Quyết định 921/QĐ-UBDT 2019 xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN DÂN TỘC

------------

Số: 921/QĐ-UBDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai xác định
Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

--------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-UBDT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12/2018 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và Quyết định số 1000/QĐ-BNV ngày 14 ngày 11 tháng 2019 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Nội vụ;

- BT, CN UBDT;

- Các TT, PCN UBDT;

- Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT;

- CổngTTĐTUBDT;

- Lưu: VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nông Quốc Tuấn

 

ỦY BAN DÂN TỘC

----------

 

 

 

KẾ HOẠCH

 Triến khai tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách

hành chính năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 921/QĐ-UBDT
ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

-----------------------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (viết tắt là CCHC) năm 2019 của Ủy ban Dân tộc (viết tắt là UBDT) gửi Bộ Nội vụ thẩm định theo quy định; việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả công tác CCHC năm 2019 của UBDT đảm bảo xác thực, khách quan.

2. Yêu cầu

- Tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của UBDT đảm bảo xác thực, khách quan có tài liệu minh chứng cụ thể theo đúng qui định.

- Xác định Chỉ số CCHC phản ánh thực chất, khách quan việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị theo lĩnh vực được phân công giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về công tác CCHC năm 2019.

- Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị đối với nhiệm vụ CCHC nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của UBDT nói riêng.

- Thực hiện đúng tiến độ thời gian theo yêu cầu của Bộ Nội vụ (Xong trước ngày 20/01/2020).

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ triển khai tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

- Hợp triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ triển khai tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của UBDT.

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 05/12/2019.

- Thành phần: Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực công tác CCHC của UBDT, đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác CCHC của các đơn vị).

2. Tham gia Hội thảo triển khai kế hoạch và hướng dẫn phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019 do Bộ Nội vụ tổ chức

- Thời gian: Trong tháng 12/2019.

- Thành phần: Vụ Tổ chức cán bộ và Trung tâm Thông tin.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu kiểm chứng và chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2019 của UBDT lĩnh vực cải cách tài chính công.

4. Trung tâm thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu kiểm chứng và chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2019 của UBDT lĩnh vực hiện đại hóa hành chính.

5. Các Vụ, đơn vị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2019 của UBDT và cung cấp tài liệu kiểm chứng thuộc lĩnh vực mình phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung phân công của kế hoạch.

6. Văn phòng Ủy ban bố trí kinh phí và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo quy định./.

                                      

 

PHỤ BIỂU

Kế hoạch triển khai tự đánh giá, chẩm điểm cải

cách hành chính năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

(ban hành kèm theo Quyết định số 921/QĐ-UBDT ngày 28/11/2019

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

-------------------

 

STT

Nội dung

Tiến độ

Thời hạn

Phân công thực hiện

1

Xây dựng và trình lãnh đạo Ủy ban ban hành Kế hoạch triển khai tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2019 của UBDT.

Hoàn thành trước ngày 26/11/2019

Vụ TCCB

2

Họp triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ (Thành phần: Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực công tác CCHC của UBDT, đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác CCHC của các đơn vị).

Hoàn thành trước ngày 30/11/2019

Vụ TCCB

3

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC cấp bộ (Theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ).

Hoàn thành trước ngày 10/12/2019

Vụ TCCB và Trung tâm Thông tin

4

Các Vụ, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phân công và gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm và tài liệu kiểm chứng về Vụ Tổ chức cán bộ (Thường trực CCHC) để tổng hợp báo cáo.

Hoàn thành trước ngày 20/12/2019

Các Vụ, đơn vị và Tổ giúp việc CCHC

5

Hội thảo góp ý dự thảo: Báo cáo tổng hợp tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2019 của UBDT và bộ tài liệu kiểm chứng.

Hoàn thành trước ngày 25/12/2019

Vụ TCCB

6

Báo cáo xin ý kiến lãnh đạo UBDT về dự thảo “Báo cáo tổng hợp Chỉ số CCHC năm 2019 của UBDT và bộ tài liệu kiểm chứng”.

Hoàn thành trước ngày 30/12/2019

Vụ TCCB

7

Tiếp thu, hoàn thiện và trình lãnh đạo UBDT ký “Báo cáo tổng hợp Chỉ số CCHC năm 2019 của UBDT và bộ tài liệu kiểm chứng”.

Hoàn thành trước ngày 15/01/2020

Vụ TCCB

8

Nhập dữ liệu vào phần mềm Tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của UBDT gửi Bộ Nội vụ.

Hoàn thành trước ngày 20/12/2020

Vụ TCCB và Trung tâm Thông tin

9

Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban.

Theo kế hoạch của Bộ Nội vụ

Vụ TCCB và các Vụ, đơn vị

10

Tổ giúp việc gồm đại diện các Vụ, đơn vị (15 người).

Theo lịch hợp của Tổ

Tổ giúp việc

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực