Quyết định 257/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 257/QĐ-UBDT

Quyết định 257/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" năm 2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:257/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Xuân Lương
Ngày ban hành:20/05/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
--------
Số: 257/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN
VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
 GIAI ĐOẠN 2015-2025” NĂM 2015
------------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”;
Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBDT, ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” năm 2015 (có Kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT, CNUB (để b/c);
- Vụ KHTC, VPUB;
- Website UBDT;
- Lưu VT, DTTS (5b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Xuân Lương

 
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2015-2025” NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-UBDT, ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015­-2025”.
2. Xây dựng, hoàn thiện kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2025.
3. Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí điểm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.
4. Rà soát, xây dựng một số tài liệu tuyên truyền liên quan về hôn nhân và gia đình đối với vùng dân tộc thiểu số.
II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 (tổ chức 02 Hội thảo);
a) Tại Hà Nội
- Thời gian, địa điểm tổ chức: 1 ngày trong Quý II/2015 tại Hà Nội.
- Đặt 8-10 báo cáo tham luận của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan.
- Số lượng, thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 80-90 đại biểu các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc; một số Bộ, ngành Trung ương, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan.
b) Tại khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên:
- Thời gian tổ chức: 1 ngày trong Quý III/2015.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại tỉnh Phú Yên hoặc Bình Thuận.
- Đặt 8-10 báo cáo tham luận của các Sở, Ban, ngành địa phương.
- Số lượng, thành phần tham dự: 70-80 đại biểu các Sở, Ban, ngành địa phương của các tỉnh Khu vực Duyên hải miền Trung và Khu vực Tây Nguyên; tổ chức, cá nhân liên quan.
2. Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”.
3. Hoàn thiện, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2025.
4. Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu, phương thức tuyên truyền, mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số phù hợp với cộng đồng để triển khai thực hiện.
5. Rà soát, tổ chức biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, tờ gấp, sổ tay hướng dẫn, giải đáp pháp luật,...) về hôn nhân và gia đình.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch là 125.000.000 (một trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn) được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao năm 2015 tại Quyết định số 559/QĐ-UBDT, ngày 22/12/2014 (có dự toán chi tiết kèm theo).
2. Vận dụng các văn bản sau để lập dự toán và chi các nội dung hoạt động trong Kế hoạch:
- Chi công tác phí và tiền ngủ cho cán bộ đi công tác tại địa phương: Áp dụng Quy chế chi tiêu nội bộ của Ủy ban Dân tộc quy định tại Quyết định số 562/QĐ-UBDT ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban.
- Chi xây dựng kế hoạch, biên soạn, biên dịch tài liệu phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật: Vận dụng Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp;
- Chi tổ chức Hội thảo, tọa đàm: Vận dụng Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, nội dung và dự toán kinh phí chi tiết triển khai thực hiện Kế hoạch.
2. Văn phòng Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số thẩm định dự toán và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.
3. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian Kế hoạch được phê duyệt.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi