Quyết định 655/QĐ-LĐTBXH 2019 về triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2019

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 655/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA NĂM 2019 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa;

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thnh lập Ban chỉ đạo Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức
Đam, Trưởng
BCĐ Đề án Hệ tri thức Việt số hóa (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTB
XH (để t/h);
- Đoàn TNCS HCM Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA NĂM 2019 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
655/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 05 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa (theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ) trong năm 2019.

- Triển khai các nội dung công việc theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Đề án về xây dựng Bản đồ số, các ứng dụng trên thiết bị di động để liên kết/tích hợp vào Hệ tri thức Việt số hóa.

- Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, Đoàn thanh niên Bộ; khuyến khích sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam.

II. NỘI DUNG

Nội dung, tiến độ công việc và phân công trách nhiệm cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2019 của

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được huy động từ các nguồn kinh phí được giao quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện những nội dung công việc của các đơn vị.

- Phối hợp với Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Đề án.

2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

- Chủ động nguồn lực và tổ chức thực hiện các nội dung công việc được phân công theo quy định.

- Chủ động đề xuất và xây dựng các nội dung công việc thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị.

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc triển khai các nội dung công việc theo Kế hoạch này.

V. TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO

1. Trung tâm Thông tin

Thực hiện báo cáo Bộ, Ban chỉ đạo Đề án tình hình triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa của Bộ 6 tháng, cả năm và đột xuất khi có yêu cầu.

2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Thực hiện báo cáo Bộ (qua Trung tâm Thông tin) về việc đóng góp, cập nhật thông tin, dữ liệu của đơn vị, của Bộ lên Hệ tri thức Việt số hóa 6 tháng, cả năm và đột xuất khi có yêu cầu.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VIỆT SỐ HÓA NĂM 2019 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định 655/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 05năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến

1

Tổng hợp, theo dõi báo cáo (định kỳ, đột xuất) tình hình triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa theo yêu cầu của Ban chỉ đạo (BCĐ) và của Bộ

TTTT

Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH

Tháng 2

Báo cáo

2

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

TTTT

Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN), các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH

Tháng 4, 5

Kế hoạch

3

Triển khai xây dựng Bản đồ số Làng trẻ em SOS Việt Nam và tích hợp vào Hệ tri thức Việt số hóa

TTTT

Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN), Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam

Tháng 5,6,7,8,9,10, 11,12

Bản đồ số 17 Làng trẻ em SOS Việt Nam được tích hợp vào Hệ tri thức Việt số hóa

4

Triển khai xây dựng Bản đồ số hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội, trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và tích hợp vào Hệ tri thức Việt số hóa

Cục Bảo trợ xã hội

TTTT, Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN)

Tháng 5,6,7,8,9,10, 11,12

Bản đồ số hệ thống các cơ sở trợ giúp xã hội, trung tâm công tác xã hội, trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần được tích hợp vào Hệ tri thức Việt số hóa

5

Triển khai cập nhật dữ liệu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên bản đồ số dạy nghề (nay là giáo dục nghề nghiệp) và tích hợp vào Hệ tri thức Việt số hóa

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

TTTT, Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN)

Tháng 5,6,7,8,9,10, 11,12

Cập nhật dữ liệu bản đồ số các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và được tích hợp vào Hệ tri thức Việt Số hóa

6

Liên kết/Tích hợp ứng dụng Chọn nghề - Chọn trường trên Thiết bị di động vào Hệ tri thức Việt số hóa

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN), TTTT

Tháng 5,6,7,8,9,10, 11,12

 

7

Liên kết/Tích hợp ứng dụng kết nối với người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài vào Hệ tri thức Việt số hóa

Trung tâm Lao động ngoài nước

Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN), TTTT

Tháng 5,6,7,8,9,10, 11,12

 

8

Viết tin, bài liên quan đến lĩnh vực Việc làm, Thị trường lao động trong nhóm “Việc làm - Thị trường lao động” tại phân hệ “Hệ Tri thức” của Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn)

Cục Việc làm

TTTT

Tháng 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12

Các tin, bài liên quan đến lĩnh vực Việc làm, Thị trường lao động dược tạo trong nhóm “Việc làm - Thị trường lao động” tại phân hệ “Hệ Tri thức”

9

Viết tin, bài liên quan đến lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, cung cấp thông tin mô tả các nghề, cập nhật vào nhóm “Giáo dục nghề nghiệp” tại phân hệ “Hệ Tri thức” của Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn)

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

TTTT

Tháng 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12

Các tin, bài liên quan đến lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, mô tả các nghề trong nhóm “Giáo dục nghề nghiệp” tại phân hệ “Hệ Tri thức”

10

Viết tin, bài liên quan đến lĩnh vực An sinh xã hội trong nhóm “An sinh xã hội” tại phân hệ “Hệ Tri thức” của Hệ tri thức Việt số ha (www.itrithuc.vn)

Viện Khoa học LĐXH

Cục Bảo trợ xã hội, Cục Trẻ em, Cục Người có công, Vụ Bảo hiểm xã hội, TTTT

Tháng 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12

Các tin, bài liên quan đến lĩnh vực An sinh xã hội được tạo trong nhóm “An sinh xã hội” tại phân hệ “Hệ Tri thức”

11

Đóng góp thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyên ngành của đơn vị tại phân hệ “Dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn)

Các đơn vị thuộc Bộ

TTTT

Tháng 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12

Các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyên ngành của đơn vị được chia sẻ, đóng góp tại phân hệ “Dữ liệu mở”

12

Cung cấp, cập nhật tư liệu, bài giảng, các công trình nghiên cứu khoa học lĩnh vực lao động, người có công và xã hội lên Hệ tri thức Việt số hóa

Viện Khoa học LĐXH, các trường ĐH thuộc Bộ đã được cấp user name

TTTT

Tháng 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12

 

 

Tuyên truyền phổ biến về việc triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa đến công chức trong Bộ

TTTT

Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH

Tháng 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12

 

13

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên Bộ chủ động tham gia đóng góp thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyên ngành của đơn vị vào Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn)

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ

Các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Bộ

Tháng 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12

Đoàn Bộ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn chủ động tham gia đóng góp các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyên ngành của đơn vị vào Hệ tri thức Việt số hóa

14

Phối hợp với TW Hội chữ thập đỏ Việt Nam triển khai một số ứng dụng trợ giúp xã hội

TTTT

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 5, 6, 7, 8,9,10, 11, 12

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 655/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 655/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 14/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!