Nghị định 160/2016/NĐ-CP điều kiện KD vận tải biển

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 160/2016/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

n cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti;

Chính phủ ban hành Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển tại Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Kinh doanh vận tải biển là việc sử dụng tàu biển để kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý.
2. Vận tải biển quốc tế là việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý bằng tàu biển giữa cảng biển Việt Nam và cảng biển nước ngoài hoặc giữa các cảng biển nước ngoài.
Chương II
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN
Điều 4. Điều kiện kinh doanh vận tải biển
Điều 5. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển quốc tế
Điều 6. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nội địa
Điều 7. Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài tham gia vận chuyển nội địa bằng tàu thuyền mang cờ quốc tịch Việt Nam
1. Tổ chức nước ngoài tham gia vận tải nội địa bằng tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp liên doanh theo quy định, trong đó tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
2. Thuyền viên nước ngoài được phép làm việc trên tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam hoặc tàu biển được đăng ký tại Việt Nam thuộc sở hữu của các doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam nhưng tổng số thuyền viên nước ngoài không được vượt quá 1/3 định biên của tàu biển; đồng thời, thuyền trưởng hoặc thuyền phó nhất của tàu biển đó phải là công dân Việt Nam.
3. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển theo quy định tại Nghị định này.
Điều 8. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển
Điều 9. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển
Điều 10. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển
Chương III
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN
Điều 11. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển tại Việt Nam phải được thành lập theo quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển, tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
Điều 12. Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực
Chương IV
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LAI DẮT TÀU BIỂN
Điều 13. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển
Điều 14. Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực
1. Có người chuyên trách thực hiện kinh doanh, khai thác dịch vụ lai dắt tàu biển đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế.
2. Có người chuyên trách thực hiện công tác pháp chế đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành luật.
3. Thuyền viên làm việc trên tàu lai dắt phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, tiêu chuẩn về sức khỏe và được cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu lai dắt phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, được cấp chứng chỉ chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định; đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
Điều 15. Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài sử dụng tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài để kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển tại Việt Nam
1. Tổ chức nước ngoài chỉ được sử dụng tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài để kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển tại Việt Nam khi tàu lai dắt mang cờ quốc tịch Việt Nam không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Định kỳ hàng năm, Bộ Giao thông vận tải thông báo về năng lực đội tàu lai dắt mang cờ quốc tịch Việt Nam.
2. Tàu lai dắt mang cờ quốc tịch nước ngoài phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường.
3. Thuyền viên làm việc trên tàu lai dắt phải có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.
4. Tổ chức nước ngoài phải có hợp đồng lai dắt với bên thuê lai dắt của Việt Nam.
5. Tổ chức nước ngoài phải có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp lai dắt Việt Nam được ủy quyền tại Việt Nam.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải
1. Hướng dẫn và thực hiện các quy định tại Nghị định này.
2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Nghị định này.
Điều 17. Trách nhiệm của doanh nghiệp
1. Hoạt động đúng mục đích, nội dung ghi trong giấy chứng nhận đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.
2. Duy trì điều kiện theo quy định tại Nghị định này.
3. Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển của doanh nghiệp mình khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản.
Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp
Điều 19. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
2. Bãi bỏ Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN

(Kèm theo Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ)

Mu số 01

Tờ khai đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển.

Mu số 02

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển.

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.

Đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển với nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ………. Fax: ……….. Email:……………….. Website: …………………….

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giy chứng nhận đu tư/Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư s: ………….; mã số doanh nghiệp: …….. do …………. cấp ngày ... tháng ... năm 20……………………..

4. Ngành, nghề kinh doanh

Stt

Tên ngành, nghề kinh doanh

1

Vn tải biển ni đa

2

Vn tải biển quốc tế

5. Lý do cấp/cấp lại ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp, hợp tác xã chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đề nghị cấp giy phép./.

Kèm theo Tờ khai:

- ……………………….

………, ngày …… tháng ….. năm …..
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

Mẫu số 02

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

Số: ……/20.../GCN-CHHVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20 ...

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN

(Cấp theo quy định tại Nghị định số ……../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20 …... của Chính phủ)

Ngày cấp: …………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp lại lần thứ nhất: ………………………………………………………………………..

Ngày cấp lần thứ hai: …………………………………………………………………………..

1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa): ………………………………………………….

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chng nhận đăng ký đầu tư s: …………………; Mã sdoanh nghiệp: ……….. do ………… cấp ngày ... tháng ... năm 20 …………………

3. Địa chỉ trụ sở chính (ghi đầy đủ số nhà/đường, phố/xã, phường/huyện, quận/tỉnh, thành phố);

4. Đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển (quốc tế/nội địa): ………………………………………

Giấy chứng nhận này được lập thành hai (02) bản gc: 01 bản cấp cho doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải biển và 01 bản lưu tại Cục Hàng hi Việt Nam./.

 

CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

Ghi chú: Trường hợp cấp lại do bị mất, bị hỏng, bị rách phải ghi: “Giấy chứng nhận này thay thế cho Giấy chứng nhận đã cp số ... ngày ….. tháng... năm....”.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 160/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 160/2016/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông , Hàng hải
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT

Decree No. 160/2016/ND-CP dated November 29, 2016 of the Government on conditions for sea transportation business, shipping agency services, and towage services
Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015;
Pursuant to the Maritime Code of Vietnam dated November 25, 2015;
Pursuant to the Law on Enterprises dated November 26, 2014;
Pursuant to the Law on Investment dated November 26, 2014;
Pursuant to the Law on Commerce dated November 20, 2012;
Pursuant to the Law on Commerce dated June 14, 2005;
At the proposal of the Minister of Transport;
The Government promulgates a Decree on conditions for sea transportation business, shipping agency services, and towage services.
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1. Scope of adjustment
This Decree deals with conditions for sea transportation business, shipping agency services, and towage services.
Article 2. Subject of application
This Decree applies to Vietnamese organizations and individuals involved in sea transportation business and shipping agency services, and towage services in Vietnam.
Article 3. Interpretation of terms
For the purposes of this Decree, the terms below are construed as follows:
1. Sea transportation business is an activity of carrying goods, passengers, and baggage using seagoing vessels.
2. International shipping is an activity of carrying goods, passengers, luggage by seagoing vessels between seaports of Vietnam and seaports of foreign countries or between seaports of foreign countries.
Chapter II
CONDITIONS FOR SEA TRANSPORTATION BUSINESS
Article 4. Conditions for sea transportation business
1. Enterprises engaged in sea transportation business shall be established in accordance to legal provisions on enterprises and cooperatives engaged in sea transportation business shall be established in accordance with legal provisions on cooperatives (hereinafter referred to as enterprises).
2. An enterprise shall be issued with a certificate of eligibility for sea transportation business if it satisfies requirements prescribed in Article 5 or 6 of this Decree.
Article 5. Requirements pertaining to enterprises engaging in international sea transportation business
1. Regarding organizational structure
a) Having a department in charge of safety in accordance with the International Safety Management Code (ISM Code);
b) Having a department in charge of maritime security in accordance with the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code);
c) Having a department in charge of sea transportation business and operation;
d) Having a department in charge of legal affairs.
2. Regarding finance: A guarantee granted by a credit institution or a branch of foreign bank is required to secure the obligations of the ship owner to seafarers with a minimum of VND 05 billion.
3. Regarding watercraft: At least 01 seagoing vessel is required; any seagoing vessel flying a Vietnamese national ensign shall comply with the National Technical Regulation issued by the Minister of Transport.
4. Regarding personnel
a) Any person in charge of the system of maritime safety and security must be trained and issued with a certificate prescribed by the Minister of Transport;
b) Any person in charge of management of sea transportation business and operation must obtain at least a college’s degree in one of maritime, foreign trade, commercial or economic specialties;
c) Any person in charge of legal affairs must obtain at least a college’s degree in law specialty;
d) Any seafarer working on a seagoing vessel must satisfies all requirement pertaining to specialties, health and be issued with a professional certificate as prescribed. Any of Vietnamese seafarer must satisfy all requirements pertaining to specialty, be issued with a professional certificate prescribed by the Minister of Transport; and satisfy all health requirements prescribed by the Minister of Health.
Article 6. Requirements pertaining to enterprises engaging in inland sea transportation business
1. Regarding organizational structure: Having a department in charge of shipping business and operation.
2. Regarding finance: A guarantee granted by a credit institution or a branch of foreign bank is required to secure the obligations of the ship owner to seafarers with a minimum of VND 500 million.
3. Regarding watercraft: At least 01 seagoing vessel flying a Vietnamese national ensign shall comply with the National Technical Regulation issued by the Minister of Transport is required.
4. Regarding personnel
a) Any person in charge of management of shipping business and operation must obtain at least a college’s degree in one of maritime, foreign trade, commercial or economic specialties;
b) Any seafarer working on a seagoing vessel must satisfies all requirement pertaining to specialties, health and be issued with a professional certificate as prescribed. Any of Vietnamese seafarer working on a seagoing vessel must satisfy all requirements pertaining to specialty, be issued with a professional certificate prescribed by the Minister of Transport; and satisfy all health requirements prescribed by the Minister of Health.
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!