Quyết định 1093/QĐ-LĐTBXH 2019 lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-----------------

Số: 1093/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm

dịch vụ của Cục An toàn lao động

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngàỵ 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-LĐTBXH ngày 02/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2019 thực hiện Dự án “Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 90/CT-PIV ngày 20/6/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá PIV;

Căn cứ Tờ trình số 372/TTr-ATLĐ ngày 27/6/2019 và Tờ trình số 403/TTr-ATLĐ ngày 09/7/2019 của Cục An toàn lao động về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hoạt động đánh giá mẫu, hoàn thiện phương pháp phân loại lao động đối với nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong quá trình hội nhập quốc tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ năm 2019 đ phục vụ công tác của Cục An toàn lao động như sau:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ theo chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

- Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch: 1.343.321.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm hai mươi mốt nghìn đồng chẵn) trong đó kinh phí dự phòng là 67.166.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn).

- Nguồn vốn sử dụng: Nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động được giao tại Quyết định số 1881/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

Điều 2. Cục trưởng Cục An toàn lao động chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu thật sự cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định có liên quan để xác định yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và lập, phê duyệt dự toán gói thầu, hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, thanh quyết toán theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định khác có liên quan; không vượt tổng kinh phí đã được Bộ giao.

2. Việc mua sắm dịch vụ phải tuân thủ đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao; bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngân sách nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Thứ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4; ,

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Lưu: VT, KHTC

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

 

 

Lê Tấn Dũng

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM DỊCH VỤ CỦA CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

(Kèm theo Quyết định số 1093/QĐ-LĐTBXH ngày 02 tháng 08 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Tên Gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại

hợp

đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Đo, đánh giá mẫu các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

1.343.321.000

Nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III/2019

Trọn gói

Năm 2019

1.1

Hợp phần 1: Khai thác khoáng sản

895.509.000

1.2

Hợp phần 2: Điện

268.300.900

1.3

Hợp phần 3: Tàu thủy

112.345.100

 

Kinh phí dự phòng

67.166.000

 

Tổng cộng

1.343.321.000

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm hai mươi mốt nghìn đồng chẵn

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động:

- Ưu tiên lựa chọn mua sắm dịch vụ trong nước theo quy định.

- Nội dung, số lượng, khối lượng dịch vụ mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn đề nghị đã trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 372/TTr-ATLĐ ngày 27/6//2019 của Cục An toàn lao động; bảo đảm yêu cầu phục vụ công tác, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không vượt tổng kinh phí Bộ giao và đúng quy định của pháp luật.

- Tổng chi phí nêu trên đã bao gồm các loại thuế, phí và chi phí khác theo quy định của pháp luật./.

 

thuộc tính Quyết định 1093/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1093/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1093/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:02/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chi tối đa 1,343321 tỷ đồng cho KH mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

Ngày 02/8/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1093/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động.

Theo đó, Bộ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ năm 2019, phục vụ công tác của Cục An toàn lao động với mức tổng kinh phí tối đa là 1,343321 tỷ đồng, trong đó có 61,166 triệu đồng là kinh phí dự phòng. Nguồn vốn sử dụng của kế hoạch lấy từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động đã được giao.

Cục trưởng Cục An toàn lao động có trách nhiệm căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế xác định yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và lập, phê duyệt dự toan gói thầu, hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu; tuân thủ các quy định của pháp luật, chế độ, tiêu chuẩn, định mức khi mua sắm dịch vụ…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1093/QĐ-LĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi