Quyết định 2885/2000/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế tuyển chọn công trình giao thông chất lượng cao

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 2885/2000/QĐ-BGTVT
NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI CHẾ TUYỂN CHỌN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CHẤT LƯỢNG CAO

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

- Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bbộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

- Căn cứ Qui chế tuyển chọn công trình chất lượng cao và công trình tiêu biểu được ban hành theo văn bản số 27/LB/TWH ngày 17/2/2000 của Hội Xây dựng Việt Nam;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định & QLCL CTGT - Thường trực Hội đồng tuyển chọn Công trình chất lượng cao về việc bổ sung, sửa đổi Qui chế tuyển chọn công trình giao thông chất lượng cao được ban hành tại QĐ số 214/CGĐ ngày 14/2/1998.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Qui chế tuyển chọn công trình giao thông chất lượng cao" , thay thế cho "Qui chế tuyển chọn Công trình chất lượng cao" đã ban hành kèm theo QĐ số 214/CGĐ ngày 14/2/1998.

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho tất cả các công trình xây dựng giao thông trong cả nước. Những qui định trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3: Hội đồng tuyển chọn Công trình chất lượng cao, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong ngành, các đơn vị xây dựng công trình giao thông và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.


 

BỘ GIAO THÔNG

VẬN TẢI

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUI CHẾ

VỀ TUYỂN CHỌN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CHẤT LƯỢNG CAO

(Ban hành theo Quyết định số: 2885/2000/QĐ-BGTVT ngày 29/ 9 /2000)

 

Điều1: Những qui định chung.

Bản Qui chế này qui định đối tượng công trình được tuyển chọn, tiêu chuẩn đăng ký và đánh giá, thủ tục trình tự đăng ký xét tuyển và một số qui định khác có liên quan đến việc xét tuyển, lựa chọn công trình giao thông chất lượng cao.

1.1.Căn cứ ban hành Qui chế:

- Văn bản số 27/LB/TWH ngày 17/2/2000 của Hội Xây dựng Việt Nam về qui chế tuyển chọn công trình chất lượng cao và công trình tiêu biểu.

1.2.Đối tượng dự tuyển.

- Là các công trình giao thông (Một dự án hoặc một gói thầu nếu là dự án lớn), không phân biệt nguồn vốn, trên mọi vùng lãnh thổ, có chất lượng công trình cao và có giá trị xây lắp đảm bảo theo các mức sau:

- Đối với các công trình Quốc lộ, cầu trên Quốc lộ, cảng biển và biển pha sông: ³ 10 tỷ đồng.

- Đối với các công trình Tỉnh lộ, cầu trên Tỉnh lộ, cảng sông, công trình bảo vệ sườn dốc trên quốc lộ: ³ 5 tỷ đồng.

- Đối với các công trình cầu trên các đường còn lại, đường liên huyện, liên xã: ³ 3 tỷ đồng.

- Đối với các sản phẩm gia công cơ khí trong xây dựng công trình giao thông, gồm: Giàn lao dầm, ván khuôn đúc đẩy, đúc hẫng (Không xét các loại ván khuôn khác), thiết bị, xe máy (Như toa xe, đầu máy, tàu thuyền...): ³ 1 tỷ đồng.

- Đối với công trình mang tính an toàn giao thông, công trình xây dựng kiến trúc và công trình nghệ thuật tôn tạo thuộc ngành giao thông: ³ 1 tỷ đồng.

1.3. Cấp xếp hạng công trình giao thông chất lượng cao (CLC): có 2 cấp.

- Công trình CLC hạng nhất.

- Công trình CLC hạng nhì.

Riêng các công trình CLC hạng nhất có thể được Bộ GTVT giới thiệu cho Ban chỉ đạo tuyển chọn của Trung ương Hội XDVN theo Qui chế số 27/LB/TWH ngày 17/2/2000 để xét Huy chương vàng công trình tiêu biểu chất lượng cao.

1.4. Thời gian xét tuyển: mỗi năm một lần, trừ trường hợp đặc biệt có thể xem xét đặc cách từ một đến hai lần trong một năm .

 

Điều 2: Điều kiện đăng ký tuyển chọn.

2.1. Công trình dự tuyển phải thoả mãn điều kiện về giá trị xây lắp nêu ở mục (1.2) và đã được nghiệm thu đưa vào khai thác từ 1 năm trở lên.

2.2. Đơn vị tham gia dự tuyển:

- Đối với đơn vị thiết kế: Mỗi công trình chỉ được đăng ký một đơn vị thiết kế chính.

- Đối với đơn vị thi công:

+ Chỉ nhà thầu chính được đăng ký dự tuyển.

+ Trường hợp công trình có nhiều nhà thầu chính tham gia thi công (có nhiều gói thầu) thì chỉ những đơn vị trực tiếp làm xây lắp và giá trị xây lắp gói thầu chiếm từ 30% tổng giá trị xây lắp công trình trở lên thì mới được đăng ký dự tuyển.

- Mỗi đơn vị chỉ được tham gia dự tuyển công trình chất lượng cao không vượt quá 3 công trình trong 3 năm.

 

Điều 3: Trình tự, thủ tục đăng ký dự tuyển.

3.1. Các công trình tham gia dự tuyển nhất thiết phải được tiến hành đăng ký phấn đấu đạt chất lượng cao trước ngày khởi công công trình.

3.2. Thường trực Hội đồng tuyển chọn CTCLC căn cứ các tài liệu, thông tin về các công trình đăng ký dự tuyển, chọn lọc và kiến nghị bản danh sách các công trình, các đơn vị tham gia dự tuyển để thông qua toàn thể Hội đồng. Bản danh sách được Hội đồng thống nhất sẽ được Thường trực Hội đồng thông báo tới các đơn vị đã đăng ký để làm hồ sơ dự tuyển.

3.3. Trường hợp công trình được dự tuyển có nhiều nhà thầu chính tham gia thì các nhà thầu liên danh với nhau làm chung một hồ sơ dự tuyển, đơn vị đứng ra chủ trì làm hồ sơ sẽ là đơn vị được ghi tên trong thông báo của Thường trực Hội đồng.

 

Điều 4: Nội dung hồ sơ dự tuyển.

4.1. Văn bản đăng ký dự tuyển gửi cho Hội đồng tuyển chọn CT CLC Bộ GTVT (Qua Thường trực Hội đồng là Cục Giám định & QLCL CTGT). Trong hồ sơ dự tuyển cần ghi cụ thể và nhất thiết phải có tờ trình của Chủ đầu tư về các nội dung:

- Tổng giá trị xây lắp của công trình.

- Đơn vị dự tuyển đảm bảo đúng là nhà thầu chính thoả mãn các qui định nêu ở mục (2.2).

- Thủ trưởng đơn vị làm văn bản đề nghị, ký tên, đóng dấu.

4.2. Bản thuyết minh mô tả quá trình thực hiện công trình, trong đó đặc biệt lưu ý các biện pháp đảm bảo chất lượng. Đối với các sự cố (nếu có) cần nêu rõ nguyên nhân, cách xử lý.

Bản thuyết minh này do Giám đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật ký tên, đóng dấu. Kèm theo bản thuyết minh gồm:

- Một số ảnh chụp về công trình ( ³ 2 ảnh).

- Bản sao bản vẽ bố trí chung công trình, có tô màu (Đối với hồ sơ của đơn vị thiết kế).

- Bản sao văn bản duyệt Dự án khả thi, thiết kế kỹ thuật.

- Bản sao biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình khi kết thúc xây dựng của cấp nghiệm thu cao nhất theo qui định đối với công trình.

4.3. Hồ sơ dự tuyển phải được đóng quyển theo khổ giấy A4. Số lượng hồ sơ nộp để dự tuyển: 2 bộ.

 

Điều 5: Tiêu chuẩn đánh giá công trình đăng ký chất lượng cao.

Công trình xây dựng giao thông được xét là công trình chất lượng cao phải đảm bảo là sự hợp nhất tổng thể về các mặt: Thiết kế, thi công và quản lý. Riêng công trình được xét chất lượng cao về thiết kế chỉ xét hạn chế là những công trình thật sự tiêu biểu về qui mô, có tính phức tạp cao trong tính toán thiết kế, có kiểu dáng đẹp và có sử dụng công nghệ mới. Trong mọi trường hợp xét, đều phải được gắn với tiêu chuẩn về hiệu quả sử dụng.

Các tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá.

 

5.1.Về thiết kế.

a.Công tác khảo sát tốt

b.Thiết kế phù hợp QĐ đầu tư, có hiệu quả về mặt kinh tế, kỹ thuật

c.Kiểu dáng đẹp, phù hợp cảnh quan khu vực

d.Hiệu quả sử dụng và tác động tốt tới môi trường

e.Trừ điểm: Trong quá trình thi công có phát sinhthay đổi do khảo sát và tính toán có sai sót, tuỳ mức độ bị trừ từ 1đến 20 điểm

5.2.Về thi công.

a. Thi công đạt chất lượng tốt, đúng tiêu chuẩn qui phạm thi công và nghiệm thu, đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra trong thiết kế (Trong đó, nếu công trình có kế hoạch và đạt chất lượng của dự án theo ISO9000 sẽ được 10 điểm).

b.Công trình thi công đạt kích thước hình học tổng thể, bộ phận, các mối liên kết đúng qui cách và thi công đạt chất lượng hoàn thiện đẹp từ chi tiết đến tổng thể.

c.Thi công đúng hoặc vượt tiến độ

d.Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, đúng qui định

e.Quá trình thi công có sáng kiến cải tiến, áp dụng tiến bộ KHKT góp phần nâng cao chất lượng, giảm giá thành CT g.Đảm bảo an toàn XD lao động trong quá trình TC

h.Hiệu quả sử dụng và tác động tốt tới môi trường

i.Trừ điểm: Khi có sự cố (Tối đa không quá 10 sự cố)

-Sự cố nhỏ, được khắc phục kịp thời: mỗi sự cố trừ 2 điểm.

-Sự cố vừa đã được xử lý thoả đáng: mỗi sự cố trừ 3 điểm

 

Max 100 điểm

30 điểm

30 điểm

 

20 điểm

20 điểm

- 20 điểm

 

 

Max 100 điểm

30 điểm

 

 

 

20 điểm

 

 

5 điểm

10 điểm

5 điểm

 

10 điểm

20 điểm

Max -20 điểm

-10điểm

-10 điểm

 

 

 

Điều 6: Trình tự xét tuyển chọn.

6.1. Thường trực Hội đồng tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, xem xét tính đầy đủ về nội dung hồ sơ qui định tại Điều 4 bản Qui định này.

6.2. Tổ Tư vấn kỹ thuật trợ giúp Hội đồng và một số cán bộ, chuyên gia được Thường trực Hội đồng mời tham gia Tổ Tư vấn tiến hành đánh giá và dự kiến chấm điểm theo trình tự:

- Từng thành viên độc lập đánh giá, chấm điểm theo mẫu đánh giá (Kèm theo phụ lục).

- Tổ Tư vấn họp thống nhất giải quyết các vướng mắc của từng thành viên, tổng hợp điểm chấm của từng thành viên.

- Lập báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng và kiến nghị lên Hội đồng

6.3. Sau khi có kết quả của Tổ Tư vấn, Thường trực Hội đồng gửi hồ sơ tới từng thành viên Hội đồng để độc lập đánh giá và chấm điểm. Hội đồng họp phiên toàn thể nghe báo cáo của Tổ Tư vấn và thống nhất kết quả chấm điểm xếp hạng.

6.4. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Hội đồng, Thường trực Hội đồng lập thủ tục và trình bản danh sách các công trình và các đơn vị để Bộ trưởng phê duyệt công nhận các danh hiệu.

 

Điều 7: Qui định về khen thưởng.

7.1. Bộ Giao thông vận tải ra quyết định và cấp bằng công nhận CTGT CLC cho công trình và đơn vị trúng tuyển và được xếp ở hai hạng:

- Hạng nhất khi đạt tổng số điểm ³ 90% số điểm tối đa.

- Hạng nhì khi đạt tổng số điểm ³ 80% số điểm tối đa.

7.2. Ban QLDA có công trình CLC được cấp bằng công nhận quản lý CTGT CLC.

7.3. Đơn vị thi công hoặc thiết kế được công nhận danh hiệu có CTGT CLC được ưu đãi điểm cộng thêm (Ngoài điểm qui định trong khung điểm tiêu chuẩn của hồ sơ mời thầu) đối với công trình giao thông có vốn Ngân sách đâù tư trong nước, đấu thầu trong nước. Thời hạn ưu đãi được tính 3 năm kể từ ngày Bộ ký Quyết định đến hạn cuối cùng qui định nộp hồ sơ dự thầu trong thư mời thầu. Mức điểm ưu đãi được tính như sau:

- 2 điểm đối với công trình CLC hạng nhất.

- 1 điểm đối với công trình CLC hạng nhì.

- Nếu công trình được cấp bằng khen hoặc Huy chương vàng CLC theo Qui chế tuyển chọn công trình tiêu biểu của Hội Xây dựng VN tại văn bản số 27/LB/TWH ngày 17/2/2000 thì ngoài điểm ưu đãi trên được cộng thêm 1 điểm.

7.4. Một số trường hợp sau đây được hưởng điểm ưu đãi theo qui định ở mục (7.3) nhưng không được cấp chứng chỉ công trình CLC:

a) Công trình do đơn vị thầu chính là cấp Tổng Công ty thực hiện thì chỉ các Công ty thành viên trực tiếp tham gia thi công có giá trị xây lắp đạt tỷ trọng ³ 30% sẽ được hưởng điểm ưu đãi.

 

b) Công trình do nhiều Tổng công ty Liên danh hoặc Liên danh thực hiện thì chỉ các Tổng công ty Việt nam hợp lệ trong Liên danh có sản lượng giá trị xây lắp ³ 35% giá trị xây lắp công trình sẽ được quyển giới thiệu tối đa 2 Công ty thành viên của mình khi các Công ty này thực hiện ³ 30% giá trị xây lắp phần việc của Tổng công ty được giao. Trường hợp không có Công ty thành viên nào đạt tiêu chuẩn về giá trị theo qui định này thì có thể được giới thiệu một Công ty có giá trị sản lượng gần đạt mức qui định và thực hiện loại việc quan trọng của công trình để Hội đồng xem xét được hưởng điểm ưu đãi.

c) Việc xem xét và xác nhận các trường hợp nêu trên được uỷ quyền cho Thường trực Hội đồng (Cục Giám định & QLCL CTGT) thực hiện, theo trình tự: Tổng công ty làm văn bản giới thiệu đợn vị trực thuộc xin đề nghị được xét gửi cho Thường trực Hội đồng, văn bản phải có xác nhận của Chủ đầu tư quản lý công trình đó.

d) Trong mọi trường hợp, điểm ưu đãi cộng thêm không vượt quá 6 điểm.

 

Điều 8: Kinh phí thực hiện xét tuyển.

8.1. Đơn vị đăng ký dự tuyển, khi nộp hồ sơ đồng thời phải nộp một khoản kinh phí dự tuyển. Mức kinh phí đóng góp sẽ do Thường trực Hội đồng tuyển chọn qui định theo tình hình cụ thể,phù hợp với từng thời điểm xét tuyển, qui mô công trình.

8.2. Kinh phí trên do cơ quan Thường trực Hội đồng tiếp nhận, lập sổ sách theo dõi thu chi. Tổ trưởng tổ Tư vấn trợ giúp Hội đồng trình các dự trù chi phí để Thường trực Hội đồng phê duyệt. Nội dung chi phí bao gồm:

- Công tác văn thư, bưu chính.

- In ấn tài liệu, sao văn bản hồ sơ, đóng gói hồ sơ...

- Phương tiện đi lại kiểm tra hiện trường, làm việc với các cơ quan liên quan.

- Tổ chức Hội nghị, mời chuyên gia tư vấn, xem xét hồ sơ dự tuyển.

- In bằng khen, tổ chức lễ trao bằng, phần thưởng...

- Các chi phí khác.

8.3. Trường hợp các công trình được Bộ GTVT giới thiệu cho Ban chỉ đạo tuyển chọn công trình tiêu biểu theo văn bản số 27/LB/TWH ngày 17/2/2000 của Hội Xây dựng VN, Cục Giám định & QLCL CTGT chịu trách nhiệm lập thủ tục và chuyển hồ sơ lên cho Ban chỉ đạo, đồng thời ra thông báo tới các đơn vị liên quan được biết để liên hệ. Phí dự tuyển, các đơn vị chịu trách nhiệm nộp theo qui định của Ban chỉ đạo (Thường trực Ban chỉ đạo là Trung ương Hội Xây dựng VN)

 

Điều 9: Điều khoản thi hành.

9.1. Qui định này thay cho Qui chế được ban hành kèm theo QĐ số 214/CGĐ ngày 14/2/1998 về việc tuyển chọn công trình chất lượng cao của Bộ GTVT.

9.2. Những qui định trước đây trái với Qui định này đều bị bãi bỏ. Các trường hợp đặc biệt khác Qui định này phải được Bộ trưởng Bộ GTVT cho phép.

9.3. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Hội đồng bằng văn bản (Qua Thường trực Hội đồng là Cục Giám định & QLCL CTGT) để xem xét và bổ sung kịp thời.

 

thuộc tính Quyết định 2885/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định 2885/2000/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế tuyển chọn công trình giao thông chất lượng cao
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2885/2000/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Quang Tuyến
Ngày ban hành:29/09/2000Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 2885/2000/QĐ-BGTVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 2885/2000/QD-BGTVT
Hanoi, September 29, 2000
 DECISION
ISSUING THE REGULATION ON THE SELECTION OF HIGH-QUALITY TRAFFIC WORKS
THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT
Pursuant to the Government’s Decree No. 22/CP of March 22, 1994 defining the tasks, powers, State management responsibilities and organizational structure of the Ministry of Communications and Transport;
Pursuant to the Regulation on the selection of high-quality projects and typical projects, issued together with Document No. 27/LB/TWH of February 17, 2000 of the Vietnam Construction Society;
At the proposal of the director of the Department for Expertise and Control of Traffic Works’ Quality, the standing body of the Council for Selection of High-Quality Works, regarding the supplement and amendment to the Regulation on the Selection of High-Quality Traffic Works, which is issued together with Decision No. 214/CGD of February 14, 1998,
DECIDES:
Article 1.- To issue together with this Decision the "Regulation on the Selection of High-Quality Traffic Works: in replacement of the Regulation on the Selection of High-Quality Works issued together with Decision No. 214/CGD of February 14, 1998.
Article 2.- This Decision takes effect from the date of its signing and applies to all traffic construction works nationwide. All provisions which are contrary to this Decision are now annulled.
Article 3.- The Council for Selection of High-Quality Works, the heads of the agencies and units in the branch, the traffic works-constructing units and the concerned agencies shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE MINISTER
VICE MINISTER
Pham Quang Tuyen
 
REGULATION
ON THE SELECTION OF HIGH-QUALITY TRAFFIC WORKS
(Issued together with Decision No. 2885/2000/QD-BGTVT of September 29, 2000)
Article 1.- General provisions
This Regulation provides for the works qualified for selection, the registration and assessment criteria, the procedures and order for selection registration and some other provisions related to the consideration and selection of high-quality traffic works.
1.1. Bases for issuance of the Regulation:
- Document No. 27/LB/TWH of February 17, 2000 of the Vietnam Construction Society on the Regulation on the selection of high-quality works and typical works.
1.2. Objects qualified for selection
They shall be traffic works (a project or a bid package for big projects), irrespective of their capital source and geographical location, with high quality and with the construction and installation value ensuring the following levels:
- For national highway projects and bridges thereon, sea ports and sea-river ports: � VND 10 billion.
- For provincial roads and bridges thereon, river ports, national highway talus-protecting projects: � VND 5 billion
- For bridge projects on the other roads, inter-district and inter-commune roads: � VND 3 billion
- For mechanically-processed products used in the construction of traffic works, including beam scaffolds, shuttering for push molding and slip molding (other kinds of shuttering shall not be considered), equipment, vehicles (such as carriages, locomotives, ships, boats�): � VND 1 billion.
- For traffic safety-related works, architectural construction projects and embellished art projects of the communications service: � VND 1 billion.
1.3. High-quality traffic works shall be classified into two classes:
- First-class high-quality projects.
- Second-class high-quality projects.
Particularly for first-class high-quality projects, they may be introduced by the Ministry of Communications and Transport to the Selection Steering Committee, of the Central Committee of the Vietnam Construction Society according to Regulation No. 27/LB/TWH of February 17, 2000 for consideration of awarding of Gold Medal to typical high-quality works.
1.4. Consideration and selection time: once a year, except for special cases for which special consideration may be made once or twice a year.
Article 2.- Conditions for selection registration
2.1. To apply for selection, works must satisfy the conditions on construction and installation value stated in Item 1.2 and have been pre-acceptance tested and put into operation for at least one year.
2.2. Units participating in the selection
- For designing units: For each work, only one principal designing unit may be registered.
- For constructing units:
+ Only principal contractors may be registered for selection.
+ Where a work is constructed by several principal contractors (for several bid packages), only units directly participating in the construction and installation with the bid package�s construction and installation value accounting for at least 30% of the total construction and installation value may be registered for selection.
- Each unit may have no more than 3 works for selection of high-quality works in three years.
Article 3.- Order and procedures for selection registration
3.1. To be qualified for selection, works must have been registered for achieving high quality before the date of commencement of construction.
3.2. The standing body of the Council for Selection of High-Quality Works shall base itself on the documents and information on the projects registered for selection, to choose and propose a list of projects and units participating in the selection for adoption by the entire Council. The list, already approved by the Council, shall be notified by the Council’s standing body to the units that have registered so that they proceed with compiling the selection dossiers.
3.3. Where a work qualified for selection has been constructed by several principal contractors, such contractors shall join together in making one dossier of application for selection, the unit that assumes the prime responsibility for compiling such dossier shall have its name inscribed in the notice of the Council’s standing body.
Article 4.-Contents of dossier of application for selection
4.1. Selection application documents shall be addressed to the Council for Selection of High-Quality Works of the Ministry of Communications and Transport (through the Council’s standing body, i.e. the Department for Expertise and Control of Traffic Works’ Quality). Such a selection application dossier should be detailed and necessarily enclosed with the investor’s report on the following contents:
- The work’s total construction and installation value.
- It is assured that the applying unit is the principal contractor and satisfies the conditions set in Item 2.2.
- The written application made, signed and stamped by the unit’s head,.
4.2. An exposition describing the process of construction of the work, giving particular attention to quality assurance measures. For incidents (if any), it is necessary to clearly state their causes and remedies.
This exposition shall be signed and stamped by the director or deputy director in charge of technical matters. It shall be enclosed with:
- Several photos of the work (at least two photos)
- A copy of the work’s general drawing, colored (for dossiers of designing units).
- A copy of the document on the approval of the feasibility project and technical design.
- A copy of the record on the pre-acceptance test of the whole work upon the completion of construction by the highest-level acceptance authorities prescribed for the concerned work.
4.3. Dossiers of application for selection must be bound in books of A4 size. Each dossier submitted for selection shall be made in two sets.
Article 5.- Criteria for assessment of works registered as high-quality works
To be considered and recognized as high-quality works, traffic construction works must ensure the overall unity of their design, construction and management. Particularly, for recognition as having high-quality design, only a limited number of works, which are truly typical in terms of size and sophistication in design calculation, have a beautiful appearance and employ new technologies, shall be considered. In all cases of consideration, the use efficacy criterion shall be taken into account.
Assessment criteria and marking scale:
5.1. Regarding designs: Maximum 100 points
a/ Good survey work 30 points
b/ Designs conforming to the investment decision, economically and technically effective 30 points
c/ Beautiful appearance in harmony with the surrounding sceneries 20 points
d/ Use efficacy and good impacts on the environment 20 points
e/ Point deduction: During the construction process if there have arisen changes due to survey and calculation errors, from 1 to 20 points shall be deducted, depending on the seriousness of such errors. - 20 points
5.2. Regarding construction
a/ Good quality construction, meeting the construction and pre-acceptance test norms and rules, technical requirements set forth in the design (for works which have planned and achieved the ISO 9000 quality, 10 points shall be awarded). 30 points
b/ Works constructed with an overall geometric size, standard parts and linkages constructed with perfect quality, beautiful from detail to the whole. 20 points
c/ Construction on or ahead of time. 5 points
d/ Complete and valid pre-acceptance test dossiers. 10 points
e/ During the construction process, improvements and innovations, scientific and technical advances are applied, contributing to raising the work’s quality and reducing the work�s costs. 5 points
f/ Labor safety is ensured during the construction process 10 points
g/ Use efficacy and good impacts on the environment 20 points
h/ Point deduction: where incidents Maximum (no more than 10) occur - 20 points
Minor incidents, which have been overcome in time: 2 point deducted per incident. - 10 points
- Medium incidents already satisfactorily overcome: 3 points deducted per incident. - 10 points
Article 6.- Order of consideration and selection
6.1. The Council’s standing body shall receive dossiers of application for selection, examine whether the dossiers are complete according to Article 4 of this Regulation.
6.2. The Technical Consultancy Group assisting the Council and a number of officials and specialists invited by the Council’s standing body to join the Technical Consultancy Group shall proceed with the assessment and marking in the following order:
- Each independent member makes the assessment and marking according to the assessment form.
- The Consultancy Group meets together to settle problems faced by each member, gather the marks made by each member.
- Making and submit a report on the assessment result, rating and proposals to the Council.
6.3. After the Consultancy Group’s results are made available, the Council’s standing body shall send dossiers to each of the Council’s members for assessment and marking. The Council shall then meet at a plenary session to hear the Consultancy Group’s report and agree upon the marking and rating results.
6.4. On the basis of the Council’s marking results, the Council’s standing body shall complete procedures and submit the lists of works and units to the Minister for approval and recognition of titles.
Article 7.- Provisions on commendation and rewarding
7.1. The Ministry of Communications and Transport shall issue decisions and award high-quality traffic work certificates for the winning works and units, which shall be grouped into two classes:
- First-class, when they get a total mark � 90% of the maximum number of points.
- Second-class, when they get a total mark � 80% of the maximum number of points.
7.2. The project management boards with high-quality works shall be awarded certificates of high-quality traffic work management.
7.3. The constructing or designing units which are recognized as having high-quality traffic works shall earn extra points as a preference (apart from the points prescribed in the standard marking table for bid dossiers) for traffic works invested with domestic budget capital or undergoing domestic bidding. The preference period shall be three years from the date of decisions signed by the Ministry till the deadline for submission of bids specified in the bid invitations. The number of preferential points is calculated as follows:
- Two points for first-class works.
- One point for second-class works.
- For works awarded with certificates of merit or gold medals for high quality according to the Regulation on the selection of typical works, issued by the Vietnam Construction Society together with Document No. 27/LB/TWH of February 17, 2000, they shall get one more point in addition to the extra points.
7.4. A number of following cases shall get preferential points as prescribed in Item 7.3 but not certificates of high-quality work:
a/ For works constructed by the principal contractors being corporations, only member companies directly participating in the construction thereof and performing � 30% of the construction and installation volume, shall get preferential points.
b/ For works jointly constructed by corporations or partnerships, only Vietnamese corporations being lawful parties to such partnerships, that have performed � 35% of the work�s construction and installation volume, may introduce no more than 2 of their member companies which have performed � 30% of the construction and installation volume assigned to the corporations. Where no member companies meet this criterion for construction and installation volume, one company which has performed a construction volume close to the prescribed level and constitutes an important part of the work, may be introduced to the Council for consideration and granting of preferential points.
c/ The consideration and certification of the above-said cases shall be assigned to the Council�s standing body (the Department for Expertise and Control of Traffic Works’ Quality) to perform in the order: Corporations make written documents introducing their attached units for consideration, which are addressed to the Council’s standing body; such documents must be certified by the investors in charge of the concerned works.
d/ In all cases preferential extra points earned shall not exceed 6.
Article 8.- Funding for consideration and selection
8.1. Units that apply for selection, when submitting dossiers, shall pay a selection fee, the levels of which shall be set by the Council’s standing body, depending on the concrete situation, the time of consideration and selection as well as the work’s size.
8.2. The above-said funding shall be received and recorded in expenditure and collection books by the Council’s standing body. The leader of the Consultancy Group assisting the Council shall submit projected expenses to the Council’s standing body for approval. The spending contents shall include:
- Expense for paper work and correspondence.
- Expense for printing materials, copying documents and dossiers, packing dossiers…
- Expense for transport means in service of field inspections, working with concerned agencies.
- Expense for organization meetings, inviting specialists to give advices and consider application dossiers.
- Expense for printing certificates of merit, organization of ceremonies to award certificates, prizes….
- Other expenses.
8.3. For works introduced by the Ministry of Communications and Transport to the Steering Committee for Selection of Typical Works according to the Vietnam Construction Society’s Document No. 27/LB/TWH of February 17, 2000, the Department for Expertise and Control of Traffic Works’ Quality shall have to fill in the procedures and transfer dossiers to the Steering Committee and, at the same time, issue notices thereon to concerned units for liason. Selection fees shall be paid by the units according to the Steering Committee’s regulations (the Steering Committee’s standing body is the Central Committee of the Vietnam Construction Society).
Article 9.- Implementation provisions
9.1. This Regulation replaces the Regulation issued together with the Communications and Transport Ministry’s Decision No. 214/CGT of February 14, 1998 on the selection of high-quality works.
9.2. All previous regulations which are contrary to the Regulation are now annulled. Any special cases at variance with this Regulation must be permitted by the Minister of Communications and Transport.

9.3. Any problems arising in the course of implementation should be reported promptly in writing to the Council (through the Council’s Standing body, i.e. the Department for Quality Expertise and Control of Traffic Works) for consideration and timely supplement.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 2885/2000/QD-BGTVT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi