Quyết định 2172/QĐ-BKHCN 2022 kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2172/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Giang

 

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2022 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số: 2172/QĐ-BKHCN ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Thực hiện quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Để việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022 được triển khai thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ KH&CN.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2022 phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan mới ban hành.

b) Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật của các năm trước khắc phục những hạn chế, tồn tại để thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động của Bộ tích cực tham gia.

II. CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

3. Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

4. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành KH&CN trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ.

5. Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành KH&CN.

6. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

7. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&CN tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

8. Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

9. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

10. Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

11. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

1. Nội dung triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 tại Bộ KH&CN

a) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN, đặc biệt trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 tập trung tuyên truyền, phổ biến Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ (được sửa đổi, bổ sung năm 2022); các Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực KH&CN, trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện các dự thảo văn bản quy định về: định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

d) Viết tin, bài cập nhật, phản ánh tình hình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&CN, đồng thời gửi Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp để đăng tải.

đ) Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong xây dựng, thực hiện, phổ biến giáo dục pháp luật.

2. Hình thức

a) Tăng thời lượng trên các chuyên trang, chuyên mục; đăng tin, bài, ảnh và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng (Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&CN, Trang thông tin điện tử của các đơn vị, Báo, Tạp chí,...).

b) Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo; phát hành tài liệu về pháp luật; hỗ trợ pháp lý…

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2022.

d) Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cổ động về Ngày Pháp luật năm 2022 thông qua hệ thống điện tử, hệ thống Pano, băng rôn tại trụ sở đơn vị.

Các đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình để triển khai Ngày Pháp luật năm 2022 bảo đảm hiệu quả. Riêng trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022, đề nghị các đơn vị thực hiện một trong các hình thức: tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị, hội thảo về các nội dung liên quan tới chủ đề Ngày Pháp luật. Đối với các đơn vị có Cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử đề nghị đăng tải toàn văn các luật, các văn bản trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mới được ban hành trên Cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử của đơn vị.

3. Thời gian

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật năm 2022: các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm; cao điểm từ ngày 08/11/2022 đến ngày 15/11/2022.

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ tùy theo đặc điểm từng đơn vị, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai Ngày Pháp luật năm 2022 có hiệu quả.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN, các Báo, Tạp chí tăng thời lượng, số lượng các chuyên mục, các tin, bài, ảnh, các thông điệp, đối thoại, trả lời phỏng vấn... về Ngày Pháp luật năm 2022.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

a) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Tổ chức các Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

c) Tổ chức đánh giá về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật năm 2022; đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế bố trí kinh phí thực hiện những nhiệm vụ trong Kế hoạch.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này bằng văn bản, gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Pháp chế; điện thoại: 02435560644; email: vuphapche@most.gov.vn) trước ngày 25/11/2022.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2022 của Bộ KH&CN để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

thuộc tính Quyết định 2172/QĐ-BKHCN

Quyết định 2172/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2172/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hoàng Giang
Ngày ban hành:07/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022

Ngày 07/11/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định 2172/QĐ-BKHCN về việc ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, Nội dung triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 tại Bộ KH&CN bao gồm: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022; tập trung tuyên truyền, phổ biến Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ (được sửa đổi, bổ sung năm 2022);…

Đồng thời, hình thức tổ chức ngày pháp luật sẽ được đăng tin, bài, ảnh và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng (Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&CN, Trang thông tin điện tử của các đơn vị, Báo, Tạp chí,...);…

Ngoài ra, Thời gian triển khai Ngày Pháp luật năm 2022: các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm; cao điểm từ ngày 08/11/2022 đến ngày 15/11/2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2172/QĐ-BKHCN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi