Quyết định 1577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 1577/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẦU TƯ TRANG BỊ VÀ QUẢN LÝ TÀU THUYỀN
CỦA NGÀNH HẢI QUAN GIAI ĐOẠN 2011- 2020”
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2011 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 107/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các Tờ trình: số 110/TTr-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2010 và số 84/TTr-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2011,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2020” như Báo cáo Đề án kèm theo các Tờ trình: số 110/TTr-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2010 và số 84/TTr-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính.
1. Việc đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan phải đảm bảo tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, truy bắt, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần giữ gìn an ninh kinh tế, an toàn và chủ quyền kinh tế quốc gia.
2. Trang bị hệ thống tàu thuyền của ngành Hải quan có tính năng kỹ thuật hiện đại, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao và tham gia phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng khác; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tính chất nhiệm vụ và địa bàn hoạt động hải quan.
3. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả, chất lượng đầu tư tàu thuyền của ngành Hải quan; tổ chức, sắp xếp và tận dụng tối đa tàu thuyền hiện có; phân cấp quản lý tàu thuyền gắn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng chuyên trách kiểm soát hải quan trên sông, trên biển phù hợp với chế độ, chính sách của Nhà nước; nâng cao tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị cơ sở trong quản lý, sử dụng tàu thuyền và phát huy hiệu quả đầu tư.
4. Định hướng đầu tư trang bị tàu thuyền của ngành Hải quan:
a) Đầu tư trang bị mới đội tàu thuyền, bao gồm: tàu tuần tra kiểm soát, ca nô, tàu cấp dầu theo hướng ưu tiên lựa chọn tàu thuyền sản xuất, đóng mới trong nước.
b) Nâng cấp, sửa chữa tàu thuyền đang quản lý đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và duy trì hoạt động theo kế hoạch.
5. Khái toán kinh phí thực hiện Đề án khoảng 2.605 tỷ đồng, gồm: kinh phí từ ngân sách nhà nước, kinh phí từ thanh lý tàu thuyền và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Trách nhiệm của Bộ Tài chính:
1. Quyết định việc đầu tư trang bị, nâng cấp, sửa chữa tàu thuyền theo định hướng nêu tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này và quy định của pháp luật;
2. Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo Tổng cục Hải quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện; định kỳ 5 năm (hoặc khi có yêu cầu) sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
3. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư theo quy định của pháp luật để thực hiện Đề án;
4. Cân đối, bố trí nguồn kinh phí thường xuyên để quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng tàu thuyền theo quy định của pháp luật;
5. Trong quá trình triển khai đầu tư mua sắm tàu thuyền, tham khảo ý kiến Bộ Quốc phòng và cơ quan liên quan về việc lựa chọn chủng loại tàu thuyền nhằm phát huy hiệu quả trong phối hợp, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ;
6. Trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mục tiêu, nội dung Đề án khi cần thiết.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN, NC, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đâytai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực