Nghị quyết 894/NQ-UBTVQH14 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Khánh Hòa

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-----------------------

Số: 894/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa

-----------------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của y ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 44/TTr-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 và Báo cáo thẩm tra số 2974/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 02 năm 2020 của y ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa

1. Sắp xểp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Diên Khánh như sau:

Thành lập xã Bình Lộc trên cơ sở nhập toàn bộ 4,56 km2 diện tích tự nhiên, 3.883 người của xã Diên Bình và toàn bộ 8,55 km2 diện tích tự nhiên, 3.235 người của xã Diên Lộc. Sau khi thành lập, xã Bình Lộc có 13,11 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.118 người.

Xã Bình Lộc giáp các xã Diên Hòa, Diên Lạc, Diên Tân, Diên Thạnh, Diên Thọ, Suối Hiệp và Suối Tiên.

2. Sau khi sắp xếp, huyện Diên Khánh có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 01 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Khánh Hòa có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 139 đơn vị hành chính cấp xã gồm 98 xã, 35 phường và 06 thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Hội đồng Dân tộc, các y ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Chính phủ;

- Ban Tồ chức Trung ương;

- Ủy ban TW Mặt trận Tồ quốc Việt Nam;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban cùa Quốc hội;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Tổng cục Thống kê;

- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Lưu: HC, PL.

Số e-PAS: 7895

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực