Quyết định 5126/QĐ-BNN-TCCB 2018 Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính 2018

Thuộc tính văn bản
Quyết định 5126/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5126/QĐ-BNN-TCCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 25/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 5126/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4859/QĐ-BNN-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với các nội dung sau:

1. Mục tiêu

- Xác định được Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của từng đơn vị đã được phê duyệt tại Quyết định số 4859/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/12/2018.

- Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ theo quy định tại 4859/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm CCHC của các đơn vị thuộc Bộ bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định.

- Xác định được chỉ số cải cách hành chính của từng đơn vị, phản ánh thực chất, khách quan kết quả CCHC của các đơn vị thuộc Bộ năm 2018.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị đối với công tác cải cách hành chính; cung cấp cho lãnh đạo Bộ thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, đánh giá so sánh, xếp hạng CCHC giữa các đơn vị thuộc Bộ.

3. Tiến độ, thời gian thực hiện (Biểu chi tiết kèm theo)

4. Trách nhiệm thực hiện

a) Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ

- Triển khai đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính tại đơn vị theo Công văn số 9757/BNN-TCCB ngày 17/12/2018 hướng dẫn đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính theo Quyết định số 4859/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/12/2018.

- Tự theo dõi, đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại Quyết định số 4859/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/12/2018.

- Tổng hợp số liệu, đánh giá chấm điểm trên phần mềm theo dõi, đánh giá cải cách hành chính, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của đơn vị, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ theo đúng thời gian quy định.

b) Thủ trưởng đơn vị đầu mối

- Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định kết quả tự đánh giá của các đơn vị trong các lĩnh vực: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính của đơn vị, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

- Vụ Pháp chế thẩm định kết quả tự đánh giá của các đơn vị trong lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của đơn vị.

- Văn phòng Bộ thẩm định kết quả tự đánh giá của các đơn vị trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính.

- Vụ Tài chính thẩm định kết quả tự đánh giá của các đơn vị trong lĩnh vực cải cách tài chính công.

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm định kết quả tự đánh giá của các đơn vị trong lĩnh vực hiện đại hóa hành chính.

c) Văn phòng Thường trực cải cách hành chính của Bộ

- Tập huấn, hướng dẫn cho công chức chuyên trách cải cách hành chính của các đơn vị về công tác theo dõi, đánh giá và xác định Chỉ số cải cách hành chính; đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính.

- Tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số CCHC và xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả Chỉ số CCHC.

- Trình Bộ Quyết định công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nội dung Chỉ số CCHC để trình Bộ trưởng quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị thuộc Bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Kèm theo Quyết định số 5126
/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

STT

Nội dung/Nhiệm vụ

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Tập huấn phần mềm theo dõi, đánh giá CCHC năm 2018 của các đơn vị

Trước ngày 15/12/2018

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

2

Tự đánh giá, chấm điểm CCHC của các đơn vị

Trước ngày 31/12/2019

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

3

Thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị

Trước ngày 15/01/2019

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế;

Vụ TCCB;

Vụ Tài chính;

Vụ KHCN&MT;

Văn phòng Bộ

4

Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị

Trước ngày 15/01/2019

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế;

Vụ TCCB;

Vụ Tài chính;

Vụ KHCN&MT;

Văn phòng Bộ

5

Họp Hội đồng thẩm định thống nhất kết quả của các đơn vị

Trước ngày 21/01/2019

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế;

Vụ TCCB;

Vụ Tài chính;

Vụ KHCN&MT;

Văn phòng Bộ

6

Tổng hợp kết quả, trình Bộ ban hành Quyết định công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các đơn vị

Trước ngày 25/01/2019

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

7

Tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ

Đầu tháng 02/2019

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

 

 

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan