Quyết định 1526/QĐ-TTg 2022 Đề án Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1526/QĐ-TTg

Quyết định 1526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1526/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:09/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phấn đấu 100% bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu chuẩn gương điển hình tiên tiến

Ngày 09/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1526/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án là 100% bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể gương điển hình tiên tiến phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, triển khai kế hoạch phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng và tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến bằng các hình thức biểu dương, tôn vinh phù hợp.

Bên cạnh đó, giải pháp chủ yếu thực hiện Đề án bao gồm: nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; chủ động, tích cực phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống; đổi mới nội dung, hình thức, phương thức phổ biến, truyền truyền điển hình tiên tiến đảm bảo khách quan, trung thực, tránh cường điệu, thổi phồng thành tích; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1526/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1526/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung sau đây:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới thi đua, khen thưởng với trọng tâm là phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến.

2. Phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương), các tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo sức lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập điển hình tiên tiến, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với phương châm cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của từng cơ quan, đơn vị, có sự phối hợp, phân công chặt chẽ, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

3. Thực hiện tuyên truyền điển hình tiên tiến với nhiều hình thức, phương pháp đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến, sử dụng công nghệ hiện đại, phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền điển hình tiên tiến có sức lan tỏa rộng rãi, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân với các điển hình tiên tiến.

4. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, báo chí và truyền thông trong việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát hiện các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, nhân rộng, đảm bảo bám sát cơ sở, phát hiện và tôn vinh kịp thời.

2. Mục tiêu cụ thể

100% bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể gương điển hình tiên tiến phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, triển khai kế hoạch phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng và tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến bằng các hình thức biểu dương, tôn vinh phù hợp.

III. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước.

2. Thời gian thực hiện Đề án: từ năm 2022 đến năm 2025.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

a) Cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

b) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tăng cường vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thi đua yêu nước và công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, tuyên truyền điển hình tiên tiến. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra các nội dung, mục tiêu, tiêu chí cụ thể để tổ chức tốt các phong trào thi đua và tuyên truyền điển hình tiên tiến.

c) Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan tuyên giáo, thông tin, truyền thông, báo chí làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các phong trào thi đua và tuyên truyền gương điển hình tiên tiến.

2. Chủ động, tích cực phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống

* Các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến sát với ngành, lĩnh vực, tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị.

a) Điển hình tiên tiến

Điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội.

b) Tiêu chuẩn chung của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến:

- Gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;

- Có mô hình mới, cách làm hay, nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và là nhân tố nổi trội, tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua do bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức;

- Có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động xã hội khác nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

c) Căn cứ tiêu chuẩn chung của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các bộ, ngành, địa phương xây dựng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Cụ thể:

- Tronlĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong xây dựng, phát triển Đảng, chính quyền, đoàn thể, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Trong lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm lưu thông hàng hóa và xuất khẩu; phát triển thương mại điện tử, tăng cường quản lý thị trường..., phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng khoa học và công nghệ.

- Trong lĩnh vực nông nghiệp: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, sinh thái và trong xây dựng nông thôn mới.

- Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ; thu ngân sách nhà nước...

- Trong lĩnh vực y tế: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến có chuyên môn vững vàng gắn liền với y đức tốt trong tất cả các lĩnh vực của ngành y tế góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thầntầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

- Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, giảng dạy, học tập, phát triển giáo dục toàn diện.

- Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo; phát huy năng lực, trí tuệ tập thể, cá nhân.

- Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong việc lan tỏa, tôn vinh các giá trị chân - thiện - mỹ, đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, đất nước.

- Trong lĩnh vực đối ngoại: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến có cách làm sáng tạo, đổi mới tư duy, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, lao động, giao lưu nhân dân, chống biến đổi khí hậu..., lồng ghép các mục tiêu phát triển vào nhiệm vụ đối ngoại.

- Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, xây dựng kinh tế số và xã hội số; các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

- Trong lĩnh vực cải cách hành chính: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong thực hiện chương trình cải cách hành chính góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

- Trong lĩnh vực an sinh xã hội: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

- Trong đời sống xã hội: quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong quần chúng nhân dân, nhất là người trực tiếp lao động, sản xuất, gương mẫu xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

* Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của địa phương, đơn vị và mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Thông qua các phong trào thi đua phát hiện các điển hình tiên tiến.

- Đối với những điển hình tiên tiến cơ sở: Trên cơ sở xác định các nhân tố mới cần bồi dưỡng để trở thành điển hình tiên tiến, các cơ quan, đơn vị tạo mọi điều kiện hỗ trợ về vật chất, tinh thần để xây dựng các nhân tố mới phát huy hết khả năng, sáng tạo, đồng thời, có biện pháp cụ thể khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để từng bước được hoàn thiện, bồi dưỡng, phát triển, trở thành những tấm gương lan tỏa trong bộ, ngành, địa phương.

- Đối với những điển hình tiên tiến đã được bộ, ngành, địa phương công nhận và tuyên dương, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục theo dõi, tạo môi trường thuận lợi, trực tiếp hỗ trợ bằng kỹ thuật, giải thưởng để điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo. Đồng thời, cần động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho các điển hình phấn đấu liên tục trở thành điển hình tiên tiến xuất sắc toàn quốc.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức phổ biến, truyền truyền điển hình tiên tiến đảm bảo khách quan, trung thực, tránh cường điệu, thổi phồng thành tích.

a) Các cơ quan truyền thông từ trung ương tới cơ sở phải xác định việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền. Chủ động, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp để tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua.

b) Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm phổ cập rộng rãi, tạo sự tương tác với khán giả, thính giả, độc giả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

- Cấp Trung ương:

+ Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc vào năm 2025.

+ Tổ chức Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc vào năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023);

+ Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động;

+ Tổ chức Cuộc thi viết, làm phóng sự về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt cấp toàn quốc;

+ Phát hành ấn phẩm Điển hình tiên tiến toàn quốc (có thể bằng ấn phẩm điện tử).

+ Xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về các điển hình tiên tiến theo vùng miền và lĩnh vực, tích hợp với Phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

- Các bộ, ngành, địa phương:

+ Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh, cấp Nhà nước trên các báo, tạp chí, cổng thông tin của cơ quan, đơn vị.

+ Tổ chức cho điển hình tiên tiến tiêu biểu giao lưu, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho các tổ chức, đối tượng cùng chuyên môn, lĩnh vực công tác và học sinh, sinh viên trong trường phổ thông, đại học để thắp sáng ước mơ, hoài bão cho thế hệ trẻ. Tùy từng điều kiện cụ thể, nhiệm vụ phù hợp, các bộ, ngành, địa phương tổ chức ít nhất 01 lần/năm bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lồng ghép các hội nghị sơ kết, tổng kết để biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến.

+ Tổ chức cuộc thi viết, làm phóng sự về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt cấp bộ, ngành, địa phương.

+ Phát hành ấn phẩm tuyên truyền điển hình tiên tiến trong bộ, ngành, địa phương (có thể bằng hình thức điện tử).

c) Đa dạng hóa, hiện đại hóa phương thức tuyên truyền: Sử dụng và kết hợp hài hòa các hình thức tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, qua các trang, kênh, mạng di động... Tận dụng sức mạnh của Internet, nền tảng số để lan tỏa hiệu ứng xã hội tích cực và sâu rộng trong cộng đồng, thực hiện tốt mục tiêu: “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, góp phần đẩy lùi cái xấu, cái ác”.

d) Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp tiếp tục triển khai chương trình phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; là đầu mối tổng hợp, cung cấp thông tin về các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

4. Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường phát hiện để khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Quan tâm tuyên dương, khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề, đặc biệt khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân được phát hiện thông qua các phong trào thi đua yêu nước.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

a) Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với một số bộ, ngành, địa phương.

b) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành, địa phương phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên Hội đồng để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với một số cơ quan, đơn vị.

6. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, cán bộ tuyên truyền:

a) Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, trình độ, tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm; có năng lực tham mưu, hoạch định, tổ chức phong trào thi đua, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng.

b) Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, biên tập viên trong cả nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) là cơ quan đầu mối, chủ trì thực hiện Đề án có trách nhiệm:

- Chủ trì xây dựng chương trình phối hợp với các cơ quan truyền thông ở trung ương để tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước và điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin truyền thông tới đồng bào cả nước, đặc biệt là tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

- Tổng hợp, giới thiệu điển hình tiên tiến của các bộ, ngành, địa phương cho các cơ quan truyền thông ở trung ương để làm cơ sở cho công tác tuyên truyền và thi đua cùng các điển hình tiên tiến; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam mở chuyên mục tuyên truyền về người tốt, việc tốt, xây dựng phim, chương trình về gương điển hình tiên tiến.

- Tổ chức biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc:

+ Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc vào năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023);

+ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc vào năm 2025;

+ Hội nghị sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động;

- Chỉ đạo hệ thống làm công tác thi đua, khen thưởng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến.

- Phát hành ấn phẩm Điển hình tiên tiến toàn quốc (có thể bằng ấn phẩm điện tử).

- Xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về các điển hình tiên tiến theo vùng miền và lĩnh vực.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp.

- Thẩm định, đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu theo quy định hiện hành.

- Kiểm tra, giám sát thực hiện đề án.

- Xây dựng dự toán kinh phí với nội dung công việc được giao và thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước.

- Tập trung tuyên truyền công tác phát hiện, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Chỉ đạo xây dựng, tăng thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục, sản xuất phóng sự, chương trình, đưa tin bài và duy trì thường xuyên chuyên mục tuyên truyền về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên trang thông tin điện tử của các cơ quan cấp huyện và tương đương trở lên, các cơ quan báo chí trực thuộc các bộ, ngành, địa phương, các phương tiện truyền thông.

- Chỉ đạo, tổ chức phối hợp các loại hình truyền thông để làm tốt công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến vào những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông ở Trung ương các chuyên đề về công tác phát hiện, tuyên truyền phổ biến điển hình tiên tiến.

c) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin, báo chí, truyền thông

- Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tin bài, thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong các phong trào thi đua.

- Phối hợp với Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các đoàn thể tổ chức giao lưu nhằm cổ vũ, lan tỏa các tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, thông qua đó phản ánh những thành quả đạt được của các phong trào thi đua.

d) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Phối hợp kiểm tra việc thực hiện ngân sách nhà nước trong quá trình triển khai Đề án.

đ) Các bộ, ngành, địa phương

- Xây dựng quy định về tiêu chuẩn điển hình tiên tiến của bộ, ngành, địa phương. Chủ động, tích cực làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến ở các cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Thường xuyên tổ chức tôn vinh, giới thiệu, thi đua cùng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú, gắn với thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi địa phương. Cụ thể hàng năm:

+ Các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể có ít nhất 10 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho ngành, lĩnh vực; mỗi đơn vị thuộc và trực thuộc có ít nhất 01 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu được phổ biến, nhân rộng.

+ Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 15 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu; mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 05 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu; mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 02 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu; mỗi sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ít nhất 01 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu được phổ biến, nhân rộng.

+ Giới thiệu điển hình tiên tiến tiêu biểu nổi bật về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp, lựa chọn tuyên truyền toàn quốc.

- Biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp trên khen thưởng các điển hình tiên tiến.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng, tuyên truyền điển hình tiên tiến tại các cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án về Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

e) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể

- Phối hợp với Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương), Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ban, ngành có liên quan tổ chức tốt các nội dung của đề án.

- Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp tích cực, chủ động phát hiện, giới thiệu các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn xã hội.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị thành viên đổi mới, đa dạng hóa các phương thức, hình thức tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và các điển hình tiên tiến.

Việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến phải trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ tại cơ sở, tuyên truyền qua thông tin đại chúng và tuyên truyền qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp.

- Định kỳ tổ chức tập huấn cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tổ chức gặp mặt, tọa đàm, trao đổi giữa điển hình tiên tiến và đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể để nhân rộng điển hình và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

- Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phát hiện, tuyên truyền, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

g) Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục về thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến; kiểm tra, đánh giá trong các hội nghị giao ban báo chí định kỳ.

- Tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Cuộc thi viết, phóng sự về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt cấp toàn quốc.

h) Đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: tiếp tục thực hiện việc đưa chương trình giảng dạy đường lối, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng và tuyên truyền điển hình tiên tiến tại các lớp cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án, các bộ, ngành, địa phương có liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án và tổng hợp chung vào dự toán của bộ, ngành, địa phương mình để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ban Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn 
Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi