Quyết định 1091/QĐ-BXD kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Xây Dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

Số: 1091/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại: Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính);

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị có trách nhiệm chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch.

Điều 3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách chi thường xuyên của Bộ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (KSTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bô Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020)

 

TT

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thời han hoàn thành

I

Tham gia ý kiến về nội dung quy định thủ tục hành chính (TTHC) tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

1

Tham gia ý kiến về nội dung quy định TTHC tại đề nghị xây dựng VBQPPL và dự án, dự thảo VBQPPL.

Văn bản tham gia ý kiến

Văn phòng Bộ

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC.

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do đơn vị chủ trì soạn tho gửi.

II

Công bố, công khai TTHC

 

1

Xây dựng Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Quyết định công bố TTHC được Bộ trưởng ký ban hành.

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC.

Văn phòng Bộ

- 20 ngày trước ngày VBQPPL có hiệu lực; 03 ngày kể từ ngày VBQPPL được thông qua hoặc ký ban hành (đối với VBQPPL có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ngày ký ban hành).

2

Công khai TTHC đã công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

TTHC được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng Bộ

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC

- 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công b TTHC.

- 02 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC (đi với VBQPPL có hiệu lực kể từ ngày thông qua/ký ban hành).

3

Đăng tải công khai quyết định công bố TTHC trên Cổng thông tin điện tử BXD (có kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia v TTHC)

Quyết định công bố TTHC được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử BXD.

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ

- 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công b TTHC.

- 02 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC (đối với VBQPPL có hiệu lực kể từ ngày

4

Công bố danh mục TTHC được thực hiện tại Bộ phận một cửa và công khai TTHC tại Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Bộ (nếu có).

Các TTHC được công khai theo quy định

Văn phòng Bộ

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định TTHC

- Ngày quyết định công bố TTHC có hiệu lực.

5

Rà soát, chuẩn hóa các TTHC thuộc phạm vi quản lý ngành Xây dựng trên cơ sở dữ liệu TTHC - Cổng dịch vụ công Quốc gia

Các TTHC được chuẩn hóa theo văn bn quy phạm pháp luật

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Quý II/2020

III

Đ xut phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nưc của Bộ

1

Đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, theo đó quy định cụ thể thời hạn từ ngày nhận được báo cáo của chủ đầu tư đến ngày cơ quan có thẩm quyền kiểm tra ra thông báo kế hoạch kiểm tra.

Phương án thực thi, quyết định phê duyệt

Cục Giám định NN về chất lượng công trình xây dựng

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế

Quý IV/2020

2

Đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng như sau: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2016/NĐ-CP, theo đó quy định cụ thể các văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Phương án thực thi, quyết định phê duyệt

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Văn phòng Bộ
Vụ Pháp chế

Quý IV/2020

IV

Đẩy mạnh việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

1

Nâng cấp, hoàn thiện, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đi với thủ tục: cấp/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung/cấp lại/chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

- Hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Các hình thức tuyên truyền (truyền hình, phát thanh, báo giấy...)

Trung tâm Thông tin

- Cục Qun lý hoạt động xây dựng

- Văn phòng Bộ

Quý I/2020

2

Nâng cp, hoàn thiện, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đi với thủ tục: cấp/điều chnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên và một số TTHC khác đảm bảo tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 của Bộ tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia

Quý III/2020

3

Tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng với Cổng dịch vụ công quốc gia; tích hợp trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC của Cổng dịch vụ công trực tuyến và một ca điện tử Bộ Xây dựng với Cổng dịch vụ công Quốc gia

Cá nhân, tổ chức có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hin thị trạng thái giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công Quc gia

Trung tâm Thông tin

- Các đơn vị giải quyết TTHC

- Văn phòng Bộ

Tháng 1/2020

4

Rà soát, chuẩn hóa các TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng thng nhất với Cổng dịch vụ công Quốc gia

Danh mục TTHC thống nhất trên Cổng cấp Bộ và Cổng Quốc gia

Trung tâm Thông tin

- Các đơn vị giải quyết TTHC

- Văn phòng Bộ

Tháng 1/2010 và thường xuyên khi phát sinh TTHC được sa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

5

Xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng

Quy trình được ban hành

Trung tâm Thông tin

- Các đơn vị giải quyết TTHC

- Văn phòng Bộ

Quý I/2020

6

Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng

Danh mục được công bố

Trung tâm Thông tin

- Các đơn vị giải quyết TTHC

- Văn phòng Bộ

Tháng 1/2020

7

Tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp bộ, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến những TTHC được tích hợp trên Cng dịch vụ công Quc gia; tập huấn, hưng dn việc sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và một ca điện tử Bộ Xây dựng.

Các sản phẩm báo viết, báo hình, phát thanh; chương trình tập huấn, hướng dn sử dụng

Trung tâm Thông tin

- Các đơn vị giải quyết TTHC

- Văn phòng Bộ

Thường xuyên

V

Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết s 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa đi với nhóm TTHC, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực

V.1

Lĩnh vực xây dựng

1

Sửa đổi, bổ sung Nghị định s 100/2018/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

- Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế

Quy IV/2020

2

Sa đi, bổ sung Nghị định số 62/2016/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

 

Quý IV/2020

3

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

Nghị định sa đổi, bổ sung

Cục Quản lý hoạt động

- Văn phòng Bộ

- Vụ pháp chế

Quý IV/2020

4

Sa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2016/TT-BXD

Thông tư sửa đổi, bổ sung

5

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2016/TT-BXD

Thông tư sửa đổi, bổ sung

6

Sửa đổi, bổ sung Thông tư s 04/2014/TT-BXD

Thông tư sửa đổi, bổ sung

Cục Giám định NN về chất lượng công trình xây dựng

- Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế

Quý IV/2020

V.2

Lĩnh vực nhà ở

1

Sửa đổi, bổ sung Nghị định s 99/2015/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế

Quý IV/2020

2

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-BXD

Thông tư sa đổi, bổ sung

Cục Quản lý nhà và thị trường bất đng sản

- Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế

Khi Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đi vào vận hành

3

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2015/TT-BXD

Thông tư sửa đổi, bổ sung

V.3

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản

1

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 76/2015/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sn

- Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế

Khi Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đi vào vận hành

2

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2015/TT-BXD

Thông tư sửa đổi, bổ sung

VI

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

1

Tổ chức, triển khai tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận một cửa

Báo cáo hoạt động ca Bộ phận một cửa

Văn phòng Bộ

Đơn vị giải quyết TTHC

Định kỳ theo thời hạn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC hoặc đột xuất theo yêu cầu của CP, Thủ tướng CP, VPCP

2

Báo cáo tình hình giải quyết TTHC

Báo cáo

Đơn vị giải quyết TTHC

Văn phòng Bộ

3

Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Báo cáo

Văn phòng Bộ

Đơn vị giải quyết TTHC

4

Hoàn thành việc phê duyệt Đề án, Quyết định thành lập Bộ phận một cửa tại Cục Công tác phía Nam

Đ án, Quyết định thành lập được Bộ trưởng phê duyệt

Vụ Tổ chức cán bộ

- Cục Công tác phía Nam

- Văn phòng Bộ

Tháng 1/2020

5

Triển khai hoạt động của Bộ phận một cửa tại Cục Công tác phía Nam

Bộ phận một cửa thuộc Cục Công tác phía Nam chính thức hoạt động

Cục Công tác phía Nam

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Văn phòng Bộ

- Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

- Cục Quản lý hoạt động xây dựng

VII

Tiếp nhận, xử lý phn ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

1

Đầu mối theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị

Báo cáo

Văn phòng Bộ

- Các đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị.

- Trung tâm Thông tin

Định kỳ, đột xuất theo yêu cu ca CP, Thủ tướng CP, VPCP

2

Theo dõi, tổng hợp, chuyển phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận qua cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Chính phủ

Phản ánh, kiến nghị

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ

Khi có phản ánh, kiến nghị do VPCP chuyển BXD

3

Xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

Văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị

Đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị

Văn phòng Bộ

Thường xuyên

VIII

Thực hiện các nhiệm vụ khác

1

Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại một s đơn vị thuộc Bộ

Kết luận kiểm tra

Văn phòng Bộ

- Các cục, vụ, Thanh tra

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra

2

Tập huấn, bồi dưng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

Hội nghị tập huấn/ tài liệu tập huấn

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Khi có quy định mới về kiểm soát TTHC

3

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Báo cáo

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Hàng quý, năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của CP, Thủ tướng CP, VPCP.

 

thuộc tính Quyết định 1091/QĐ-BXD

Quyết định 1091/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1091/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:30/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 1/2020, BXD công bố Danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng TTĐT

Ngày 30/12/2019, Bộ Xây dựng ra Quyết định 1091/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Trong tháng 01/2020, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành việc tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng với Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời tích hợp trạng thái của hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Cũng trong thời gian này, Bộ sẽ công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ.

Việc công khai thủ tục hành chính đã công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia phải được thực hiện trong 10 ngày làm việc, từ ngày ký quyết định công bố hoặc trong 02 ngày làm việc từ ngày ký, nếu văn bản có hiệu lực từ ngày thông qua. Thời hạn đăng tải công khai quyết định công bố thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tương tự như thời hạn trên.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng nêu rõ trong kế hoạch là sẽ hoàn thiện việc nâng cấp tích hợp với Cổng dịch vị công quốc gia trực tuyến mức 3 đối bới thủ tục cấp/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung/cấp lại/chuyển đổi Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I vào Quý I/2020.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1091/QĐ-BXD tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi