Quyết định 2817/QĐ-BKHCN 2016 điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách Nhà nước 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------
Số: 2817/QĐ-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 1628/QĐ-BKHCN ngày 24/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Phát trin thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-BKHCN ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 1);
Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
Trên cơ sở đề nghị của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Công văn số 407/PTTTDN-KHTC ngày 31/8/2016 về việc xin điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 từ Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (đơn vị dự toán cấp III) về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (đơn vị dự toán cấp II) theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tổng hợp, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- PTTTDN;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh
 
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
Của: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
(Kèm theo Quyết định s: 2817/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
 
Đơn vị tính: đồng

TT
Nội dung
Mã tính chất nguồn kinh phí
Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
1
2
3
4
5
 
DTOÁN CHI NSNN
 
-735.311.109
735.311.109
A
CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
 
 
 
B
CHI THƯỜNG XUYÊN
 
-735.311.109
735.311.109
I
Nghiên cứu khoa học
 
-735.311.109
735.311.109
1.1
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 370-371)
 
-735.311.109
735.311.109
a
Vốn trong nước
 
-735.311.109
735.311.109
1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
 
 
 
 
- Kinh phí được giao khoán
 
 
 
 
- Kinh phí không được giao khoán
16
 
 
2
Kinh phí thường xuyên
 
-735.311.109
735.311.109
 
- Kinh phí thực hiện tự chủ
13
 
 
 
- Kinh phí không thực hiện tự chủ
12
-735.311.109
735.311.109
3
Kinh phí không thường xuyên
 
 
 
 
- Kinh phí không thực hiện tự chủ
12
 
 
 
- Niên liễm và đoàn ra (Tại Sở giao dịch KBNN)
12
 
 
 
MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
 
1110911
1124105
 
Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch:
 
KBNN Thành phố Hà Nội
Đơn vị dự toán cấp 2
 
Mã Kho bạc nhà nước
 
0011
 
 
THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
Của: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
(Kèm theo Quyết định số: 2817/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
 
Đơn vị tính: đồng

TT
Nội dung
Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
1
2
3
4
 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
-735.311.109
735.311.109
B
CHI THƯỜNG XUYÊN
-735.311.109
735.311.109
I
KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KHOA HC
-735.311.109
735.311.109
I.1
VỐN TRONG NƯỚC
-735.311.109
735.311.109
I.1.1
KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 
 
A
Cấp Bộ
 
 
I.1.2
KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN
-735.311.109
735.311.109
1
Quỹ lương và hoạt động bộ máy theo chỉ tiêu biên chế
-435.311.109
435.311.109
1.1
Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế
-302.006.109
302.006.109
 
- Từ ngân sách nhà nước
-302.006.109
302.006.109
 
- Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ
 
 
1.2
Hoạt động bộ máy
-133.305.000
133.305.000
2
Hoạt động thường xuyên theo chức năng
-300.000.000
300.000.000
 
- Hội nghị, hội thảo
 
 
 
- Hỗ trợ ươm tạo công nghệ để hình thành doanh nghiệp KH&CN
-300.000.000
300.000.000
I.1.3
KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
 
 
I.2
VỐN NGOÀI NƯỚC
 
 
 
Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học
 
 
 
Trong đó: + Vốn trong nước
-735.311.109
735.311.109
1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
 
 
 
- Kinh phí thực hiện khoán
 
 
 
- Kinh phí không thực hiện khoán
 
 
2
Kinh phí thường xuyên
-735.311.109
735.311.109
 
- Kinh phí thực hiện tự chủ
 
 
 
- Kinh phí không thực hiện tự chủ
-735.311.109
735.311.109
3
Kinh phí không thường xuyên
 
 
 
- Kinh phí không thực hiện tự chủ
 
 
 
+ Vốn ngoài nước
 
 
 
TỔNG CNG
-735.311.109
735.311.109
 

thuộc tính Quyết định 2817/QĐ-BKHCN

Quyết định 2817/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2817/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Việt Thanh
Ngày ban hành:03/10/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi