Quyết định 2400/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chuyển và ủy quyền quản lý, bảo trì một số tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------------

Số: 2400/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN VÀ ỦY QUYỀN QUẢN LÝ, BẢO TRÌ MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG THỦY

NỘI ĐỊA QUỐC GIA THUỘC ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 3679/UBND-ĐTMT ngày 26 tháng 7 năm 2012 về việc điều chuyển và ủy quyền quản lý các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và trên cơ sở báo cáo của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại văn bản số 1060/CĐTNĐ-QLHT ngày 06 tháng 8 năm 2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển 07 tuyến đường thủy nội địa quốc gia thành đường thủy nội địa địa phương và giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức quản lý, bảo trì theo quy định bằng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng năm của địa phương (danh mục các tuyến đường thủy nội địa nêu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh 08 tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức quản lý, bảo trì theo quy định bằng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng năm của Trung ương (danh mục các tuyến đường thủy nội địa nêu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức tiếp nhận, bàn giao và thực hiện quản lý, bảo trì các tuyến đường thủy nội địa nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này để bảo đảm công tác quản lý được thực hiện liên tục, không làm ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường thủy nội địa tại khu vực; đồng thời, tiếp nhận tổ chức quản lý, bảo trì theo quy định.
Điều 4. Giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề xuất điều chỉnh lại danh mục tuyến đường thủy nội địa quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 970/2009/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia theo quy định.
Điều 5.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hủy bỏ Quyết định số 3581/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh quản lý một số tuyến đường thủy nội địa trung ương thuộc nội đô thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, An toàn giao thông, Vận tải, Pháp chế, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Kho bạc Nhà nước thành phố HCM;
- Chi cục ĐTNĐ Phía Nam;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (5).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA THUỘC ĐỊA PHẬN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHUYỂN THÀNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT

ngày 02 tháng 10 năm 2012)

TT

Tên sông, kênh

Chiều dài (km)

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Kênh Tắt Ông Cu - Tắt Bài

7,5

Ngã ba Sông Gò Da

Ngã ba Sông Đồng Tranh

nhayTuyến đường thủy nội địa sông Đồng Tranh và tuyến đường thủy nội địa từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia được chuyển thành tuyến luồng hàng hải theo quy đinh tại Điều 1 Quyết định 2990/QĐ-BGTVT.nhay

2

Kênh Tắt Ông Nghĩa

3,3

Ngã ba Sông Lòng Tàu

Kênh Bà Tổng

3

Kênh Bà Tổng

3,2

Ngã ba kênh Tắt Ông Nghĩa

Ngã ba Sông Soài Rạp

4

Sông Dần Xây

4,4

Ngã ba Sông Lòng Tàu

Ngã ba Sông Dinh Bà

5

Sông Dinh Bà

6,1

Ngã ba Sông Dần Xây

Ngã ba Sông Lò Rèn

6

Sông Lò Rèn

4,1

Ngã ba Sông Dinh Bà

Ngã ba Sông Vàm Sát

7

Sông Vàm Sát

9,7

Ngã ba Sông Lò Rèn

Ngã ba Sông Soài Rạp

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA ỦY QUYỀN CHO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẢN LÝ, BẢO TRÌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2012)

TT

Tên sông, kênh

Chiều dài (km)

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Kênh Tẻ

4,5

Ngã ba Sông Sài Gòn

Ngã ba Kênh Đôi

2

Kênh Đôi

8,5

Ngã ba Kênh Tẻ

Ngã ba Sông Chợ Đệm - Bến Lức

3

Rạch Ông Lớn

5,0

Ngã ba Kênh Tẻ

Ngã ba Kênh Cây Khô

4

Sông Chợ Đệm - Bến Lức

9,5

Ngã ba Kênh Đôi

Hạ lưu ngã tư bến đò Tân Bửu 150m

5

Kênh Cây Khô

3,5

Ngã ba Sông Cần Giuộc

Ngã ba Rạch Ông Lớn

6

Sông Cần Giuộc

3,5

Ngã ba Kênh Cây Khô

Rạch Dơi

7

Sông Sài Gòn

20,4

Hạ lưu cầu Sài Gòn

Ngã ba Rạch Vĩnh Bình

8

Sông Đồng Tranh

10,3

Ngã ba Sông Lòng Tàu

Hạ lưu Ngã ba Tắt Ông Trung - Sông Đồng Tranh 350m

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi