Quyết định 2344/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------
Số: 2344/QĐ-TCHQ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI
HÀNG HÓA GIA CÔNG VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
----------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2011; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài và các biểu mẫu, gồm:
1. Bảng thống kê tờ khai nhập khẩu: mẫu 01/HQ-GC/2011;
2. Bảng thống kê tờ khai xuất khẩu: mẫu 02/HQ-GC/2011;
3. Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất: mẫu 03/BBKTCSSX-GC/2011;
4. Kết luận kiểm tra cơ sở sản xuất: mẫu 04/KLKTCSSX-GC/2011;
5. Biên bản kiểm tra định mức: mẫu 05/BBKTĐM-GC/2011;
6. Kết luận kiểm tra định mức: mẫu 06/KLKTĐM-GC/2011;
7. Phiếu giao nhận hồ sơ thanh khoản: mẫu 07/PGNHSTK-GC/2011;
8. Phiếu phân loại hồ sơ thanh khoản: mẫu 08/PLHSTK-GC/2011;
9. Bảng thống kê số lượng hợp đồng gia công tồn đọng chưa thanh khoản: mẫu 09/TKTĐTK-GC/2011.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2011, thay thế Quyết định số 1820/QĐ-TCHQ ngày 28/7/2010 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài và các văn bản hướng dẫn khác trái với nội dung quy trình này.
Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính:
+ Lãnh đạo Bộ (để b/c)
+ Tổng cục Thuế, Vụ CST, Vụ Pháp chế (để ph/hợp);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (để ph/hợp);
- Cục Thuế tỉnh, thành phố (để ph/hợp);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (15b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực