Quyết định 968/QĐ-BHXH 2021 thành lập BCĐ Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

__________

Số: 968/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Trưởng ban;

2. Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội - Phó Trưởng Ban thường trực;

3. Trưởng Ban Quản lý Thu - sổ, Thẻ - Phó Trưởng ban;

4. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Thành viên;

5. Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán - Thành viên;

6. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;

7. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

8. Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra - Thành viên;

9. Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thành viên;

10. Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Thành viên;

11. Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Thành viên;

12. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng - Thành viên;

13. Tổng Biên tập Tạp chí Bảo hiểm xã hội - Thành viên;

14. Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

1. Chỉ đạo, điều hành việc tổ chức thực hiện chính sách theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

2. Kiểm tra; đôn đốc; báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động.

3. Đề xuất báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong phạm vi trách nhiệm của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Ban Chỉ đạo có Tổ Giúp việc gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đỗ Ngọc Thọ, Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội – Tổ trưởng;

2. Ông Đào Duy Hiện, Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội - Phó Tổ trưởng;

3. Ông Lương Đức Ổn, Trưởng Phòng Quản lý thu và khai thác đối tượng bắt buộc, Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Thừa Phúc, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Thanh tra - Kiểm tra 2, Vụ Thanh tra - Kiểm tra - Thành viên;

5. Bà Đỗ Minh Hằng, Trưởng Phòng Quản lý chi bảo hiểm, Vụ Tài chính - Kế toán - Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Sỹ, Trưởng Phòng Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng - Thành viên;

8. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó Trưởng Phòng Quản lý phần mềm, Trung tâm Công nghệ thông tin - Thành viên;

9. Bà Trương Thị Hoài Trang, Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;

10. Bà Bùi Thị Anh Thư, Phó Trưởng Phòng Thông tin - Truyền thông, Trung tâm Truyền thông - Thành viên;

11. Bà Lê Hải Anh, viên chức Ban Thực hiện chính Bảo hiểm xã hội - Thành viên.

12. Ông Nguyễn Xuân Thiêm, viên chức Ban Quản lý Thu - sổ, Thẻ - Thành viên;

13. Bà Bùi Thị Phương Dung, viên chức Vụ Pháp chế - Thành viên;

14. Bà Vũ Thị Thu, viên chức Tạp chí Bảo hiểm xã hội - Thành viên.

Điều 4. Chế độ làm việc và tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của đơn vị (nếu có) để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

3. Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội là đơn vị thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo.

4. Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố làm Trưởng ban, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của từng thành viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên có tên tại Điều 1, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Tổng Giám đốc;

- Các Phó Tổng Giám đốc;

- Văn phòng Đảng ủy;

- Văn phòng Hội đồng quản lý;

- Công đoàn cơ quan:

- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Thế Mạnh

 

thuộc tính Quyết định 968/QĐ-BHXH

Quyết định 968/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:968/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành:01/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Cơ cấu tổ chức , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Ban chỉ đạo Hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ ảnh hưởng bởi Covid từ Quỹ BHTN

Ngày 01/10/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 968/QĐ-BHXH về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp gồm 14 thành viên, trong đó: Ông Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam-Trưởng ban; Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội là Phó Trưởng ban thường trực; Trưởng Ban Quản lý Thu-Sổ, Thẻ đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo, điều hành việc tổ chức thực hiện chính sách theo Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động;…

Ngoài ra, thành lập Tổ giúp việc gồm 14 thành viên do ông Đỗ Ngọc Thọ, Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội làm Tổ trưởng. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định968/QĐ-BHXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi