Quyết định 52/QĐ-BKHĐT 2024 Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 52/QĐ-BKHĐT

Quyết định 52/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Quyết định 1305/QĐ-TTg ngày 08/11/2023 phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:52/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành:11/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
___________

Số: 52/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn c Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030;

Theo đ nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2023 phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-
 
Như Điều 3;
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin)
- Văn phòng Chính phủ
- Lưu: VT, QLKTTW

BỘ TRƯỞNG

 

  

Nguyễn Chí Dũng

B KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2023
phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 01 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
_______________________

Triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2023 phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 (Quyết định số 1305/QĐ-TTg), Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại Quyết định số 1305/QĐ-TTg; xác định rõ những nội dung yêu cầu, nhiệm vụ ch yếu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg; thực hiện tốt chức năng của cơ quan chủ trì, tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, chính sách tổng thể về tăng trưởng và phát triển kinh tế;

- Xác định rõ nhiệm vụ cụ th của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ trong triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg đ có cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại Quyết định số 1305/QĐ-TTg, lồng ghép trong quá trình triển khai các nhiệm vụ hàng năm của đơn vị khi phù hợp.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các lĩnh vực được phân công, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu nêu tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu thực hiện Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030.

(Các nhiệm vụ cụ th tại phụ lục kèm theo Kế hoạch hành động).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Quyết định số 1305/QĐ-TTg và chức năng, nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch hành động này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:

- Khẩn trương cụ thể hoá và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg và Kế hoạch hành động trong phạm vi, lĩnh vực, chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Kịp thời báo cáo Bộ trưởng về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động và đề xuất các biện pháp cần thiết đ khắc phục, xử lý.

2. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ và tng hợp kết quả triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch hành động; tổ chức sơ kết việc thực hiện Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động vào năm 2027 và tổ chức tổng kết Chương trình vào cuối giai đoạn.

3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động, trường hợp cần sửa đổi, b sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, gửi Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định./.

 

Phụ lục:

CÁC NHIỆM VỤ CỤ TH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH S 1305/QĐ-TTg

NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 01 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

___________________________

 

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm hoàn thành

Thi hạn trình

1

Triển khai có hiệu quả các hoạt động của T điều phối kinh tế vĩ mô, kịp thời tham mưu các giải pháp, chính sách phù hợp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Vụ Tài chính tiền tệ

Các đơn vị liên quan

Báo cáo hp Tổ công tác liên Bộ hàng quý

Hàng quý

2

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Vụ Tổng hợp

Kinh tế quốc dân

Các bộ, ngành, đơn vị liên quan

Các báo cáo định kỳ

Hàng năm, định kỳ

3

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp ban hành tại Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021- 2025.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Các bộ, ngành, đơn vị liên quan

Các báo cáo định kỳ

Thường xuyên, định kỳ

4

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ban hành tại Nghị quyết s 57/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2022 về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Các bộ, ngành, đơn vị liên quan

Các báo cáo định kỳ

Thường xuyên, định kỳ

5

Thường xuyên theo dõi, rà soát và kiến nghị các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên cơ sở nhiệm vụ ban hành tại các nghị quyết định kỳ.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Các bộ, ngành, đơn vị liên quan

Các báo cáo 6 tháng và cả năm

Hàng năm

6

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ban hành tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Các đơn vị liên quan

Các báo cáo trình Chính phủ hàng năm và Kế hoạch hành động hàng năm của Bộ KH&ĐT

Hàng năm

7

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan ban hành tại Quyết định số 1407/QĐ-BKHĐT ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Các đơn vị liên quan

 

Thường xuyên, định kỳ

8

Nghiên cứu khả năng thí điểm Chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động đối với một/một số ngành, lĩnh vực.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Báo cáo trình Bộ trưởng

Tháng 12/2026

9

Nghiên cứu, đề xuất mô hình nông nghiệp sáng tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Bắc.

Cục Phát triển doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

Báo cáo trình Bộ trưởng

Tháng 12/2024

10

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và ứng dụng các giải pháp công nghệ số.

Cục Phát triển doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

Các báo cáo định kỳ

Thường xuyên, định kỳ

11

Xây dựng đề án “Nghiên cứu, đề xuất việc thành lập y ban năng suất quốc gia”.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Báo cáo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ,

Tháng

12/2024

12

Triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo, tư vấn cải tiến, nâng cao năng suất lao động cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến.

Cục Phát triển doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

Các báo cáo định kỳ

Thường xuyên, định kỳ

13

Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Quốc gia

Các bộ, ngành, đơn vị liên quan

Báo cáo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ

2024

14

Tiếp tục theo dõi, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai có hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 ban hành tại Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2023.

Cục Đầu tư nước ngoài

Các bộ, ngành, đơn vị liên quan

Các báo cáo định kỳ

Thường xuyên, định kỳ

15

Tiếp tục theo dõi, điều phối, tham mưu để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ban hành tại Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành tại Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021.

Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ

Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

 

Thường xuyên, định kỳ

16

Nghiên cứu cơ chế, chính sách hình thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Cục Đầu tư nước ngoài

Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

 

2024-2025

17

Thực hiện các hoạt động đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm về tăng năng suất lao động quốc gia trong bối cảnh mới.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Các bộ, ngành, đơn vị liên quan

 

Thường xuyên, định kỳ

18

Nghiên cứu bộ chỉ tiêu theo dõi đánh giá năng suất lao động cấp quốc gia, cấp vùng, cấp ngành từ các hệ thống chỉ tiêu thống kê đã ban hành.

Tổng cục thống kê

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và các

Bộ chỉ tiêu theo dõi đánh giá năng suất lao động cấp quốc gia, cấp

2024-2025

19

Tổng hợp diễn biến năng suất lao động, lồng ghép vào các báo cáo tình hình kinh tế-xã hội hàng quý, nửa năm và hàng năm.

Vụ Tổng hợp

Kinh tế quốc dân

Các đơn vị liên quan

Các báo cáo định kỳ

Hàng quý, nửa năm và hàng năm

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi