Quyết định 333/QĐ-BTNMT Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

-------------

Số: 333/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
của Bộ Tài nguyên và Môi trường

----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;         

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);    

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ;

- Các Sở TN&MT;

- Cổng TTĐT Bộ TN&MT;

- Lưu: VT. VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Quý Kiên

 
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

-------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 333/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 02 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

--------------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng cắt giảm, đơn giản và liên thông TTHC để tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu chi phí thực hiện cho người dân và doanh nghiệp cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường; xóa bỏ các TTHC chung gian không cần thiết; xây dựng quy trình giải quyết các TTHC đơn giản, công khai, minh bạch; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, kiểm tra, giám sát việc xử lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

2. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với đặc điểm của ngành tài nguyên và môi trường.

3. Các nhiệm vụ phải rõ nội dung, thời hạn, sản phẩm cụ thể; xác định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì; tăng cường sự phối hợp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là việc thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ban hành các quy trình nội bộ giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ nhằm rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng quy trình điện tử; tiếp nhận và giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn đạt trên 90% tổng số TTHC được tiếp nhận thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Tiếp tục rà soát, đánh giá tác động về quy định TTHC để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định TTHC bảo đảm sự cần thiết, hợp lý và hiệu quả; chú trọng đến việc liên thông giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao trong Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thực hiện có hiệu quả việc đánh giá tác động TTHC, quy định hành chính trong hồ sơ, dự thảo lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định TTHC; đẩy mạnh việc tổ chức hội thảo, hội nghị lấy ý kiến hoặc tham vấn ý kiến của người dân, doanh nghiệp cũng như các chuyên gia, các nhà khoa học đối với các TTHC dự kiến quy định mới của dự thảo lập đề nghị xây dựng VBQPPL và các dự án, dự thảo VBQPPL quy định TTHC.

4. Bảo đảm thời gian công bố TTHC được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong VBQPPL và kịp thời niêm yết công khai tại trụ sở quan tiếp nhận và giải quyết TTHC (Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; cập nhật, đăng tải kịp thời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ.

5. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính và giải quyết TTHC; thường xuyên đối thoại, lắng nghe phản ánh, kiến nghị nhằm tháo gỡ cũng như giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến việc giải quyết TTHC của ngành tài nguyên và môi trường.

6. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến cho người dân và doanh nghiệp những quy định mới; thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiến độ, chất lượng; bảo đảm chế độ báo cáo định kỳ (báo cáo quý gửi chậm nhất trước ngày 15 của tháng cuối quý; báo cáo năm gửi chậm nhất trước ngày 15 tháng 12) về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định gửi về Bộ qua Văn phòng Bộ để tổng hợp.

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị lập dự toán, bảo đảm đủ kinh phí để triển khai thực hiện.

Ngoài kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm, Văn phòng Bộ và các đơn vị được huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ và của đơn vị.

3. Văn phòng Bộ chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo và kiến nghị Bộ trưởng các giải pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Quý Kiên

 

 
 
 

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Nội dung nhiệm vụ, hoạt động

 

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2973/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT; Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Năm 2020

Các nhiệm vụ theo Kế hoạch tại Quyết định số 2973/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018

2

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế

Năm 2020

Theo các quyết định của Bộ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

3

Tổng hợp, báo cáo định kỳ quý, năm hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên năm 2020

Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác kiểm soát TTHC của Bộ được ban hành bảo đảm thời hạn và chất lượng

4

Phổ biến, quán triệt, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo các VBQPPL ban hành mới; đôn đốc việc triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường

Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên năm 2020

- Kết quả thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường của Bộ, các Tổng cục, Cục;

- Phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC qua các hình thức văn bản, trao đổi điện thoại, thư điện tử...,).

5

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các Tổng cục, Cục theo Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính hoặc Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao và giải quyết các kiến nghị của địa phương

Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ

Theo Kế hoạch năm 2020 và Kế hoạch của Tổ công tác Quyết định 616/QĐ- BTNMT ngày 28/2/2018)

Báo cáo về nội dung, kết quả kiểm tra

6

Xây dựng, trình ban hành Kế hoạch kiểm soát THHC năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Tháng 12/2020

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ

II

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, THAM GIA Ý KIẾN VÀ THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VBQPPL QUY ĐỊNH TTHC

1

Đánh giá tác động quy định TTHC trong quá trình xây dựng các VBQPPL: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Các Tổng cục: Quản lý đất đai; Môi trường

Vụ Pháp chế

Quý I/2020 trong cả quá trình xây dựng, trình ban hành

Báo cáo đánh giá tác động TTHC trong hồ sơ lập đề nghị và hồ sơ trình dự án, dự thảo VBQPPL

2

Tham gia ý kiến, thẩm định các quy định về TTHC trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Vụ Pháp chế

Các đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL

Theo Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2020

Các văn bản tham gia ý kiến; văn bản thẩm định quy định TTHC

III

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC VÀ THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT TTHC

1

Xây dựng, trình ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, Văn phòng Hội đồng

ĐGTLKSQG

Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế

Tháng 02/2020

Quyết định ban hành quy trình nội của Bộ

2

Xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC thực hiện trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử của Bộ

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT; Các Tổng cục, Cục; Văn phòng Hội đồng ĐGTLKSQG

Văn phòng Bộ

Tháng 02/2020

Quy trình nội bộ giải quyết các TTHC được thực hiện trên môi trường mạng

3

Công bố TTHC trong các VBQPPL thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ

Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, đơn vị chủ trì soạn thảo

VBQPPL; Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Sau khi VBQPPL có nội dung quy định chi tiết TTHC được ban hành bảo đảm quy định tại Thông tư

02/2017/TT-VPCP

- Hồ sơ dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ bảo đảm theo quy định và hướng dẫn của các VBQPPL hiện hành.

- Quyết định công bố TTHC

4

Cập nhật, đăng tải công khai, quản lý dữ liệu TTHC của Bộ trên cơ sở dữ liệu Cổng Dịch vụ công quốc gia

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Sau 03 ngày làm việc kể từ Quyết định công bố được ký ban hành

TTHC được công khai trên Cơ sở dữ liệu Cổng Dịch vụ công quốc gia

5

Thực hiện công khai và niêm yết TTHC theo đúng quy định

Văn phòng Bộ; các Văn phòng một cửa thuộc các Tổng cục, Cục nằm ngoài trụ sở Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ có giải quyết TTHC

Theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP

Công khai đầy đủ, rõ ràng đúng quy định, dễ tiếp cận, tra cứu thông tin; niêm yết TTHC tại các VPMC, trên Cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các đơn vị và các hình thức công khai phù hợp khác

6

Tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đồng bộ trên cả 03 phương thức: Trực tiếp, trực tuyến, bưu chính công ích và bưu điện

Hệ thống các Văn phòng một cửa; Các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ

Các đơn vị chuyên môn trực tiếp giải quyết TTHC

Cả năm 2020

Hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả bảo đảm thời hạn; thuận lợi cho cá nhân, tổ chức; thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra tình trạng chậm trả kết quả theo quy định

7

Thực hiện cung cấp ít nhất 30% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ thực hiện dịch vụ công cấp độ 4;

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Các Tổng cục, Cục; Văn phòng Bộ

Năm 2020

Các TTHC mức độ 4 được cung cấp hoàn toàn trên môi trường mạng qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ, bảo đảm kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công Quốc gia

8

Xây dựng, cung cấp giải pháp để người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức khác nhau; tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Các Tổng cục, Cục; Văn phòng Bộ

Năm 2020

Công bố công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc Bộ hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.

IV

TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

1

Tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh, kiến nghị của địa phương về chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Cả năm 2020

Văn bản phúc đáp, trả lời phản ánh, kiến nghị

2

Vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/guipakn

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Cả năm 2020

Các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận, phân công trả lời trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

3

Vận hành, quản lý Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ: http://hoidap.monre.gov.vn

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Cả năm 2020

Các phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và trả lời công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

V

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT ĐƠN GIẢI HÓA TTHC

1

- Tập trung cải cách TTHC tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp: Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành (hoàn thành việc rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục kiểm tra chuyên ngành); TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong quá trình xây dựng, sửa đổi VBQPPL năm 2020 cho phù hợp với mục II. Nội dung của Kế hoạch.

- Cải cách TTHC nội bộ : Trình ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ; Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Theo Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2020

Hồ sơ dự thảo trong đề nghị xây dựng VBQPPL; dự án, dự thảo VBQPPL được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

2

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ

Theo Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2020

Các VBQPPL được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nếu có

3

Rà soát so sánh và công khai các điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa;

- Vụ Pháp chế.

- Tổng cục Môi trường

Văn phòng Bộ

Quý I/2020

Bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi đơn giản hóa

4

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các luật có liên quan để bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo của Bộ

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Công văn của Bộ báo cáo Chính phủ về đề xuất sửa đổi Luật liên quan đến đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh nếu có .

VI

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN TRONG CẢI CÁCH TTHC, KIỂM SOÁT TTHC

1

Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về các hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC của ngành tài nguyên và môi trường

Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền; Báo Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên năm 2020

- Các tin bài, phóng sự, video clip, hoạt động của Bộ có liên quan đến công tác CCHC nói chung, công tác cải cách TTHC của Bộ.

- Tin bài trên Cổng TTĐT của Bộ, Trang thông tin điện tử của các đơn vị và các hình thức phù hợp khác

 

 

thuộc tính Quyết định 333/QĐ-BTNMT

Quyết định 333/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:333/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quý Kiên
Ngày ban hành:06/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ TN-MT

Ngày 06/02/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định 333/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trương đẩy mạnh việc xây dựng quy trình điện tử; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt trên 90% tổng số thủ tục hành chính được tiếp nhận thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để đạt được yêu cầu trên, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho hệ thống các Văn phòng một cửa; Các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ cần tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đồng bộ trên cả 03 phương thức: Trực tiếp, trực tuyến, bưu chính công ích và bưu điện.

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/guipakn. Đồng thời, Văn phòng Bộ chủ trì việc vận hành, quản lý Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ: http://hoidap.monre.gov.vn.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 333/QĐ-BTNMT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi