Quyết định 2397/QÐ-BVHTTDL rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực điện ảnh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

-------

Số: 2397/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan
đến lĩnh vực điện ảnh

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2096/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy:

- Cục Điện ảnh (để phối hợp);

- Lưu: VT, PC, TM (10).

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Tạ Quang Đông

 

 

KẾ HOẠCH

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan

đến lĩnh vực điện ảnh

(Kèm theo Quyết định số 2397/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Căn cứ thực hiện

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

- Quyết định số 2096/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

- Quyết định số 2324/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh.

2. Mục đích, yêu cầu

- Rà soát các điều ước quốc tế, các thỏa thuận quốc tế và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (sau đây gọi chung là các văn bản) có liên quan đến lĩnh vực điện ảnh để phục vụ việc xây dựng, soạn thảo dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

- Căn cứ vào kết quả rà soát, lập Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh.

- Việc rà soát các văn bản được thực hiện khách quan, toàn diện, đúng quy định theo pháp luật hiện hành.

- Quá trình rà soát có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, đảm bảo quá trình rà soát được thực hiện đúng tiến độ kế hoạch.

3. Nội dung thực hiện

Rà soát, lập danh mục các văn bản liên quan đến lĩnh vực điện ảnh.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, xem xét nội dung các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm đánh giá những nội dung không còn phù hợp của Luật Điện ảnh so với cam kết của Việt Nam với quốc tế và hệ thống pháp luật.

Trưng cầu ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan đến nội dung quy định trong Luật Điện ảnh so với hệ thống pháp luật và tình hình kinh tế xã hội hiện nay. Tổ chức họp với các chuyên gia về các nội dung rà soát.

Tổ chức họp với các Bộ, ngành có liên quan, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, với một số địa phương để đánh giá cụ thể về các nội dung rà soát, qua đó xây dựng Báo cáo rà soát bảo đảm chất lượng hiệu quả, phục vụ tốt việc xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Xây dựng các Báo cáo chuyên đề:

Báo cáo rà soát Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế.

Báo cáo rà soát hệ thống pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở báo cáo chuyên đề trên, xây dựng Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh (theo quy định tại khoản 11 Điều Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật).

4. Thời gian và kinh phí

Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2020.

- Kinh phí: Kinh phí thực hiện rà soát được quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 388/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện rà soát được trích từ nguồn kinh phí cấp cho xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) theo quy định của pháp luật.

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2397/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2397/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Đông
Ngày ban hành: 27/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực