Thông tư 13/2017/TT-BGTVT chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 13/2017/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bin, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu bin và dịch vụ lai dắt tàu bin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục tởng Cục Hàng hải Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu bin.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên đại lý tàu biển thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển tại Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân, nước ngoài liên quan đến đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển hoạt động tại Việt Nam.
Chương II
CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN
Điều 3. Chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
1. Chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển do cơ sở đào tạo chứng nhận cho người tham dự khóa học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nhân viên đại lý tàu biển.
2. Chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Nội dung đào tạo nhân viên đại lý tàu biển
1. Khối lượng kiến thức đối với nội dung đào tạo là 03 học phần, với thời gian thực học là 45 (bốn mươi lăm) tiết.
2. Các học phần bao gồm:
a) Học phần I (15 tiết học) về kiến thức pháp luật hàng hải, hải quan, biên phòng, kiểm dịch và các điều ước quốc tế có liên quan;
b) Học phần II (15 tiết học) về nghiệp vụ đại lý tàu biển;
c) Học phần III (15 tiết học) về tiếng Anh chuyên ngành.
Điều 5. Chương trình đào tạo nhân viên đại lý tàu biển
1. Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng và ban hành chương trình khung đào tạo nhân viên đại lý tàu biển trên cơ sở nội dung đào tạo quy định tại Điều 4 của Thông tư này.
2. Các cơ sở đào tạo nhân viên đại lý tàu biển xây dựng bài giảng theo chương trình khung đào tạo nhân viên đại lý tàu biển do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành.
Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Điều 6. Trách nhiệm của Cục Hàng hải Việt Nam
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo nhân viên đại lý tàu biển.
2. Hàng năm cập nhật thông tin các cơ sở đào tạo đại lý tàu biển để thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam.
Điều 7. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo đại lý tàu biển
1. Tuân thủ nội dung đào tạo và chịu trách nhiệm về việc chứng nhận kết quả đào tạo.
2. Thông báo công khai chương trình, kế hoạch đào tạo nhân viên đại lý tàu biển tại cơ sở đào tạo và trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo hoặc trên Cổng thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam.
3. Hàng năm báo cáo kết quả đào tạo và chứng nhận đối với nhân viên đại lý tàu biển về Cục Hàng hải Việt Nam.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
2. Đối với nhân viên đại lý đã được các cơ sở đào tạo và Hiệp hội Đại lý và Môi giới Hàng hải Việt Nam đào tạo và cấp Giấy xác nhận trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại lý tàu biển trước ngày 01 tháng 7 năm 2017 tiếp tục được thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./

Nơi nhận:
- Như Điều 9;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, VT (3).

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

PHỤ LỤC.

CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
13/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển)

1. Phông chữ của Chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển có chữ màu đen, là phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt, phông chữ tiếng Việt Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

2. Mặt trước (Hình 1): Nền màu xanh nước biển, chữ màu đen, gồm:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

 

CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

CERTIFICATE OF SHIP AGENT

 

 

Hình 1

- Dòng trên:

+ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM: kiểu chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 09;

+ SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM: kiểu chữ in hoa, cỡ chữ 09;

+ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc: kiểu chữ đậm, cỡ chữ 09;

+ Independence - Freedom - Happiness: kiểu chữ thường, cỡ chữ 09;

- Dòng dưới:

+ CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN: kiểu chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 16;

+ CERTIFICATE OF SHIP AGENT: chữ in hoa, cỡ chữ 09.

3. Mặt sau (Hình 2):

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO………

NAME OF………..

 

Ảnh 2x3

(Có đóng dấu nổi giáp lai)

 

 

 

 

 

Số/Certificate no: ……/20.…/SHIP AGENT

CHỨNG CHỈ

CERTIFICATE

Chứng nhận

This certifies that:

 

Họ và tên/ Full name: ………………………….………………….…..

Ngày sinh/ Date of birth: .… ………………….………………...……..

Nơi cư trú/ Address: ..…… ………………….…………………………

Đã hoàn thành khóa đào tạo Đại lý tàu biển….20…/
Has succesfully completed the training course of Shipping Agent ….20…

 

 

……., Ngày/date…. tháng/month….. năm/year…
TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên/Signature, Đóng dấu/Stamped)
Nguyen Van A

Hình 2

Nền màu trắng, có hoa văn màu vàng nhạt, dạng lưới, ở chính giữa có biểu tượng cơ sở đào tạo (nếu có), in bóng mờ, đường kính 30x60 mm;

- Bên trái:

+ Tên Cơ sở đào tạo.. chữ in hoa, in đậm, cỡ chữ 7;

+ Khung ảnh cỡ 2x3cm căn giữa, ảnh được dán vào khung, có dấu giáp lai;

+ Số/Certificate no: ……/20.…/SHIP AGENT: là nơi ghi số thẻ chứng nhận, chữ in thường, cỡ chữ 07;

- Bên phải:

+ CHỨNG CHỈ: chữ in hoa, in đậm, cỡ chữ 16;

+ CERTIFICATE: chữ in hoa, cỡ chữ 07;

+ Chứng nhận: chữ in thường, in nghiêng, cỡ chữ 07;

+ This certifies that: chữ in thường, in nghiêng, cỡ chữ 07;

+ Họ và tên/Full name: là nơi ghi họ tên của người làm đại lý tàu biển được cấp thẻ, chữ in thường, cỡ chữ 07;

+ Nơi cư trú/Address: là nơi ghi nơi ở của người làm đại lý tàu biển được cấp thẻ, chữ in thường, cỡ chữ 07;

+ Đã hoàn thành khóa đào tạo Đại lý tàu biển ...20.../ Has successfully completed the trainning course of Ship Agent ... 20..., chữ in thường, in đậm, cỡ chữ 07;

+ Nơi cấp ……/date ……tháng/month…… năm/year……: là ngày cấp Chứng chỉ đại lý tàu biển, chữ in thường, cỡ chữ 07;

+ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO: là cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm cấp thẻ, chữ in hoa, in đậm, cỡ chữ 07;

+ Ký tên/Signature, Đóng dấu/Stamped: là chữ ký và đóng dấu của người đại diện cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm cấp Chứng chỉ đại lý tàu biển.

+ Nguyen Van A: là tên của người đại diện của cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm cấp Chứng chỉ đại lý tàu biển, chữ in thường, in đậm, cỡ chữ 7.

Bổ sung
nhayPhụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2017/TT-BGTVT được bổ sung bởi Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2020/TT-BGTVT theo quy định tại Khoản 2 Điều 1.nhay

thuộc tính Thông tư 13/2017/TT-BGTVT

Thông tư 13/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/2017/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành:28/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển

Ngày 28/04/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BGTVT quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển.
Theo đó, sẽ cấp chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển cho người tham dự khóa học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nhân viên đại lý tàu biển; chứng chỉ có nền màu xanh nước biển, chữ màu đen ở mặt trước; mặt sau có nền màu trắng, hoa văn màu vàng nhạt, dạng lưới, ở chính giữa có biểu tượng cơ sở đào tạo. Để được cấp chứng chỉ, nhân viên đại lý tàu biển phải qua 03 học phần đào tạo với thời gian thực học là 45 tiết; trong đó, học phần I về kiến thức pháp luật hàng hải, hải quan, biên phòng, kiểm dịch và các điều ước quốc tế có liên quan; học phần II về nghiệp vụ đại lý tàu biển và học phần III về tiếng Anh chuyên ngành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017. Riêng với nhân viên đại lý đã được các cơ sở đào tạo và Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam đào tạo và cấp Giấy xác nhận trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại lý tàu biển trước ngày 01/07/2017 được tiếp tục thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển.

Từ ngày 15/02/2021, Thông tư này bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 34/2020/TT-BGTVT.

Xem chi tiết Thông tư 13/2017/TT-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi