Quyết định 1029/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1029/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1029/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1029/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành:08/04/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------
Số: 1029/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 896/QĐ-TTG
 NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ
ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU
LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013-2020
 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2014
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-BCĐ896 ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án 896 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2014 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 896,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014 (sau đây gọi là Đề án 896).
Điều 2. Giao Tổ công tác thực hiện Đề án 896 theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Bộ và theo Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 896 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo 896-Bộ Tư pháp;
- Tổ công tác và Tổ thư ký Đề án 896;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ;
- Lưu: VT, PC, Hưng.70.
BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 896/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2013
 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ
GIAI ĐOẠN 2013-2020 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số 1029/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 04 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 

Stt
Nội dung công việc
Thời gian thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THỰC HIỆN
1
Xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2014-2020.
Tháng 01/2014
- Chủ trì: Vụ Pháp chế;
- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
Quyết định số 719/QĐ-BVHTTDL ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký triển khai thực hiện Đề án 896.
2
Xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2014-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tháng 01/2014
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
Quyết định số 216/QĐ-BVHTTDL ngày 25/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2014-2020.
3
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014.
Từ tháng 3/2014 đến tháng 4/2014.
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2014.
4
Xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ công tác và Tổ thư ký Đề án 896 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tháng 3/2014 đến tháng 4/2014
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
Quyết định của Bộ trưởng ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác và Tổ thư ký Đề án 896 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5
Thành lập nhóm công tác Đề án 896 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
Thành phần: 01 lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 01 cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; công chức các phòng có thủ tục hành chính (mỗi phòng từ 1-2 người).
Tháng 3/2014 đến tháng 4/2014
- Chủ trì: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến Đề án 896;
- Phối hợp: Tổ công tác Đề án 896.
 
Quyết định phê duyệt thành lập nhóm công tác Đề án 896 của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
6
Tổ chức thực hiện công tác truyền thông về Đề án và phổ biến hoạt động của Tổ công tác và Tổ thư ký thực hiện Đề án 896 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Từ tháng 01/2014 đến hết năm 2014
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
- Họp báo với các cơ quan truyền thông phổ biến triển khai hoạt động Đề án 896 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Bài viết tuyên truyền trên báo, tạp chí của Ngành.
7
Lập dự toán và quản lý kinh phí triển khai thực hiện năm 2014.
Thực hiện theo Thông tư 167/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
Từ tháng 01/2014 đến hết năm 2014
- Tổ thư ký Đề án 896 lập dự toán và quản lý kinh phí thực hiện Đề án 896.
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến Đề án thực hiện lập dự toán và quản lý kinh phí thực hiện Đề án 896 tại cơ quan, đơn vị.
 
II. HỆ THỐNG HÓA, RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ
1
Tổ chức triển khai hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
 
Tháng 01/2014 đến ngày 15/2/2014
Chủ trì: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
 
Báo cáo kết quả hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2
Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.
Tháng 01/2014 đến cuối tháng 02/2014
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
Tổ chức các buổi họp tham vấn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
3
Xây dựng báo cáo kết quả Hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 896.
Tháng 02/2014
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
Báo cáo kết quả Hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 896.
4
Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Từ tháng 5/2014 đến tháng 7/2014
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Bộ Tư pháp.
Tài liệu hướng dẫn.
5
Tổ chức tập huấn, đào tạo cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan thực hiện rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.
Từ tháng 5/2014 đến tháng 7/2014
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Vụ Pháp chế.
Tổ chức 01 lớp tập huấn tại miền Bắc, thành phần gồm: Tổ công tác và Tổ thư ký Đề án 896; cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; một số cán bộ các phòng thuộc Tổng cục, Cục, Văn phòng thời gian tổ chức dự kiến 03 ngày.
6
Thực hiện việc rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tháng 5/2014 đến tháng 12/2014
- Chủ trì: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Tổ công tác
- Phối hợp: + Vụ Pháp chế;
+ Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án.
- Báo cáo kết quả rà soát;
- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
7
Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.
Từ tháng 5/2014 đến tháng 12/2014
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
- Tổ chức 04 buổi họp tham vấn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Ý kiến của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.
8
Trình Ban Chỉ đạo dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.
Tháng 12/2014
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Vụ Pháp chế.
 
9
Tham vấn, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tháng 12/2014
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
Tổ chức các buổi họp tham vấn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
III. TỔ CHỨC HỌP, HỘI THẢO PHỤC VỤ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 896
1
Họp quán triệt nội dung, tiến độ thực hiện Đề án 896.
Tháng 01/2014 đến tháng 12/2014.
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Đại biểu: Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan. Đại diện Bộ Tư pháp.
 
- Tổ chức 04 cuộc họp;
- Biên bản họp.
2
Tổ chức họp về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, giải quyết khó khăn, vướng mắc về hệ thống hóa, rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Tháng 02/2014 đến tháng 12/2014.
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Đại biểu: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
 
- Tổ chức 04 cuộc họp;
- Biên bản họp.
3
Họp kiểm tra chất lượng hệ thống hóa, điền biểu mẫu rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị.
Tháng 2/2014 đến tháng 12/2014.
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Đại biểu: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
 
- Tổ chức các cuộc họp;
- Biên bản họp.
4
Tổ chức đoàn ra học tập kinh nghiệm nước ngoài trong việc triển khai thực hiện Đề án 896 tại một số quốc gia.
Tháng 6/2014 đến tháng 12/2014
Tổ công tác
Báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm.
5
Tổng kết thực hiện Đề án năm 2014
Tháng 12/2014
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Đại diện các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014 gửi Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 896.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN KHÁC
1
Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 896 tại các cơ quan, đơn vị.
Tháng 5/2014 đến tháng 11/2014
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Tổ thư ký; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
Báo cáo kết quả kiểm tra
2
Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án.
Trong suốt năm 2014
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Vụ Pháp chế.
Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Đề án 896.
3
Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông về Đề án
Trong suốt năm 2014
- Chủ trì: Tổ công tác;
- Phối hợp: Đại diện các cơ quan báo chí.
Các buổi họp báo về Đề án 896.

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi