Quyết định 234/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch rà soát, chuẩn hóa và công bố, công khai thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 234/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH K HOCH RÀ SOÁT, CHUN HÓA VÀ CÔNG B, CÔNG KHAI TH TC HÀNH CHÍNH CA ỦY BAN DÂN TC
---------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-UBDT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, chuẩn hóa và công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng, PCN;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, PC (KSTTHC).
KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Xuân Lương

 
 
KẾ HOẠCH
RÀ SOÁT, CHUN HÓA, CÔNG B, CÔNG KHAI TTHC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CA ỦY BAN DÂN TC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 

STT
Nội dung công việc
Đơn v thc hin
Kết quả
Tiến đhoàn thành
1
Lập danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Vụ Pháp chế
Danh mục TTHC
30/4/2015
2
Tổ chức Hội thảo về việc xem xét, chuẩn hóa tên TTHC
Vụ pháp chế chủ trì;
Các Vụ, đơn vị có liên quan tham gia: Thanh tra, Văn phòng; Vụ Chính sách Dân tộc; Vụ Dân tộc thiểu số; Vụ Tuyên truyền; các Vụ, đơn vị liên quan.
Biên bản Hội thảo
Tháng 6/2015
3
Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện danh mục TTHC
Vụ Pháp chế
Danh mục TTHC đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến thống nhất của các Vụ, đơn vị liên quan
30/6/2015
4
Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự thảo Quyết định công bố TTHC để ký ban hành
Vụ Pháp chế
Dự thảo Quyết định được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt
30/7/2015
5
Cập nhật TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC
Vụ Pháp chế
TTHC được cập nhật và công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; trên Trang tin thành phần KSTTHC của Ủy ban Dân tộc
31/8/2015
6
Thực hiện niêm yết và công khai các TTHC đã được công bố
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc được giao trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC: Văn phòng Ủy ban (bao gồm Trụ sở 80 Phan Đình Phùng và Trụ sở đại diện tại TPHCM); Thanh tra; Vụ Địa phương 2, Vụ Địa phương 3.
TTHC được niêm yết theo quy định tại trụ sở đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC
31/12/2015

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi