Quyết định 2711/QĐ-BNV 2017 tăng cường giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------
Số: 2711/QĐ-BNV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN, LƯU TRỮ LỊCH SỬ CÁC CẤP
--------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 
Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử các cấp;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử các cấp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức - Biên chế, Tiền lương, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường;
- Vụ Tổng hợp - Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, Cục VTLTNN (10b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường
 
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN, LƯU TRỮ LỊCH SỬ CÁC CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2711/QĐ-BNV ngày 30/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
 
Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ được giao tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nhằm xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để triển khai các nội dung được giao tại Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Xác định cụ thể các nhiệm vụ, phân công các cơ quan, đơn vị để phối hợp thực hiện tốt những nội dung công việc theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
II. NHIỆM VỤ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

STT
Nhiệm vụ
Đơn vị thực hiện
Thời gian
 
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN
1
Đưa tin, bài giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Chỉ thị trên Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ và Trang thông tin điện tử của Cục
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
- Trung tâm Thông tin
Tháng 10 năm 2017
2
Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đối với các bộ ngành trung ương và địa phương
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Năm 2018
3
Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Hàng năm
 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN
4
Xây dựng và ban hành Văn bản hướng dẫn các bộ ngành trung ương và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan được giao tại Chỉ thị
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Tháng 10 năm 2017
5
Rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử để đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Năm 2018
6
Xây dựng và trình Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Tháng 12 năm 2017
7
Xây dựng và trình Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn định mức kinh tế - kỹ thuật về giao nhận tài liệu lưu trữ từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử các cấp
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Năm 2019
8
Xây dựng và trình Bộ Nội vụ ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Năm 2019
9
Xây dựng và trình Bộ Nội vụ ký ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Năm 2019
 
CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA
10
Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định 1784/QĐ-TTg ngày 24/9/2010
- Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ
Hàng năm
11
Xây dựng và ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra theo chuyên đề về công tác lập hồ sơ, chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, tổ chức
- Thanh tra Bộ
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Hàng năm
12
Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc bộ ngành trung ương và địa phương về công tác tổ chức và nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Hàng năm
13
Đôn đốc, rà soát các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị tài liệu đến hạn theo quy định giao nộp vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Hàng năm
 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
14
Hướng dẫn trực tuyến trên thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về kỹ năng lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Năm 2018
15
Xây dựng chuyên mục trao đổi, hỏi đáp, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác lập hồ sơ trên trang thông tin điện tử
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Năm 2018
16
Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trong môi trường mạng; thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử tại tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ
Năm 2018 -2019
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ đề ra.
- Các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác theo thời gian cụ thể trong kế hoạch công tác hàng năm và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện có hiệu quả.
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo trình Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định./.
 

thuộc tính Quyết định 2711/QĐ-BNV

Quyết định 2711/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2711/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Triệu Văn Cường
Ngày ban hành:30/10/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Bộ Nội vụ

Ngày 30/10/2017, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 2711/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp.
Nhằm xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để triển khai các nội dung được giao tại Chỉ thị số 35/CT-TTg, Kế hoạch đề ra 04 nhiệm vụ chính gồm: Công tác phổ biến, tuyên truyền; Công tác xây dựng và ban hành văn bản; Công tác hướng dẫn, kiểm tra; Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin.
Nhiệm vụ cụ thể: Đưa tin, bài giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Chỉ thị trên Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ và Trang thông tin điện tử của Cục; Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng đối với các bộ, ngành; Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan được giao tại Chỉ thị; Rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử để đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung; Hướng dẫn trực tuyến trên thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về kỹ năng lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử…
Quyết định này được ban hành và có hiệu lực cùng ngày 30/10/2017.

Xem chi tiết Quyết định 2711/QĐ-BNV tại đây

tải Quyết định 2711/QĐ-BNV

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi