Quyết định 1446/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

BỘ TÀI CHÍNH
----------------------
Số: 1446/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU NAM GIANG
TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ điều kiện cụ thể để quyết định thời điểm hoạt động chính thức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang.
Điều 2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang là tổ chức có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Lưu VT, Vụ TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực