Quyết định 3044/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 3044/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN
-----------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp;
Xét công văn số 1192/HQBN-KTSTQ ngày 16/9/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam;
Xét đnghị của Cục Kiểm tra sau thông quan tại Tờ trình s392/STQ-P4 ngày 05/10/2015 về việc công nhận Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam là doanh nghiệp ưu tiên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công nhận doanh nghiệp ưu tiên, áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính đối với Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam (doanh nghiệp chế xuất), Mã số thuế: 2300519248, Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong 1, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Điều 2. Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 26 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính và các quy định liên quan của pháp luật.
Điều 3. Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 03 năm (ba mươi sáu tháng) kể từ ngày ký Quyết định này. Sau thời hạn này, nếu Công ty đáp ứng các điều kiện quy định thì tiếp tục được áp dụng chế độ ưu tiên.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như điều 5 (để t/hiện);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTSTQ(3b).
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3044/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3044/QĐ-TCHQ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 09/10/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hải quan , Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực