Quyết định 2830/QĐ-BGTVT 2018 Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2830/QĐ-BGTVT

Quyết định 2830/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2830/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:26/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 26/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2830/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

Theo đó, việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được thực hiện theo 2 nội dung:

- Tự kiểm: Kiểm tra văn bản QPPL ban hành năm 2018, năm 2019; kiểm tra văn bản có thể thức và nội dung như vản bản QPPL, văn bản có chứa quy phạm pháp luật…

- Kiểm tra theo thẩm quyền: Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL do các Bộ, ngành ban hành, văn bản do HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định về cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/12/2018.

Xem chi tiết Quyết định 2830/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 2830/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA, XỬ LÝ N BN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2019 CỦA BỘ GIAO THÔNG VN TẢI

---------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn c Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cNghị định s 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cu t chc của Bộ Giao thông vận ti;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018 ca Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức tham mưu giúp việc B trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban nh kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bn quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vn tải năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lc thi hành kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2019 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2830/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) và Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giao thông vận tải năm 2019 nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ, bảo đảm tính hp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; xác định trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Nội dung Kế hoạch và việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo toàn diện, hiệu quả và khả thi.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

2. Rà soát, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải về Bộ Giao thông vận tải để thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị

a) Vụ Pháp chế

- Là đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện việc tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, kiến nghị xử lý các văn bản có dấu hiệu trái theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc việc tự kiểm tra văn bản của Tổng cục, Cục.

- Phối hợp với Bộ Tư pháp, Tổng cục, các Cục thực hiện việc kiểm tra văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản được giao theo Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải định kỳ 06 tháng (trong tháng 6/2019) và hàng năm (trong tháng 12/2019).

b) Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

- Tổ chức pháp chế là đầu mối giúp Thủ trưởng Tổng cục, Cục thực hiện việc tự kiểm tra đối với văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có thể thức không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan mình ban hành, cụ thể là công văn, thông cáo, thông báo, quy định, quy chế, điều lệ, chương trình, kế hoạch và các hình thức văn bản hành chính khác.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế) kết quả tự kiểm tra văn bản định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6/2019) và hàng năm (trước ngày 15/12/2019).

c) Các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ: phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra văn bản trong phạm vi quản lý.

d) Vụ Tài chính: tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động kiểm tra văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do ngân sách nhà nước cấp hàng năm và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật./.

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2019 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2830/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 26 tháng 12 năm 2018)

 

STT

Nội dung kiểm tra, xử lý

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Tự kiểm tra

1

Kiểm tra văn bản QPPL ban hành năm 2018 (50 văn bản).

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Các Tổng cc, Cục.

Quý I, II/2018

Gồm các văn bản được ban hành năm 2018 chưa được kiểm tra.

2

Kiểm tra văn bản QPPL ban hành trong năm 2019

 

 

 

 

2.1

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT trong lĩnh vực đường bộ (5 văn bản).

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục Đường bộ VN, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Sau khi được ban hành

Căn cứ Quyết định ban hành Chương trình xây dng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải.

2.2

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT trong lĩnh vực đường sắt (2 văn bản).

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Đường sắt VN, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Sau khi được ban hành

2.3

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT trong lĩnh vực đường thủy nội địa (3 văn bản).

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Sau khi được ban hành

 

2.4

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT trong lĩnh vực hàng hải (3 văn bản).

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Sau khi được ban hành

Căn cứ Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2.5

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT trong lĩnh vực hàng không (3 văn bản).

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Sau khi được ban hành

2.6

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT trong các lĩnh vực khác (3 văn bản).

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục.

Sau khi được ban hành

2.7

Thông tư ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực giao thông vận tải (2 văn bản).

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục.

Sau khi được ban hành

3

Thực hiện tự kiểm tra đối với văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có thể thức không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan mình ban hành

Vụ Pháp chế, Các Tổng cục, Cục

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục.

Sau khi được ban hành

 

4

Tự kiểm tra văn bản khi được thông báo hoặc nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các phương tiện thông tin đại chúng về văn bản do cơ quan mình ban hành có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

Cơ quan tham mưu trình văn bản

Vụ Pháp chế, Tổng cục, Cục soạn thảo và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi được thông báo hoặc có yêu cầu, kiến nghị.

 

II

Kiểm tra theo thẩm quyền

1

Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL do các Bộ, ngành ban hành hoặc liên tịch ban hành có liên quan đến lĩnh vực GTVT.

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục.

Quý I, II, III, IV/2019

 

2

Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản do HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành có liên quan đến lĩnh vực GTVT.

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục.

Quý I, II, III, IV/2019

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi