Quyết định 2990/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến đường thủy từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia thành tuyến luồng hàng hải và giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý, sử dụng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------------

Số: 2990/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TUYẾN LUỒNG SÔNG ĐỒNG TRANH VÀ TUYẾN ĐƯỜNG THỦY

TỪ NGÃ BA TẮT ÔNG CU - TẮT BÀI ĐẾN SÔNG GÒ GIA THÀNH TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI

 VÀ GIAO CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TỔ CHỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

---------------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Trên cơ sở kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại Thông báo số 170/TB-BGTVT ngày 25 tháng 3 năm 2013 và Thông báo số 595/TB-BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2013 về triển khai công tác nghiên cứu và đề xuất phương án khai thác tuyến luồng sông Đồng Tranh;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 2937/CHHVN-KHTC ngày 03 tháng 9 năm 2013 và ý kiến đề xuất của Công ty tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển tại văn bản số 13082304/KHĐN ngày 23 tháng 8 năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển tuyến đường thủy nội địa sông Đồng Tranh và tuyến đường thủy nội địa từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia thành tuyến luồng hàng hải và giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định.
Điều 2.
1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm:
a) Tổ chức tiếp nhận, thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải và tổ chức quản lý, sử dụng tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia theo quy định của pháp luật;
b) Khẩn trương tiến hành lập dự án nạo vét, duy tu, nâng cấp tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia đáp ứng cho phương tiện thủy nội địa và tàu biển hành hải an toàn. Khuyến khích nhà đầu tư tham gia xã hội hóa thực hiện dự án, hạn chế tối đa sử dụng ngân sách nhà nước; ưu tiên hỗ trợ các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia thực hiện dự án nạo vét, duy tu, nâng cấp tuyến luồng sông Đồng Tranh theo quy định;
c) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng Hải Đồng Nai, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu theo quy định, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hàng hải toàn diện và hiệu quả.
2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia cho Cục Hàng hải Việt Nam quản lý, sử dụng trong tháng 10 năm 2013;
b) Thống nhất với Cục Hàng hải Việt Nam thời gian thu hồi hệ thống phao tiêu, báo hiệu đường thủy trên tuyến luồng để bảo đảm công tác quản lý được thực hiện liên tục, an toàn, thông suốt.
c) Chủ trì, phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam giải quyết thủ tục chấm dứt thực hiện dự án nạo vét, nâng cấp tuyến luồng đường thủy nội địa sông Đồng Tranh của các nhà đầu tư có liên quan;
d) Thống nhất với Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam về việc tiếp nhận hoặc giải quyết chế độ cho lao động đang tham gia quản lý, vận hành các tuyến luồng đường thủy nội địa này theo quy định; báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét những nội dung vượt thẩm quyền.
3. Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm:
a) Chấm dứt thực hiện công tác quản lý tuyến luồng đường thủy nội địa sông Đồng Tranh theo quy định tại Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 2554/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông về việc ủy quyền quản lý, bảo trì một số tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10 năm 2013;
b) Tổ chức quản lý nhà nước đối với các cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển, tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia theo quy định của pháp luật.
4. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp kịp thời trong quá trình bàn giao, tổ chức quản lý, sử dụng tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia và thực hiện hạch toán tăng, giảm giá trị tài sản đã bàn giao theo quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, thống kê; chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc việc giao, nhận; các đơn vị giao, nhận phải thực hiện báo cáo kê khai bổ sung quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước với cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hủy bỏ quy định có liên quan đến tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia tại Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2009, Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 2554/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám đốc các Cảng Vụ Hàng hải: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu; Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Các Vụ thuộc Bộ GTVT: KHĐT, TC, VT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (5).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi