã được tiếp nhận

Số người được tổ chức cung ứng lao động đào tạo

Số người mà tổ chức, cá nhân nước ngoài yêu cầu

Số người được cung ứng vào làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

 

Trong đó

 

 

Tổng số

 

Trong đó

 

 

Tổng số

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nữ

HĐLĐ không xác định thời hạn

HĐLĐ từ 1-3 năm

HĐLĐ dưới 1 năm

Tiền lương bình quân (USD)

 

 

Nữ

Nghỉ hưởng chế độ hưu

Thôi việc

Sa thải do kỷ luật lao động

Lỹ do khác

 

Nữ

HĐLĐ không xác định thời hạn

HĐLĐ từ 1-3 năm

HĐLĐ dưới 1 năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Người lập biểu báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

.........., ngày..........tháng.......... năm.........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 


Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/3/1999 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20-10-1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ Xà HỘI

 

Số /BC

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TUYỂN CHỌN, ĐÀO TẠO,
CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
6 THÁNG ĐẦU NĂM ........... (HOẶC NĂM ................)

 

 

Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ............................

 

 

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TUYỂN CHỌN, ĐÀO TẠO, CUNG ỨNG VÀ
QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM ........... (HOẶC NĂM ..........)

 

I- Đánh giá việc sử dụng lao động Việt nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

II- Đánh giá việc tuyển chọn, cung ứng lao động Việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

III- Đánh giá việc đào tạo người lao động Việt Nam để làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

IV- Đánh giá chung việc quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Nêu rõ những mặt được, những mặt còn tồn tại, nguyên nhân. Chú trọng việc chấp hành pháp luật về lao động của người lao động Việt nam, tổ chức cung ứng lao động, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Báo cáo (theo mẫu số 3 của Thông tư này) của Tổ chức cung ứng lao động gửi kèm theo báo cáo này.


PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN,
ĐÀO TẠO, CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
6 THÁNG ĐẦU NĂM ........... (HOẶC NĂM ..........)

 

I- Phương hướng về tuyển chọn, đào tạo, cung ứng và quản lý người lao động Việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

II- Đề nghị:

1. Tuyển chọn và cung ứng:

2. Đào tạo:

3. Quản lý người lao động Việt nam:

4. Các vấn đề khác:

 

 

Giám đốc

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu .......

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 09/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 09/1999/TT-BLĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 15/03/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No: 09/1999/TT-BLDTBXH
Hanoi, March 15, 1999

 
CIRCULAR
GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF DECREE No. 85/1998/ND-CP OF OCTOBER 20, 1998 OF THE GOVERNMENT ON THE RECRUIT-MENT, EMPLOYMENT AND MANAGEMENT OF VIETNAMESE LABORERS WORKING FOR FOREIGN ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS IN VIETNAM
After consulting the related ministries and branches and the Vietnam General Federation of Labor, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs provides the following guidance for the implementation of a number of Articles of Decree No. 85/1998/ND-CP of October 20, 1998 of the Government on the recruitment, employment and management of Vietnamese laborers working for foreign organizations and individuals in Vietnam:
I. OBJECTS OF APPLICATION
This Circular applies to Vietnamese laborers and labor supply organizations and foreign organizations and individuals in Vietnam as stipulated in Decree No. 85/1998/ND-CP of October 20, 1998 of the Government on the recruitment, employment and management of Vietnamese laborers working for foreign organizations and individuals in Vietnam.
This Circular shall not apply to Vietnamese officials and public servants working according to the regime of specific assignment to the offices of projects funded by foreign countries or offices of foreign invested projects where Vietnam has a representative as partner.
II. RECRUITMENT, EMPLOYMENT AND MANAGEMENT OF VIETNAMESE LABORERS WORKING FOR FOREIGN ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS IN VIETNAM
1. Vietnamese laborers applying to work for foreign organizations and individuals in Vietnam must make a job application.
2. Receiving and returning the job application of the laborer:
Upon receiving the job application dossier of the laborer, the labor supply organization must enter it into the monitoring book and must hand to the laborer the receipt, in which the following must be clearly recorded: date of reception of the dossier, what the dossier consists of, and the duration of the recruitment. If before the labor supply organization introduces the Vietnamese laborer to work for the foreign organization or individual in Vietnam the laborer asks to recuperate the job application dossier, the labor supply organization must return it to him/her and take back the receipt.
3. Contract on labor supply committed between the labor supply organization on one side and the foreign organization or individual that needs to employ Vietnamese labor on the other.
4. Labor contract:
a/ Labor contract is directly committed between the Vietnamese laborer and the foreign organization or individual in Vietnam through the labor contract printed in two languages, Vietnamese and English, and issued by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs according to Decision No. 207/LDTBXH of April 2, 1993 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs. The contract is made in two copies equally valid, each party keeping one copy.
In any case, the labor contract must not be contrary to the labor supply contract. The labor contract shall be committed only when the Vietnamese laborer has been briefed on the content of the labor supply contract that has been committed and with the recommendation of the labor supply organization.
b/ Five days at the latest after the commitment of the labor contract, the Vietnamese laborer must remit to the labor supply organization that has introduced him/her a copy (certified true copy) of the labor contract already committed and certified by the labor employer.
5. Regulation on periodical report:
a/ The labor supply organization belonging to the People’s Committee of the province or centrally-run city shall have to report to the Labor, War Invalids and Social Affairs Service on the situation of the recruitment, training and supply of Vietnamese labor to work for the offices of foreign invested projects, branches of foreign companies and representative offices of foreign organizations on economy, trade, finance, banking, insurance, science and technique, culture, education, public health and legal consultancy; and on the foreign individuals working at these organizations and other foreigners allowed by Vietnamese competent authorities to stay in Vietnam. The first half-year report must be sent before July 15 each year and the annual report must be sent before January 15 of the next year.
b/ The labor supply organization belonging to the Ministry for Foreign Affairs shall have to report to the Ministry for Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Foreign Affairs on the situation of recruitment, training and supply of Vietnamese labor to work for diplomatic representative offices, foreign consulates, representative offices of international organizations belonging to the United Nations system, regional and sub-regional organizations; representative offices of foreign news agencies, newspapers, radio and television; representative offices and offices of projects of foreign non-governmental organizations and foreigners working for these organizations. The first half-year reports must be sent before July 15 each year and the annual reports must be sent before January 15 of the next year.
c/ The Labor, War Invalids and Social Affairs Service shall have to report to the People’s Committee of the province and centrally-run city and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on the situation of recruitment, training, supply and management of Vietnamese laborers working for foreign organizations and individuals in Vietnam mentioned in Clause a, Point 6, Section II of this Circular. The first half-year reports must be sent before July 31, and the annual reports must be sent before January 31 of the next year.
6. For Vietnamese laborers stipulated in Article 18 of Decree No. 85/1998/ND-CP of October 20, 1998 of the Government, the dossier shall be supplemented and transferred to the labor supply organization belonging to the Ministry of Foreign Affairs if they are working for foreign organizations or individuals mentioned in Clauses 1, 2 and 3 of Article 2 of the said Decree; supplemented and transferred to the labor supply organization of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities where the foreign organizations and individuals have their main offices, if they are working for foreign organizations or individuals mentioned in Clause 4, Article 2 of the above-mentioned Decree.
7. Within 30 days after decision is taken to set up or designate the labor supply organization, the labor supply organization must publish in central or local newspapers for five consecutive issues: the name of the labor supply organization, its location, telephone number, fax number, founding day, starting date of operation and sphere of operation.
A main copy of the Decision to set up or designate the labor supply organization must be sent to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.
III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. This Circular takes effect from the day of its signing.
2. This Circular shall be popularized to Vietnamese laborers, labor supply organizations and foreign organizations and individuals in Vietnam.
3. The earlier provisions which are contrary to the provisions in this Circular are now annulled.
In the process of implementation, any difficulty that arises should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for study and settlement.
 

 
THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
Nguyen Thi Hang

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!