Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội về việc in, phát hành và quản lý giấy phép sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 1407/QĐ-LĐTBXH NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 1996 VỀ VIỆC IN, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ VÀ CÁC CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT
VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ,

Căn cứ Điều 96, 185 và 186 của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7/12/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của ông Chánh Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Giấy phép sử dụng các máy, thiết bị, vật tư (gọi tắt là đối tượng) có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong phạm vi toàn quốc bao gồm:

- Giấy phép sử dụng trang thiết bị chịu áp lực;

- Giấy phép sử dụng thiết bị nâng;

- Giấy phép sử dụng thang máy;

- Giấy phép sử dụng thang cuốn;

 

Điều 2. Các mẫu giấy phép có kích thước 15 x 21cm, gồm 2 trang, nền mầu trắng, hoa văn lượn sóng màu xanh da trời, có hình quốc huy chìm ở giữa và mã số; dòng chữ "Giấy phép sử dụng....." in đậm màu đỏ.

 

Điều 3. Giao cho Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành và thống nhất quản lý các mẫu giấy phép bao gồm việc in ấn, quy định mã hiệu và cấp phát các mẫu giấy phép cho Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Việc cấp phát mẫu giấy phép được thu phí (gồm giá thành in mẫu giấy phép và phí vận chuyển).

 

Điều 4. Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động thuộc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc cấp giấy phép bằng mẫu giấy phép do Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phát.

 

Điều 5. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện Quyết định này.

 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY PHÉP
SỬ DỤNG THANG CUỐN

 

 


Số:

 


- Trong quá trình sử dụng cơ sở phải thực hiện các quy định của

các tiêu chuẩn, quy phạm KTAT hiện hành và hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Khi chuyển giao thiết bị cho cơ sở khác phải chuyển giao giấy phép này kèm theo hồ sơ.

 

(Mặt sau)

 

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động quy định tại Bộ luật Lao động. Sau khi xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng của............................................ ............................................................

và đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy phạm KTAT hiện hành,

 

THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

.....................................

 

CHO PHÉP

 

Cơ sở (Cá nhân):...............................................

Địa chỉ:.......................................................

Sử dụng thang cuốn (ESCALATOR):................................

Với các đặc tính kỹ thuật cơ bản sau:

- Năng suất vận chuyển:..................... (Người/giờ)

- Bề rộng bậc thang:............... mm; Chiều cao nâng:.... m

- Hệ thống điều khiển:.......................................

 

Giấy phép này có giá trị từ ngày......tháng ......năm.......

đến ngày......tháng......năm ......

 

Ngày......tháng.....năm...

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


GIẤY PHÉP
SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHỊU LỰC

 


Số:

- Trong quá trình sử dụng cơ sở phải thực hiện các quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm KTAT hiện hành và hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Khi chuyển giao thiết bị cho cơ sở khác phải chuyển giao giấy phép này kèm theo hồ sơ.

 

(Mặt sau)

 

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động quy định tại Bộ luật Lao động. Sau khi xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng của............................................ ............................................................ và đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy phạm KTAT hiện hành,

 

THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

.....................................

CHO PHÉP

 

Cơ sở (Cá nhân):................................................

Địa chỉ:........................................................

Sử dụng: .................. Mã hiệu.............. Số TC:........

Để..............................................................

Với các đặc tính kỹ thuật cơ bản sau:

- Áp suất làm việc P =.............. kg/cm2, dung tích..........

- Công suất:..................... Môi chất:.....................

Giấy phép này có giá trị từ ngày......tháng ......năm....... đến

ngày..... tháng...... năm ......

 

Ngày......tháng.....năm...

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


GIẤY PHÉP
SỬ DỤNG THANG MÁY

Số:

- Trong quá trình sử dụng cơ sở phải thực hiện các quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm KTAT hiện hành và hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Khi chuyển giao thiết bị cho cơ sở khác phải chuyển giao giấy phép này kèm theo hồ sơ.

(Mặt sau)

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Thanh tra Nhà nước về an toà lao động quy định tại Bộ luật Lao động. Sau khi xem xét hồ sơ xin cấ giấy phép sử dụng của............................................

............................................................

và đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy phạm KTAT hiện hành,

 

THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

.....................................

CHO PHÉP

Cơ sở (Cá nhân):...............................................

Địa chỉ:.......................................................

Sử dụng thang máy loại................. Mã hiệu................

Để.............................................................

Với các đặc tính kỹ thuật cơ bản sau:

- Trọng tải...........kg, Số tầng dừng.........................

- Vận tốc:.............m/s, Độ cao nâng tải...................m

- Hệ thống điều khiển:.........................................

 

Giấy phép này có giá trị từ ngày..... tháng...... năm..........

đến ngày...... tháng...... năm ......

 

Ngày...... tháng..... năm...

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


GIẤY PHÉP
SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÂNG

Số:

 


- Trong quá trình sử dụng cơ sở phải thực hiện các quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm KTAT hiện hành và hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Khi chuyển giao thiết bị cho cơ sở khác phải chuyển giao giấy phép này kèm theo hồ sơ.

(Mặt sau)

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Thanh tra Nhà nước về an toà lao động quy định tại Bộ luật Lao động. Sau khi xem xét hồ sơ xin cấ giấy phép sử dụng của............................................

............................................................

và đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy phạm KTAT hiện hành,

THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

.....................................

CHO PHÉP

Cơ sở (Cá nhân):...............................................

Địa chỉ:.......................................................

Sử dụng: .................. Mã hiệu............................

Để.............................................................

Với các đặc tính kỹ thuật cơ bản sau:

- Trọng tải...........kg, Tầm với (khẩu độ)................. m

- Vận tốc nâng:........m/ph, Độ cao nâng tải.................m

- Dẫn động:....................................................

Giấy phép này có giá trị từ ngày..... tháng...... năm..........

đến ngày...... tháng...... năm ......

 

Ngày...... tháng..... năm...

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội về việc in, phát hành và quản lý giấy phép sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1407/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đình Hoan
Ngày ban hành: 08/11/1996 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!