Quyết định 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH của Ban Chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công về việc phân công triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VCẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG
-------
Số: 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CÔNG TRIN KHAI NGHIÊN CU VÀ THC HIN CHÍNH SÁCH TIN LƯƠNG,
BO HIM XÃ HI VÀ TR CP ƯU ĐÃI NGƯI CÓ CÔNG TRONG NĂM 2015
--------------------------------------------------
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG,
 BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG
 
 
Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công;
Căn cứ Quyết định s 1987/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “một số vấn đề về cải cách chính sách tin lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phân công triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
HĐNĐ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
Ngân hàng Chính sách xã hội;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
Thành viên Ban Chđạo TW về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-
Lưu: VT, BCĐCCTLBHXH (3b).
TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 
 
PHÂN CÔNG
TRIN KHAI NGHIÊN CU VÀ THC HIN CHÍNH SÁCH TIN LƯƠNG, BO HIM XÃ HI
 VÀ TR CP ƯU ĐÃI NGƯI CÓ CÔNG TRONG NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tin lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công)
 
Căn cứ Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Nội dung công việc
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thi gian hoàn thành
I. V CHÍNH SÁCH BẢO HIM XÃ HỘI
1. Trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
a) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Tháng 7 năm 2015
b) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
Bộ Quốc phòng
Bộ Công an và các Bộ, cơ quan liên quan
Tháng 9 năm 2015
c) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm tự nguyện.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Tháng 7 năm 2015
d) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về thanh tra bảo hiểm xã hội.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Tháng 10 năm 2015
đ) Nghị định sửa đi một s điu của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Tháng 5 năm 2015
e) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết Khoản 1 Điều 90 Luật Bảo hiểm xã hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội.
Bộ Tài chính
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan
Tháng 10 năm 2015
g) Nghị định về chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Tháng 10 năm 2015
2. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp cải cách bảo hiểm xã hội nhằm cân đối quỹ bảo hiểm xã hội về lâu dài.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Quý IV năm 2015
3. Nghiên cứu và kiến nghị phương án xử lý với mức lương hưu của người có mức lương hưu thấp (cả trước và sau tháng 4 năm 1993).
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Quý IV năm 2015
4. Tiếp tục nghiên cứu Đán cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
 
II. VCHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG
1. Tập trung chỉ đạo thực hiện đy đủ các chính sách, chế độ đối với người có công nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Quý III năm 2015
2. Tiếp tục nghiên cứu Đ án ci cách chính sách ưu đãi người có công.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
 
III. VTHC HIỆN ĐI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG, CƠ CH TÀI CHÍNH VÀ TIỀN LƯƠNG GN VỚI KT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LP
1. Trình Chính phủ ban hành các văn bản sau:
a) Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Bộ Tài chính
Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố có liên quan
Quý II năm 2015
b) Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các BộUBND các tỉnh, thành phố có liên quan
Quý III năm 2015
c) Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế (sửa đổi, bsung hoặc thay thế Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ).
Bộ Y tế
Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố có liên quan
Quý III năm 2015
d) Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ).
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố có liên quan
Quý III năm 2015
đ) Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí.
Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các Bộ và UBND các tnh, thành phố có liên quan
Quý III năm 2015
e) Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố có liên quan
Quý III năm 2015
g) Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực dạy nghề.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố có liên quan
Quý III năm 2015
2. Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp công lập; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; giá các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước; phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập.
Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Quý III năm 2015
IV. V CHÍNH SÁCH TIN LƯƠNG ĐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1. Về chính sách tiền lương đối với lao động trong các doanh nghiệp
a) Nghiên cứu, rà soát lộ trình điu chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và sớm đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Quý III năm 2015
b) Trình Chính phủ ban hành các văn bản:
- Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong các doanh nghiệp áp dụng cho năm 2016.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Các Bộ, cơ quan liên quan
Quý III năm 2015
- Nghị định sửa đi, bổ sung Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Quý IV m 2015
- Nghị định sửa đi, bsung Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm sát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Quý IV Năm 2015
- Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Quý III năm 2015
- Nghị định quy định về chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích để đặt hàng, đấu thầu hoặc giao kế hoạch.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Quý III năm 2015
c) Tiếp tục nghiên cứu thể chế hóa chính sách tiền lương đi với người lao động trong các doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động.
Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
Các Bộ, cơ quan liên quan
 
2. Về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
a) Nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Tòa án theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.
Tòa án nhân dân tối cao
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Quý III năm 2015
b) Nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát theo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Quý III năm 2015
c) Nghiên cứu xây dựng bảng lương và các chế độ phụ cấp đối với các đối tượng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
Bộ Quốc phòng
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Quý III năm 2015
d) Nghiên cứu xây dựng bảng lương chuẩn trên cơ sở mức lương tính đủ theo nhu cầu tối thiểu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Điểm b Khoản 3 Kết luận số 63-KL/TW.
Bộ Nội vụ
Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Quý IV năm 2015
đ) Tiếp tục nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để trình Trung ương khi cân đối được nguồn lực.
Bộ Nội vụ
Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Năm 2015
e) Nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính.
Bộ Nội vụ
Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan
Năm 2015
V. VCÁC GIẢI PHÁP TẠO NGUỒN
Xây dựng khung cân đi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và các giải pháp tạo nguồn ngân sách nhà nước để cải cách tiền lương giai đoạn 2016-2020.
Bộ Tài chính
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan
Quý IV năm 2015

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Lao động-Tiền lương

×
×
×
Vui lòng đợi