Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH 2019 Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:260/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành:05/03/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Dự kiến bổ sung 01 ngày nghỉ lễ

Ngày 05/03/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2019.

Theo đó, hoạt động truyền thông được thực hiện với một số nội dung chủ yếu sau:

- Phổ biến một số chính sách trong Bộ luật Lao động dự kiến sửa đổi, bổ sung: mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm tối đa, điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, thời gian nghỉ Tết Âm lịch, bổ sung 01 ngày nghỉ lễ: Ngày Tri ân người có công 27/07…

- Xây dựng chuyên mục tư vấn Pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm xã hội và các pháp luật khác liên quan đến trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trên Tạp chí ngành Lao động Thương binh và Xã hội…

- Xây dựng chuyên mục “Phổ biến pháp luật”, đăng nội dung tải nội dung cơ bản của Luật, Nghị định, Thông tư mới liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; xây dựng chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp…

Nội dung này có đề cập đến Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/03/2019.

Xem chi tiết Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 260/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” NĂM 2019

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021”.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp;
- Phòng TM&CNVN, Tổng LĐLĐVN, Liên minh HTXVN;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Doãn Mậu Diệp

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH ngày 5 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

A. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

I. Hoạt động chỉ đạo, điều hành

1. Rà soát các hoạt động đthảo luận kế hoạch năm 2019

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ liên quan;

- Thời gian thực hiện: tháng 1, 2/2019;

- Kết quả, sản phẩm: Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án.

2. Xây dựng, ban hành Kế hoạch và các văn bản chỉ đo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2019

- Đơn vị chủ trì: Ban điều hành Đề án Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đơn vị phối hợp: Thành viên Ban điều hành, Tổ thư ký Đề án; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: tháng 3/2019;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch thực hiện Đề án, công văn hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án.

3. Tổ chức các cuộc họp để thảo luận, thống nhất, phân công triển khai thực hiện Đề án và đánh giá kết quả thực hiện năm 2019

- Đơn vị chủ trì: Thường trực Đề án (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội);

- Đơn vị phối hợp: Các thành viên Ban điều hành, Tổ thư ký Đề án và các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương;

- Thời gian thực hiện: Cả năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các cuộc họp, báo cáo kết quả hội nghị.

4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2019

- Đơn vị chủ trì: Ban điều hành Đề án Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đơn vị phối hợp: Thành viên Ban điều hành, Tổ thư ký Đề án; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2019;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, công văn hướng dẫn kiểm tra, báo cáo kết quả.

5. Các hoạt động khác phục vụ hoạt động của Ban điều hành Đề án Trung ương (gồm trang bị trang thiết bị phục vụ hoạt động của thường trực Đề án; các cuộc họp của Ban điều hành và Tổ thư ký; các chế độ, hoạt động khác phát sinh).

- Đơn vị chủ trì: Thường trực Ban điều hành Đề án Trung ương;

- Đơn vị phối hợp: Các thành viên Ban điều hành, Tổ thư ký Đề án;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Đánh giá các địa bàn trọng điểm mở rộng phạm vi thực hiện Đề án

- Đơn vị chủ trì: Ban điều hành Đề án Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2019;

- Kết quả, sản phẩm: Danh sách Đề án địa bàn trọng điểm tại các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi thực hiện Đề án.

7. Tổ chức Hội thảo nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình, giải pháp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

- Đơn vị chủ trì Ban điều hành Đề án Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2019;

- Kết quả, sản phẩm: Hội thảo được tổ chức

II. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyn, nghĩa vụ công dân.

1. Tập huấn cho báo cáo viên cấp tỉnh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động, Chi nhánh phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam:

- Đơn vị quan chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Bộ Tư pháp, Báo cáo viên độc lập;

- Thời gian: tháng 7/2019;

- Đối tượng: đội ngũ báo cáo viên các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Liên minh Hợp tác xã, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. (khoảng 650 đại biểu, trong đó các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cử 02 cán bộ; 01 đại diện Liên đoàn Lao động, chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã);

- Nội dung: tập huấn k năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn Bộ luật lao động năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật khác có liên quan và trả lời các vướng mắc.

2. Tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên các doanh nghiệp nhà nước

- Đơn vị quan chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Vụ Bảo hiểm xã hội, Cục Việc làm, Cục An toàn lao động;

- Thời gian: tháng 8/2019;

- Đối tượng: đội ngũ báo cáo viên làm công tác lao động, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp nhà nước;

- Nội dung: phổ biến các chính sách pháp luật về lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan và trả lời các vướng mắc.

3. Tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Vụ Bảo hiểm xã hội.

- Thời gian: tháng 8/2019

4. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bnòng cốt làm công tác PBPL tại Bộ, một số tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc Bộ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian: tháng 8, 9/2019

IV. Hoạt động truyền thông

1. Truyền thông trên Đài truyền hình Việt Nam:

- Cơ quan chủ trì: Đài truyền hình Việt Nam.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ.

- Nội dung: xây dựng nội dung chương trình phổ biến một số chính sách trong Bộ luật lao động dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung trên Đài truyền hình Việt Nam, tập trung vào các nội dung:

+ Mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa;

+ Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu;

+ Về Thời gian nghỉ Tết Âm lịch

+ Về bổ sung 01 ngày nghỉ lễ: Ngày Tri ân người có công (ngày 27 tháng 7 dương lịch)

2. Truyền thông trên tạp chí ngành Lao động, thương binh và xã hội:

- Cơ quan chủ trì: Tạp chí Lao động và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.

- Nội dung: xây dựng chuyên đề về một số chính sách pháp luật lao động, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

+ Mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa;

+ Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu;

+ Về Thời gian nghỉ Tết Âm lịch

+ Về bổ sung 01 ngày nghỉ lễ: Ngày Tri ân người có công (ngày 27 tháng 7 dương lịch)

- Về cách thức: thu thập số liệu, tư liệu, hình ảnh ở Trung ương và địa phương để thực hiện các tin, bài viết đăng tải trên Tạp chí Lao động và Xã hội, Tạp chí Điện từ Lao động và Xã hội tại địa chỉ http://ldxh.vn:

+ Tổng số bài viết đăng trên Tạp chí Lao động và Xã hội ít nhất là 10 bài, 10 ảnh, dung lượng là 20 trang.

+ Tổng số tin đăng tải trên Tạp chí Điện tử Lao động và Xã hội ít nhất 20 tin.

+ Xây dựng chuyên mục tư vấn Pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm xã hội và các pháp luật khác có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động.

3. Truyền thông trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế.

- Nội dung: Xây dựng chuyên mục “Phổ biến pháp luật”, trong đó đăng tải những nội dung cơ bản của Luật, Nghị định và Thông tư mới thông qua liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động; Chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động.

4. Hot đng tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nội dung:

+ Cung cấp văn bản pháp luật và các tài liệu hướng dẫn thực hiện thông qua sách báo, tài liệu, internet kết hợp với việc tổ chức các cuộc thảo luận theo chuyên đề và giải đáp các vướng mắc;

+ Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động theo định kỳ, áp dụng khen thưởng và kỷ luật thích đáng;

+ Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân thành một chỉ tiêu trong Kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của doanh nghiệp. Xây dựng “văn hóa tôn trọng pháp luật” trong các doanh nghiệp Nhà nước làm gương cho cộng đồng doanh nghiệp;

+ Phát huy các hình thức truyền thống đã và đang được áp dụng có hiệu quả, trong đó chú ý các hình thức như: tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi,giỏ pháp luật”, “tủ sách pháp luật, 15 phút truyền thanh pháp luật trong lúc nghỉ ăn trưa, vv...;

+ Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân bằng hình thức truyền miệng thông qua hoà giải viên lao động cấp huyện, báo cáo viên pháp luật, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự của các khu công nghiệp, khu chế xuất; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bản tin, áp phích, biểu ngữ nội bộ, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể như đảng, công đoàn, thanh niên, phụ nữ vv...;

+ Tổ chức cho người lao động tại các doanh nghiệp tham gia các cuộc thi Tìm hiểu pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân trên TV, trên báo, đài và tại các địa phương, cơ sở;

+ Phối hợp với các Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp.

- Thời gian: cả năm 2019

B. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỂM

1. Để có cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm về một số mô hình, phương pháp, cách làm phù hợp, có hiệu quả năm 2019 Ban điều hành Đề án lựa chọn một số địa phương triển khai chỉ đạo điểm cụ thể như sau:

- Miền Bắc: tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Nguyên;

- Miền Trung: tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Đà Nng;

- Miền Nam: tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung:

- Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019.

- Các nhiệm vụ đề ra triển khai kịp thời, có trọng tâm, lồng ghép với các chương trình, Đề án khác để triển khai có hiệu quả.

- Báo cáo về Ban điều hành Đề án Trung ương.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban điều hành Đề án ở Trung ương (cơ quan thường trực là Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ) chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch trên cả nước.

2. Các cơ quan, tổ chức chủ trì các Tiểu Đề án, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai Đề án trong ngành, địa phương mình; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và định kỳ báo cáo kết quả về Ban điều hành Đề án (thông qua các Tiểu đề án và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) hàng quý trước ngày 25 tháng cuối quý và trước ngày 25 tháng 12.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi