Quyết định 2764/QĐ-BGTVT 2018 kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2764/QĐ-BGTVT

Quyết định 2764/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2764/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:21/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ GTVT lên kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

Ngày 21/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định Ban hành kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải (Bộ) yêu cầu tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên, nghiêm túc, không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát. Việc rà soát nhằm phát hiện, loại bỏ các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

Các cơ quan tham mưu thuộc Bộ, Các Tổng cục, Cục tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật ngay khi có căn cứ pháp lý, lập sổ theo dõi văn bản được rà soát. Ngoài ra, các Tổng cục, Cục phải tổng hợp kết quả rà soát trình Thủ tướng xem xét, kiến nghị Bộ xử lý kết quả rà soát trước ngày 15/06/2019 và 15/12/2019.

Nội dung, trình tự, thủ tục rà soát văn bản thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra văn bản do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2764/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 2764/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2019 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị đnh s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phquy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị đnh số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định vchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vn ti;

Theo đnghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định y Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải./.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra B, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Tư pp;
- Các Th
trưởng;
- Cổng TTĐT B GTVT;
- Lưu
: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2019 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2764/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ngưng hiệu lực hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

b) Triển khai thực hiện việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết để hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu

a) Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát

b) Rà soát văn bản phải được tuân thủ theo nội dung, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật.

c) Xử lý, kiến nghị xử lý kịp thời kết quả rà soát.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị

a) Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ

- Thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật khi có căn cứ rà soát hoặc ngay khi nhận được kiến nghị rà soát văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Lấy ý kiến của tổ chức pháp chế (đối với Tổng cục, Cục), Vụ Pháp chế (đối với các cơ quan tham mưu thuộc Bộ) về kết quả rà soát.

- Lập danh mục văn bản hết hiệu lực một phần hoặc toàn phần, định kỳ 06 tháng gửi Vụ Pháp chế tổng hợp.

- Bố trí biên chế và các điều kiện bảo đảm khác để thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng (qua Vụ Pháp chế) tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch rà soát của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 15/6 và 15/12 của năm kế hoạch.

b) Vụ Pháp chế

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải.

- Thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của mình.

- Kiểm tra, có ý kiến về hồ sơ rà soát của các cơ quan, đơn vị.

- Định kỳ 06 tháng trình Bộ trưởng công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần và hết hiệu lực toàn phần.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 12/2019.

c) Vụ Tài chính

Tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động rà soát gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo bố trí đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.

d) Trung tâm Công nghệ thông tin

Duy trì Cơ sở dữ liệu về rà soát, hệ thống hóa trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2019 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TI

 

STT

Nội dung

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Các cơ quan tham mưu thuộc Bộ

1

Tiếp tục thực hiện rà soát Luật, Nghị định, Thông tư được ban hành trong năm 2018 và Luật, Nghị định mới được ban hành trong năm 2019 (rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý)

Các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ

Ngay khi có căn cứ pháp lý

Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP

2

Thực hiện rà soát các văn bản QPPL trong lĩnh vực GTVT khi có văn bản QPPL mới ban hành là căn cứ pháp lý để rà soát (ví dụ: Luật, Nghị định...)

Các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ

Ngay khi có căn cứ

Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Nghị đnh 34/2016/NĐ-CP

3

Thực hiện rà soát khi nhận được kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ

Ngay khi nhận được kiến nghị

Việc rà soát được thực hiện theo quy đnh của Ngh đnh 34/2016/NĐ-CP

4

Lập sổ theo dõi văn bản được rà soát

Vụ Pháp chế

Ngay khi triển khai thực hiện kế hoạch

Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Ngh đnh 34/2016/NĐ-CP

5

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

Theo tình hình cụ thể

 

6

Tổng hợp kết quả rà soát trình Bộ trưởng xem xét, quyết định việc xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả rà soát

Vụ Pháp chế

- Trước ngày 30/6/2019

- Trước ngày 30/12/2019

Trường hợp rà soát theo kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tổng hợp kết quả trình Bộ trưởng quyết định xử lý hoặc kiến nghị xử lý ngay

7

Công bdanh mục văn bản hết hiệu lực thi hành một phần và hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm

Vụ Pháp chế

- Tháng 7/2019

- Tháng 1/2020

 

8

Báo cáo tổng kết kết quả rà soát năm 2019 gửi Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Chính phủ

Vụ Pháp chế

Tháng 12/2019

 

9

Đăng tải kết quả rà soát trên Cổng Thông tin Bộ GTVT

Vụ Pháp chế

Thường xuyên

 

10

Duy trì Cơ sở dữ liệu về rà soát, hệ thống hóa trên Cổng Thông tin của Bộ GTVT

Trung tâm công nghệ thông tin

Thường xuyên

 

II

Các Tng cục, Cc

1

Lập sổ theo dõi văn bản được rà soát

Tổ chức pháp chế

Ngay khi triển khai thực hiện kế hoạch

 

2

Thực hiện rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý (khi các văn bản được ban hành sau có quy định liên quan đến quy định của văn bản được rà soát)

Các cơ quan tham mưu thuộc Cục, Tổng cục

Ngay khi có căn cứ pháp lý

Việc rà soát được thực hiện theo quy định ca Ngh đnh 34/2016/NĐ-CP

3

Thực hiện rà soát căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội (căn cứ vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, kết quả điều tra, khảo sát, thông tin thực tiễn liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản được rà soát)

Các cơ quan tham mưu thuộc Cục, Tổng cục

Ngay khi có căn cứ

Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP

4

Thực hiện rà soát khi nhận được kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Các cơ quan tham mưu thuộc Cục, Tổng cục; Tổ chức pháp chế

Ngay khi nhận được kiến nghị

Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP

5

Kiểm tra tính đúng đn, hợp lý của Hồ sơ rà soát

Tổ chức pháp chế

Khi nhận được hồ sơ của các cơ quan, đơn vị tham mưu gửi

 

6

Tổng hợp kết quả rà soát trình Thủ trưởng xem xét, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xử lý kết quả rà soát

Tổ chức pháp chế

- Trước ngày 15/6/2019

- Trước ngày 15/12/2019

Trường hợp rà soát theo kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tổng hợp kết quả rà soát, kiến nghị xử lý gửi Vụ Pháp chế xem xét, có ý kiến

7

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Cục, Tổng cục

Tổ chức pháp chế

Theo tình hình cụ thể

 

8

Lập danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành một phần, hết hiệu lực thi hành toàn phần gửi Vụ Pháp chế 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm

Tổ chức pháp chế

- Trước ngày 15/6/2019

- Trước ngày 15/12/2019

 

9

Báo cáo kết quả rà soát năm 2019 gửi Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng

Tổ chức pháp chế

Trước ngày 15/12/2019

 

10

Cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản

Các Cục, Tổng cục

 

Căn cứ tình hình thực tế hệ cơ sở dữ liệu văn bản của Cục, Tổng cục để nâng cấp

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi