Quyết định 20/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
_________
Số: 20/2007/QĐ-BLĐTBXH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 __________________
Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động

trước khi đi làm việc ở nước ngoài

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết để cấp cho người lao động đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết, sau đây gọi là mẫu chứng chỉ.
1. Mẫu chứng chỉ được áp dụng thống nhất trong cả nước.
2. Mẫu chứng chỉ được quy định như sau:
a) Kích thước 10,5cm x 15cm;
b) Mặt sau là bìa chứng chỉ có nền màu trắng.
Mặt trước là ruột chứng chỉ có nội dung thống nhất theo Mẫu Chứng chỉ ban hành kèm theo Quyết định này, dòng chữ “CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT” màu xanh, các nội dung khác màu đen;
c) Biểu tượng của doanh nghiệp, tổ chức (nếu có) được phép in ở góc trên bên trái của chứng chỉ, phía trên tên doanh nghiệp, tổ chức;
d) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết, sau đây gọi là chứng chỉ được in trên loại giấy bìa.
3. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đăng ký Mẫu chứng chỉ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Điều 2. Người đứng đầu các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm tổ chức in và quản lý phôi chứng chỉ.
Điều 3. Người đứng đầu bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm:
1. Cấp chứng chỉ cho người lao động đủ các điều kiện sau:
a) Đã tham gia ít nhất 80% thời gian khóa học theo quy định;
b) Có bài kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu.
2. Ghi đầy đủ và chính xác các nội dung trong chứng chỉ.
3. Lập sổ quản lý chứng chỉ và sổ cấp chứng chỉ.
4. Thực hiện việc thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau:
a) Chứng chỉ cấp cho người không đủ điều kiện trên ở điểm 1 điều này;
b) Chứng chỉ do người không có thẩm quyền cấp;
c) Chứng chỉ bị tẩy xoá, sửa chữa.
5. Định kỳ báo cáo người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về kết quả bồi dưỡng kiến thức cần thiết và cấp chứng chỉ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Cục Quản lý lao động ngoài nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết trên phạm vi cả nước.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết của các đơn vị hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đăng ký trên địa bàn.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hằng

MẪU CHỨNG CHỈ

(ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-BLĐTBXH

ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số: 20/2007/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động

trước khi đi làm việc ở nước ngoài

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết để cấp cho người lao động đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết, sau đây gọi là mẫu chứng chỉ.

1. Mẫu chứng chỉ được áp dụng thống nhất trong cả nước.

2. Mẫu chứng chỉ được quy định như sau:

a) Kích thước 10,5cm x 15cm;

b) Mặt sau là bìa chứng chỉ có nền màu trắng.

Mặt trước là ruột chứng chỉ có nội dung thống nhất theo Mẫu Chứng chỉ ban hành kèm theo Quyết định này, dòng chữ “CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT” màu xanh, các nội dung khác màu đen;

c) Biểu tượng của doanh nghiệp, tổ chức (nếu có) được phép in ở góc trên bên trái của chứng chỉ, phía trên tên doanh nghiệp, tổ chức;

d) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết, sau đây gọi là chứng chỉ được in trên loại giấy bìa.

3. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đăng ký Mẫu chứng chỉ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Điều 2. Người đứng đầu các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm tổ chức in và quản lý phôi chứng chỉ.

Điều 3. Người đứng đầu bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm:

1. Cấp chứng chỉ cho người lao động đủ các điều kiện sau:

a) Đã tham gia ít nhất 80% thời gian khóa học theo quy định;

b) Có bài kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu.

2. Ghi đầy đủ và chính xác các nội dung trong chứng chỉ.

3. Lập sổ quản lý chứng chỉ và sổ cấp chứng chỉ.

4. Thực hiện việc thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau:

a) Chứng chỉ cấp cho người không đủ điều kiện trên ở điểm 1 điều này;

b) Chứng chỉ do người không có thẩm quyền cấp;

c) Chứng chỉ bị tẩy xoá, sửa chữa.

5. Định kỳ báo cáo người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về kết quả bồi dưỡng kiến thức cần thiết và cấp chứng chỉ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Cục Quản lý lao động ngoài nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết trên phạm vi cả nước.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết của các đơn vị hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đăng ký trên địa bàn.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hằng


MẪU CHỨNG CHỈ

(ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-BLĐTBXH

ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi