Quyết định 680/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_________

Số: 680/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 tại Bộ Tư pháp năm 2022

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 tại Bộ Tư pháp năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68 tại Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);

- Lưu: VT, VPB (TH&KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2022

 

 

 

KẾ HOẠCH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 tại Bộ Tư pháp năm 2022

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 680/QĐ-BTP ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

____________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và các nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm 2022.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, ban hành các văn bản để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP.

2. Thống kê, cập nhật dữ liệu, tính chi phí tuân thủ; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện phương án rà soát, cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp theo ý kiến của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu năm 2022 đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa quy định; chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022 là 10% theo yêu cầu của Chính phủ.

3. Tham gia ý kiến đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của bộ, ngành. Kịp thời thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh do các bộ, ngành khác chủ trì soạn thảo.

4. Tổ chức đối thoại, tham vấn, tiếp nhận và thu thập ý kiến của các tổ chức, doanh nghiệp về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, phấn đấu năm 2022 đạt tỷ lệ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được tham vấn, lấy ý kiến trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh là 100% theo yêu cầu của Chính phủ.

5. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

6. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định dự thảo văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm mục tiêu, yêu cầu của Chương trình.

7. Tiếp nhận, tổng hợp đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, xây dựng, trình Chính phủ thông qua đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân công một bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng một văn bản sửa nhiều văn bản).

(Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp; Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia tổ chức rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

1.2. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp theo Kế hoạch này.

1.3. Chánh Văn phòng Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo và đề xuất với Lãnh đạo bộ các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được triển khai thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên của Bộ Tư pháp được giao hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

Phụ lục:

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020 -2025 TẠI BỘ TƯ PHÁP NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 680 /QĐ-BTP ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

______________

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

I

Công tác chuẩn bị, hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo

 1.  

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ về việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; thống kê, tính chi phí tuân thủ; rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo kế hoạch hàng năm.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Các buổi kiểm tra, làm việc với các đơn vị thuộc Bộ về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ

 1.  

Xây dựng báo cáo 6 tháng và báo cáo năm trình Bộ trưởng gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết này theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Trước ngày 25/6/2022 và ngày 25/12/2022

Báo cáo

 1.  

Đánh giá kết quả, số liệu cụ thể thẩm định văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh; Kết quả giảm việc ban hành văn bản hướng dẫn và quy định chi tiết.

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Khi có yêu cầu của Văn phòng Chính phủ

 1.  

Đánh giá kết quả, số liệu cụ thể hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư pháp

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Khi có yêu cầu của Văn phòng Chính phủ

 1.  

Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Văn phòng Bộ

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Quý IV/2022 và hàng năm

Bằng khen

II

Đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực Bộ Tư pháp quản lý

 1.  

- Thu thập phản ánh của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó đối với hoạt động kinh doanh thông qua các hình thức phù hợp, phấn đấu năm 2022 đạt tỷ lệ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được tham vấn, lấy ý kiến trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh là 100% theo yêu cầu của Chính phủ.

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, phấn đấu năm 2022 đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa quy định; chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022 là 10% theo yêu cầu của Chính phủ.

Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Ý kiến của doanh nghiệp, người dân được tiếp nhận, xử lý theo quy định

 1.  

Cập nhật các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp trên hệ thống cơ sở dữ liệu và cổng tham vấn quy định kinh doanh.

Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin

Thường xuyên

Dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và các Biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được bổ sung, hoàn thiện trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát

 1.  

Tiếp tục chỉnh lý phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo ý kiến của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính và các cơ quan thuộc Chính phủ, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Văn phòng Bộ

Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Tháng 4/2022

Báo cáo, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phương án cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Bộ Tư pháp

 1.  

Tiếp tục rà soát, xây dựng, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp (nếu có).

Văn phòng bộ

Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68

Trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (nếu có)

 

Các biểu mẫu rà soát đánh giá; Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ; dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

 1.  

Tổ chức thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực Bổ trợ tư pháp sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua (nếu có).

Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68

Theo lộ trình quy định tại Phương án

Các văn bản QPPL thực thi phương án được ban hành

III

Công tác khác

 1.  

Tham gia ý kiến đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của bộ, ngành.

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Công văn góp ý

 1.  

Tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo rà soát

 1.  

Kịp thời thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo yêu cầu cầu của bộ, ngành.

Các đơn vị xây dựng pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo thẩm định

 1.  

Kiểm tra kịp thời các Thông tư, Thông tư liên tịch của các bộ, ngành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Công văn /Báo cáo /Kết luận kiếm tra

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi