Quyết định 809/QĐ-UBDT 2022 Quy định đón tiếp các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số đến thăm, làm việc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 809/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định đón tiếp các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số đến thăm, làm việc tại cơ quan Ủy ban Dân tộc

____________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 66/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đặc thù phục vụ công tác của Ủy ban Dân tộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số và Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đón tiếp các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số đến thăm, làm việc tại cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 31/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy định đón tiếp các đoàn đại biểu dân tộc thiểu số đến thăm, làm việc tại cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Các Thứ trưởng, PCN UBDT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan CTDT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Vụ, đơn thuộc UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, VPUB (03b) và Vụ DTTS (03b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Hầu A Lềnh

 

 

 

QUY ĐỊNH

ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC TẠI CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 809/QĐ-UBDT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Quy định thống nhất trình tự đón tiếp các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số (sau đây gọi là Đoàn) đến thăm, làm việc tại cơ quan Ủy ban Dân tộc.

2. Đón tiếp các Đoàn là thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm tăng cường công tác thông tin hai chiều, động viên, khích lệ tinh thần đoàn kết dân tộc, ý thức tự hào dân tộc, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

3. Tổ chức đón tiếp Đoàn đảm bảo chu đáo, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng các quy định pháp luật hiện hành và quy định của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng đón tiếp

1. Phạm vi áp dụng

a) Quy định về trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức đón tiếp các Đoàn đại biểu đến thăm, làm việc tại cơ quan Ủy ban Dân tộc.

b) Quy định này áp dụng đối với các trường hợp Ủy ban Dân tộc tổ chức đón tiếp các Đoàn đến thăm, làm việc với cơ quan Ủy ban Dân tộc tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đắk Lắk.

2. Đối tượng đón tiếp

Các Đoàn do các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương hoặc cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, thành phố; cấp huyện và tương đương ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sau đây gọi là cấp tỉnh, cấp huyện) tổ chức, đại diện cho các thành phần sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng là người dân tộc thiểu số; các đồng chí cán bộ nghỉ hưu nguyên là: Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, vùng dân tộc thiểu số; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc các tỉnh.

b) Thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sỹ; người hoạt động cách mạng, kháng chiến; người có công giúp đỡ cách mạng là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật;

c) Chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các nhân sỹ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên, thanh niên là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở các cơ quan, trường học, địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

đ) Các đơn vị, tổ chức, tập thể thuộc: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thôn bản và tương đương, các trường học, đồn biên phòng, tổ chức chính trị xã hội, cơ sở tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc ở địa phương.

Điều 3. Trình tự đón tiếp

1. Gửi văn bản đề nghị đón tiếp

Các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương cấp tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi khi có kế hoạch tổ chức Đoàn đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc gửi văn bản đề nghị tới Ủy ban Dân tộc trước 15 ngày dự kiến Đoàn đến làm việc. Văn bản đề nghị cần ghi rõ thông tin về Đoàn (gồm: Trưởng Đoàn, Phó Đoàn, thành phần, số lượng thành viên trong Đoàn và các thông tin chính: năm sinh, dân tộc, chức vụ/cơ quan công tác/địa chỉ cư trú,...), điện thoại liên hệ; thời gian, địa điểm, mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình đề nghị đón tiếp, làm việc.

2. Tiếp nhận, xử lý đề nghị đón tiếp

a) Văn phòng Ủy ban Dân tộc tiếp nhận thông tin đề nghị đón tiếp, làm việc từ các Đoàn, tham mưu Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chỉ đạo, phân công các Vụ, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, làm việc với Đoàn theo quy định.

b) Xây dựng kế hoạch đón tiếp

Căn cứ đề nghị của Đoàn và chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Vụ, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch (quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình, người chủ trì và thành phần tham dự, thời gian, địa điểm và các điều kiện đảm bảo, phân công nhiệm vụ cho các Vụ, đơn vị liên quan tham gia đón tiếp Đoàn,...) và dự toán kinh phí đón tiếp (do Văn phòng Ủy ban lập gửi đơn vị được Lãnh đạo Ủy ban phân công chủ trì xây dựng kế hoạch để tổng hợp) trình Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

3. Tổ chức đón tiếp

a) Thông báo lịch và chương trình đón tiếp

Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, Văn phòng Ủy ban tham mưu đưa vào lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban, đơn vị được Lãnh đạo Ủy ban giao chủ trì đón tiếp thông báo cho Trưởng Đoàn và các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc về thời gian, địa điểm, nội dung chương trình đón tiếp để phối hợp thực hiện và tham gia tiếp Đoàn theo kế hoạch được phê duyệt.

b) Tổ chức gặp mặt, đón tiếp Đoàn

Căn cứ đề nghị của Đoàn và nội dung chương trình đón tiếp theo kế hoạch, hai bên cùng nhau:

- Trao đổi, cung cấp thông tin giới thiệu chung về hệ thống cơ quan công tác dân tộc và thông tin về Đoàn; thông tin tình hình kết quả thực hiện chính sách dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số và hoạt động của Đoàn.

- Phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện, nhiệm vụ chính trị lớn liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tiếp thu các ý kiến phản ánh của Đoàn và tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; giải đáp những đề xuất, kiến nghị của Đoàn theo thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc.

- Biểu dương, động viên, khích lệ những kết quả đạt được của tập thể, cá nhân trong Đoàn.

- Tặng quà cho các thành viên trong Đoàn (thuộc đối tượng được tặng quà theo quy định).

- Thực hiện các nội dung khác do Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chủ trì đón tiếp Đoàn xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

1. Nội dung và mức chi

a) Chi tiếp khách

- Thuê hội trường, maket trang trí (trường hợp không bố trí đón tiếp được tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc).

- Nước uống và mời cơm đại biểu dự đơn tiếp, gặp mặt.

Mức chi tiếp khách thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ chi tiếp khách trong nước.

b) Tặng quà (bằng tiền mặt hoặc hiện vật) cho các thành viên trong Đoàn thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy định này.

c) Hỗ trợ tiền ăn, phòng nghỉ, trợ cấp người ốm đau trong Đoàn hoặc hỗ trợ Đoàn khi gặp rủi ro, thiên tai, dịch bệnh phải lưu lại.

Nội dung, mức chi tại điểm b, c, d của Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 199/QĐ-UBDT ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đặc thù phục vụ công tác của Ủy ban Dân tộc.

d) Các nội dung chi khác (nếu có) do Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện đón tiếp các Đoàn quy định tại Quyết định này do ngân sách Trung ương đảm bảo, được bố trí, sử dụng từ nguồn chính trị phí hằng năm của Ủy ban Dân tộc.

3. Việc quản lý, sử dụng kinh phí đón tiếp các Đoàn đến thăm, làm việc với cơ quan Ủy ban Dân tộc thực hiện theo Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đặc thù phục vụ công tác của Ủy ban Dân tộc ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-UBDT ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các văn bản, chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

4. Khi các văn bản áp dụng để thực hiện chế độ, chính sách đối với việc tổ chức đón tiếp các Đoàn quy định tại Điều 4 của Quy định này thay đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì được áp dụng theo quy định của văn bản mới.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Phân công đón tiếp

a) Các Đoàn do các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương hoặc Lãnh đạo cấp tỉnh (Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc) là Trưởng đoàn hoặc ủy quyền cho Lãnh đạo Ban Dân tộc hoặc các Sở, ngành liên quan của tỉnh: Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trực tiếp chỉ đạo, chủ trì tiếp Đoàn theo địa bàn địa phương được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao phụ trách. Trường hợp không bố trí được thời gian tiếp Đoàn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm trực tiếp báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm để phân công Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm khác tiếp Đoàn.

b) Các Đoàn do cấp huyện hoặc trường học tổ chức và là Trưởng đoàn: Lãnh đạo Ủy ban phụ trách địa bàn tiếp hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị (theo trách nhiệm được giao tại Khoản 2 Điều 5 Quy định này) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đón tiếp, gặp mặt Đoàn.

c) Trường hợp khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xem xét quyết định.

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc

a) Vụ Dân tộc thiểu số

- Chủ trì phối hợp với Cơ quan công tác dân tộc các địa phương và các đơn vị liên quan tổng hợp và xây dựng kế hoạch chung hằng năm tổ chức đón tiếp các Đoàn đại biểu đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc theo đề nghị của các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt kế hoạch đón tiếp các Đoàn quy định tại điểm b và điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy định này; chuẩn bị nội dung, chương trình và tham gia phục vụ Lãnh đạo Ủy ban tổ chức đón tiếp các Đoàn đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc tại Hà Nội theo nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban giao và tham gia phục vụ đón tiếp các Đoàn đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc tại Hà Nội.

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đón tiếp các Đoàn đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc.

b) Vụ Tổ chức Cán bộ

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt kế hoạch đón tiếp các Đoàn quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 2 của Quy định này; chuẩn bị nội dung, chương trình và tham gia phục vụ Lãnh đạo Ủy ban tổ chức đón tiếp các Đoàn đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc tại Hà Nội.

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo tình hình, kết quả đón tiếp các Đoàn được giao chủ trì đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc gửi Vụ Dân tộc thiểu số tổng hợp.

c) Vụ Tổng hợp

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt; chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ Lãnh đạo Ủy ban tổ chức đón tiếp các Đoàn quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 2 của Quy định này đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc tại Hà Nội.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban giao và tham dự phục vụ đón tiếp các Đoàn dân tộc thiểu số khác đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc tại Hà Nội.

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo tình hình, kết quả đón tiếp các Đoàn được giao chủ trì đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc gửi Vụ Dân tộc thiểu số tổng hợp.

d) Văn phòng Ủy ban

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị được giao chủ trì xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí chuyển vụ, đơn vị chủ trì tổng hợp chung trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt; chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ Lãnh đạo Ủy ban tổ chức đón tiếp các Đoàn quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 2 của Quy định này đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc tại Hà Nội và các Đoàn quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quy định này đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh;

Trường hợp có Đoàn đột xuất phải đón tiếp, Lãnh đạo Ủy ban giao Văn phòng Ủy ban chủ trì họp với các Vụ, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức đón tiếp Đoàn theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ, đơn vị lập dự toán kinh phí theo nội dung kế hoạch đón tiếp các Đoàn gửi vụ, đơn vị được giao chủ trì tổng hợp trình Lãnh đạo Ủy ban.

- Chủ trì, phối hợp với Nhà khách Dân tộc chuẩn bị công tác hậu cần (địa điểm đón tiếp, quà tặng đại biểu, mời cơm đại biểu dự gặp mặt và các điều kiện cần thiết khác); tham gia đón tiếp Đoàn và phục vụ buổi gặp mặt. Thực hiện thanh, quyết toán kinh phí chi đón tiếp đoàn theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo tình hình, kết quả và kinh phí đón tiếp các Đoàn được giao chủ trì đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc gửi Vụ Dân tộc thiểu số tổng hợp.

đ) Vụ công tác dân tộc địa phương

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt kế hoạch và tổ chức đón tiếp các Đoàn quy định tại Điều 2 của Quy định này đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc tại trụ sở cơ quan đại diện Vụ Công tác dân tộc địa phương tại thành phố Cần Thơ, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk theo địa bàn phụ trách và chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các đơn vị liên quan thực hiện thanh, quyết toán kinh phí chi đón tiếp Đoàn theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo tình hình, kết quả đón tiếp các Đoàn đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc trên địa bàn phụ trách gửi Vụ Dân tộc thiểu số tổng hợp.

e) Vụ Kế hoạch Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban tham mưu bố trí kinh phí chính trị phí hằng năm theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (trong trường hợp Đoàn có số lượng thành viên đông, kinh phí lớn phải xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định) đón tiếp các Đoàn theo thẩm quyền hoặc trình Lãnh đạo Ủy ban quyết định.

- Phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và tham dự phục vụ đón tiếp Đoàn sự theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban.

g) Nhà khách Dân tộc

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị liên quan bố trí địa điểm, điều kiện ăn, nghỉ của Đoàn theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo chu đáo và đúng các quy định hiện hành.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban tham gia phục vụ đón tiếp, phục vụ Đoàn; hướng dẫn, tạo điều kiện giúp Đoàn đi thăm quan danh lam, thắng cảnh tại Thủ đô Hà Nội theo đề nghị của Đoàn.

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo tình hình, kết quả công tác phục vụ đón tiếp các Đoàn đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc tại Hà Nội gửi Vụ Dân tộc thiểu số tổng hợp.

h) Báo Dân tộc và Phát triển, Cổng thông tin điện tử (Văn phòng Ủy ban)

Cử phóng viên dự và đưa tin hoạt động đón tiếp các Đoàn đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc theo quy định.

i) Các Vụ, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số, Văn phòng Ủy ban thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban phân công.

3. Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố

a) Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức các Đoàn của địa phương (gồm: số lượng Đoàn, thành phần, cơ quan chủ trì, thời gian và chương trình tổ chức các Đoàn,...) đi thăm quan, học tập kinh nghiệm trong, ngoài tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc trước ngày 31/3 hằng năm để tổng hợp.

b) Đối với các Đoàn đến thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh là đầu mối của địa phương chủ trì, thống nhất với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức Đoàn và gửi văn bản đề nghị Ủy ban Dân tộc đón tiếp, làm việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên quan kịp thời phản ánh về Vụ Dân tộc thiểu số và Văn phòng Ủy ban để báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xem xét, giải quyết./.

 

 

Danh sách gửi văn bản 53 tỉnh

 

1

UBND tỉnh Hà Giang

Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang

2

UBND tỉnh Cao Bng

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

3

UBND tỉnh Bắc Kạn

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

4

UBND tỉnh Tuyên Quang

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

5

UBND tỉnh Lào Cai

Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai

6

UBND tỉnh Điện Biên

Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

7

UBND tỉnh Lai Châu

Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

8

UBND tỉnh Sơn La

Ban Dân tộc tnh Sơn La

9

UBND tỉnh Yên Bái

Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái

10

UBND tỉnh Hòa Bình

Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

11

UBND tỉnh Thái Nguyên

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

12

UBND tỉnh Quảng Ninh

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh

13

UBND tỉnh Lạng Sơn

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

14

UBND tỉnh Bắc Giang

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

15

UBND tỉnh Phú Thọ

Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

16

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc

17

UBND TP Hà Nội

Ban Dân tộc TP Hà Nội

18

UBND tỉnh Ninh Bình

Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình

19

UBND tỉnh Thanh Hóa

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa

20

UBND tỉnh Nghệ An

Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

21

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh

22

UBND tỉnh Quảng Bình

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

23

UBND tỉnh Quảng Trị

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

24

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

25

UBND TP Đà Nẵng

Ban Tôn giáo TP Đà Nng

26

UBND tỉnh Quảng Nam

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

27

UBND tỉnh Quảng Ni

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

28

UBND tỉnh Bình Định

Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

29

UBND tỉnh Phú Yên

Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

30

UBND tỉnh Khánh Hòa

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa

31

UBND tỉnh Ninh Thuận

Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận

32

UBND tỉnh Bình Thuận

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

33

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

34

UBND TP Hồ Chí Minh

Ban Dân tộc TP Hồ Chí Minh

35

UBND tỉnh Bình Dương

Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương

36

UBND tỉnh Đồng Nai

Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

37

UBND tỉnh Kon Tum

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

38

UBND tỉnh Gia Lai

Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai

39

UBND tỉnh Đắk Lắk

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

40

UBND tỉnh Đắk Nông

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

41

UBND tỉnh Lâm Đồng

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

42

UBND tỉnh Bình Phước

Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước

43

UBND tỉnh Tây Ninh

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

44

UBND TP Cần Thơ

Ban Dân tộc TP Cần Thơ

45

UBND tỉnh Long An

Văn phòng UBND tỉnh Long An

46

UBND tỉnh Trà Vinh

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh

47

UBND tỉnh Vĩnh Long

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long

48

UBND tỉnh An Giang

Ban Dân tộc tỉnh An Giang

49

UBND tỉnh Kiên Giang

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

50

UBND tỉnh Hậu Giang

Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

51

UBND tỉnh Sóc Trăng

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng

52

UBND tỉnh Bạc Liêu

Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu

53

UBND tỉnh Cà Mau

Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi