Quyết định 472/QĐ-BTNMT 2023 tên tiếng Anh và tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của các đơn vị trực thuộc BTNMT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

_____

Số: 472/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÊN TIẾNG ANH VÀ TÊN GIAO DỊCH VIẾT TẮT BẰNG TIẾNG ANH CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt tên tiếng Anh và tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Các đơn vị có trách nhiệm sử dụng tên tiếng Anh và tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh được phê duyệt trong Quyết định này trong các giao dịch quốc tế theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 499/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt tên tiếng Anh và tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ;
- Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội CCBCQ Bộ;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành

 

 

PHỤ LỤC

TÊN TIẾNG ANH VÀ TÊN GIAO DỊCH VIẾT TẮT BẰNG TIẾNG ANH CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 472/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Stt

Tên tiếng Việt

Tên tiếng Anh đầy đủ (viết tắt)

1.

Vụ Hợp tác quốc tế

The Department of International Cooperation (ICD)

2.

Vụ Kế hoạch - Tài chính

The Department of Planning - Finance (DOPF)

3.

Vụ Khoa học và Công nghệ

The Department of Science and Technology (DOST)

4.

Vụ Pháp chế

The Department of Legal Affairs (DLA)

5.

Vụ Tổ chức cán bộ

The Department of Organisation and Personnel (DOP)

6.

Vụ Đất đai

The Department of Land (DOL)

7.

Vụ Môi trường

The Department of Environment (DOE)

8.

Thanh tra Bộ

The Ministry Inspectorate

9.

Văn phòng Bộ

The Ministry Office

10.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

The Viet Nam Meteorological and Hydrological Administration (VNMHA)

11.

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

The Nature and Biodiversity Conservation Agency (NBCA)

12.

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

The Viet Nam Agency of Seas and Islands (VASI)

13.

Cục Biến đổi khí hậu

The Department of Climate Change (DCC)

14.

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường

The Department of Digital Transformation and Data for Natural Resources and Environment (DINRE)

15.

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

The Department of Land Registration and Information Database (DOLRID)

16

Cục Địa chất Việt Nam

The Viet Nam Geological Department (VGD)

17.

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

The Department of Survey, Mapping and GeoInformation of Viet Nam (DOSMVN)

18.

Cục Khoáng sản Việt Nam

The Department of Mineral Resources of Viet Nam (DMRV)

19.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

The Pollution Control Department (PCD)

20.

Cục Quản lý tài nguyên nước

The Department of Water Resources Management (DWRM)

21.

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

The Department of Land Resources Planning and Development (DLRPD)

22.

Cục Viễn thám quốc gia

The National Remote Sensing Department (NRSD)

23.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

The Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE)

24.

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

The Viet Nam Institute of Geosciences and Mineral Resources (VIGMR)

25.

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

The Viet Nam Institute of Surveying and Mapping (VISAM)

26.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

The Viet Nam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change (IMHEN)

27.

Viện Khoa học tài nguyên nước

The Water Resources Institute (WRI)

28.

Báo Tài nguyên và Môi trường

The Natural Resources and Environment Newspaper (NRE Newspaper)

29.

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

The Natural Resources and Environment Magazine (NRE Magazine)

30.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

The National Centre for Water Resources Planning and Investigation (NAWAPI)

31.

Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

The Nursing and Rehabilitation Centre (NRC)

32.

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường

The Centre for Natural Resources and Environment Communication (CNREC)

33.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

The Institute of Natural Resources and Environment Training (InNET)

34.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

The Ha Noi University for Natural Resources and Environment (HUNRE)

35.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

The Ho Chi Minh City University for Natural Resources and Environment (HCMUNRE)

36.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

The Viet Nam Environment Protection Fund (VEPF)

37.

Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

The Office of the National Council for Evaluation of Mineral Reserves

38.

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

The Viet Nam National Mekong Committee Standing Office (VNMCS)

39.

Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

The Viet Nam Natural Resources and Environment Corporation (VINANREN)

40.

Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam

The Southern Natural Resources and Environment Company Limited (SNRE)

41.

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

The One Member Company Limited Viet Nam Publising House of Natural Resources - Environment and Cartography (NARENCA)

42.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

The Project Management Unit of Ministry of Natural Resources and Environment (PMU-MONRE)

43.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

The Office for Party and Union Affairs (OPU)

Tên tiếng Anh và tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của Bộ Tài nguyên và Môi trường là: The Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE).

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 472/QĐ-BTNMT

Quyết định 472/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt tên tiếng Anh và tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:472/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Công Thành
Ngày ban hành:06/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tên tiếng Anh của 43 đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 06/3/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 472/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt tên tiếng Anh và tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, tên tiếng Anh đầy đủ của 43 đơn vị thuộc Bộ như sau: Vụ Hợp tác quốc tế (The Department of International Cooperation (ICD)); Vụ Kế hoạch - Tài chính (The Department of Planning - Finance (DOPF)); Vụ Khoa học và Công nghệ (The Department of Science and Technology (DOST)); Vụ Pháp chế (The Department of Legal Affairs (DLA)); Vụ Tổ chức cán bộ (The Department of Organisation and Personnel (DOP)); Vụ Đất đai (The Department of Land (DOL)); Vụ Môi trường (The Department of Environment (DOE));…

Bên cạnh đó, tên tiếng Anh và tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của Bộ Tài nguyên và Môi trường là: The Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định472/QĐ-BTNMT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 453/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định 453/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hành chính, Thông tin-Truyền thông

Vui lòng đợi