Quyết định 2735/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định thành lập kho ngoại quan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
Số: 2735/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN
----------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Theo báo cáo tại công văn số 929/BC-HQQT ngày 04/11/2011 về việc xin chấm dứt hoạt động kho ngoại quan và công văn số 1044/HQQT-NV ngày 23/11/2011 về việc thanh khoản tờ khai xuất/nhập kho ngoại quan của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 1453/QĐ-TCHQ ngày 27/6/2008 của Tổng cục Hải quan về việc Giấy phép thành lập kho ngoại quan do Công ty Cổ phần May và Thương mại Quảng Trị là chủ sở hữu.
Lý do: Theo đề nghị của Công ty Cổ phần May và Thương mại Quảng Trị.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty Cổ phần May và Thương mại Quảng Trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực