Thông tư 06/1998/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 06/1998/TT-BLĐTBXH NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 1998 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN VỀ KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

 

Căn cứ Điều 182 của Bộ Luật Lao động, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG:

 

- Các doanh nghiệp Nhà nước;

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp;

- Các doanh nghiệp thuộc các tổ chức Đảng, Đoàn thể chính trị xã hội và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;

Việc khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, báo cáo tăng giảm lao động và báo cáo việc chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân sẽ có quy định riêng.

 

II. KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI
DOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG:

 

Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động quy định trong Thông tư này là doanh nghiệp đã được thành lập theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam bắt đầu sử dụng lao động để sản xuất, kinh doanh hoặc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại về số lượng và chất lượng lao động (mẫu số 1 kèm theo Thông tư này).

 

III. BÁO CÁO VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG:

 

Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động quy định tại Thông tư này bao gồm các trường hợp sau: doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền quyết định giải thể, Toà án tuyên bố phá sản, giấy phép hoạt động đã hết hạn, chủ doanh nghiệp rút giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền đồng ý hoặc đơn vị vi phạm pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, người sử dụng lao động phải báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại về việc chấm dứt sử dụng lao động (mẫu số 2 kèm theo Thông tư này).

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức theo dõi việc thực hiện chế độ khai trình và báo cáo theo quy định tại Thông tư này. Hằng năm vào tháng 1 và tháng 7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Chính sách lao động và việc làm) việc khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của năm trước và sáu tháng đầu năm (mẫu số 3 và mẫu số 4 kèm theo Thông tư này).

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ các văn bản trước đây trái với Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết.

 MẪU SỐ 1

Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Tên đơn vị:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng.... năm....

KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Đơn vị được thành lập theo Quyết định số:......... của........... có trụ sở tại............... bắt đầu hoạt động kể từ ngày.../..../.... khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:

 

 

 

 

Giới tính

 

Trình độ chuyên môn, cấp bậc công nhân

Hợp đồng lao động

Đối

Chức danh

 

S TT

Họ và tên

Năm sinh

Nam

Nữ

Quốc tịch

Trên đại học

Đại học, cao đẳng

Trung cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp

Cấp bậc công nhân

Không xác định thời hạn

Từ 1-3 năm

Theo mùa vụ hoặc dưới 1 năm

tượng khác

trong doanh nghiệp

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Đơn vị thành viên của các Tổng công ty, Liên hiệp ở địa phương nào thì báo cáo theo địa phương đó.

- Cột số 15 ghi người trong biên chế cũ chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động và những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp.

 

MẪU SỐ 2

Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

 

Tên đơn vị:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng.... năm....

BÁO CÁO

VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.......

 

Đơn vị có trụ sở tại............... chấm dứt hoạt động kể từ ngày.../..../.... vì............. báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động của đơn vị như sau:

 

 

 


Giới tính

 

Phân loại lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Số tháng đã

Tiền lương

Công việc của người

Trình độ

Giải quyết chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt sử dụng lao động

 

S T
T

Họ và tên

Năm sinh

Nam

Nữ

Quốc tịch

HĐLĐ không xác định thời hạn

HĐLĐ từ 1-3 năm

HĐLĐ theo mùa, vụ hoặc công việc dưới 1 năm

Đối tượng khác

làm việc trong doanh nghiệp

tháng theo chức vụ cấp bậc (1000đ)

lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

chuyên môn, cấp bậc công nhân

Chuyển công tác

Hưu trí

Thôi việc

Sa thải

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

x

x

 

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Đơn vị thành viên của các Tổng công ty, Liên hiệp ở địa phương nào thì báo cáo theo địa phương đó.

- Cột số 10 ghi người trong biên chế (cũ) chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động, và những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 3

Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh (thành phố):

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC

 

....., ngày.... tháng.... năm....

BÁO CÁO

VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM.......... (HOẶC NĂM.........)

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(Vụ Chính sách lao động việc làm)

 

 

 

 

Ngày

Tổng số lao động (người)

Trình độ chuyên môn

Hợp đồng lao động

Đối

 

S TT

Tên đơn vị

Địa điểm

bắt đầu hoạt động

Tổng số

Tr. đó LĐ nữ

Tr. đó LĐ là người nước ngoài

Trên đại học

Đại học, cao đẳng

Trung học chuyên nghiệp (người)

Sơ cấp (người)

Công nhân (người)

Không xác định thời hạn (người)

Từ 1-3 năm (người)

Mùa vụ, hoặc công việc dưới 1 năm (người)

tượng khác

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A

DNNN và DNLD với DNNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

TW quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Địa phương quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

DN ngoài QD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

DN có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

DNTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

DNCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

DN khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Cột 16 ghi số người trong biên chế (cũ) chưa chuyển sang ký kết hợp đồng lao động và những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 4

Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh (thành phố):

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC

 

....., ngày.... tháng.... năm....

BÁO CÁO

VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM.......... (HOẶC NĂM.........)

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(Vụ Chính sách lao động việc làm)

 

 

 


Ngày

Tổng số lao động (người)

Phân loại lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Giải quyết chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

 

S TT

Tên đơn vị

Địa điểm

chấm dứt hoạt động

Tổng số

Tr. đó Nữ

HĐLĐ không xác định thời hạn (người)

HĐLĐ từ 1-3 năm (người)

HĐLĐ theo mùa, vụ hoặc công việc dưới 1 năm (người)

Đối tượng khác (người)

Chuyển công tác (người)

Hưu trí (người)

Thôi việc (người)

Sa thải (người)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

DNNN và DNLD với DNNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

TW quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Địa phương quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

DN ngoài QD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

DN có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

DNTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

DNCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

DN khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Cột 10 ghi số người trong biên chế (cũ) chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động và những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 06/1998/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 06/1998/TT-BLĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Lương Trào
Ngày ban hành: 15/04/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!