Quyết định 2070/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Kế hoạch đánh giá việc thực hiện các Công ước của IMO mà Việt Nam là thành viên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------
Số: 2070/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN
CÁC CÔNG ƯỚC CỦA IMO MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-BGTVT ngày 02/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Đánh giá việc thực hiện các Công ước của IMO mà Việt Nam là thành viên (viết tắt là Ban Chỉ đạo và Tổ Đánh giá); Quyết định số 1011/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ Đánh giá;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Tổ trưởng Tổ Đánh giá,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đánh giá việc thực hiện các Công ước của IMO mà Việt Nam là thành viên theo hướng dẫn của IMO (viết tắt là Kế hoạch đánh giá các Công ước của IMO) kèm theo tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
KIÊM TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Nguyễn Hồng Trường
  
PHỤ LỤC 1
KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG ƯỚC CỦA IMO NĂM 2010 – 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2070/QĐ-BGTVT ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT)
 

Stt
Nội dung công việc
Thực hiện
Tiến độ
Ghi chú
1
Xây dựng Kế hoạch đánh giá và Kinh phí
Khối Điều hành
Trước 30/7/2010
 
1.1
Xây dựng Kế hoạch đánh giá của Ban Chỉ đạo, Tổ Đánh giá và các Nhóm đánh giá
Khối Điều hành
Trước 30/7/2010
 
1.2
Xây dựng kinh phí thực hiện Kế hoạch đánh giá
Khối Điều hành
Trước 30/7/2010
 
1.3
Tổ chức họp thông qua kế hoạch, đôn đốc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đánh giá
Ban Chỉ đạo
T7/2010 – T12/2011
 
2
Tập hợp tài liệu trong nước và nước ngoài, biên dịch tài liệu nước ngoài
Khối Điều hành, các Nhóm
T7 – T8/2010
 
3
Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác đánh giá
Khối Điều hành
T7 – T8/2010
 
3.1
Xây dựng kế hoạch và giáo trình tập huấn
Khối Điều hành
T7/2010
 
3.2
Tổ chức Tập huấn
Khối Điều hành
T8/2010
 
4
Thực hiện đánh giá các Công ước
Ban Chỉ đạo, các Nhóm
T9/2010 – T5/2011
 
4.1
Tổng hợp các văn bản QPPL liên quan
Các Nhóm đánh giá
T9/2010
 
4.2
Tập hợp và biên dịch Công ước, tài liệu nước ngoài
Các Nhóm đánh giá
T9/2010 – T2/2011
 
4.3
Tổ chức khảo sát đánh giá thực tế tại cơ sở
Các Nhóm đánh giá
T10 – T12/2010
 
4.4
Khảo sát trong nước (Hải Phòng, Nha Trang, TP.HCM)
Khối Điều hành
T10 – T11/2010
 
4.5
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ chung của Quốc gia thành viên
Các nhóm đánh giá
T11/2010 – T6/2011
 
4.6
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của Quốc gia có tàu mang cờ
Các nhóm đánh giá
T11/2010 – T6/2011
 
4.7
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của Quốc gia ven biển
Các Nhóm đánh giá
T11/2010 – T6/2011
 
4.8
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của Quốc gia có cảng
Các Nhóm đánh giá
T11/2010 – T6/2011
 
5
Phối hợp với IMO Tổ chức Hội nghị về VIMSAS viên khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Ban Chỉ đạo, Khối Điều hành
T11/2010
 
6
Tổ chức đoàn khảo sát nước ngoài
Khối Điều hành
T1 - T3/2011
 
6.1
Khảo sát học hỏi kinh nghiệm tại Nhật Bản
Khối Điều hành
T5/2011
 
6.2
Tham dự kỳ họp về VIMSAS tại IMO (Anh)
Khối Điều hành
T6/2011
 
7
Báo cáo đánh giá thực hiện các Công ước
Các Nhóm đánh giá
T6/2011
 
8
Thẩm định các báo cáo đánh giá thực hiện các Công ước
Khối Điều hành, Ban Chỉ đạo
T7 – T8/2011
 
9
Tổng hợp Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình Tự nguyện đánh giá
Khối Điều hành
T9 – T10/2011
 
10
Trình Ban Chỉ đạo thông qua và báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT
Ban Chỉ đạo
T11/2011
 
 
 
PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỦA CÁC NHÓM ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG ƯỚC CỦA IMO NĂM 2010 – 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2070/QĐ-BGTVT ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT)
 

Stt
Nội dung
Tiến độ
Ghi chú
I
Công ước SOLAS 74
T9/2010 – T10/2011
 
1
Thu thập, tổng hợp các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan
T9/2010
 
2
Tập hợp và biên dịch Công ước và tài liệu nước ngoài
T9/2010 – T2/2011
 
3
Đánh giá nghĩa vụ chung của Quốc gia thành viên
T9/2010 – T5/2011
 
3.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
3.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
4
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có tàu mang cờ
T9/2010 – T5/2011
 
4.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
4.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
5
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia ven biển
T9/2010 – T5/2011
 
5.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
5.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
5.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
5.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
6
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có cảng
T9/2010 – T5/2011
 
6.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
6.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
6.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
6.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
7
Tổng hợp báo cáo đánh giá thực hiện Công ước
T6/2011
 
II
Nghị định thư SOLAS PROT 1978
T9/2010 – T10/2011
 
1
Thu thập, tổng hợp các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan
T9/2010
 
2
Tập hợp và biên dịch Công ước và tài liệu nước ngoài
T9/2010 – T2/2011
 
3
Đánh giá nghĩa vụ chung của Quốc gia thành viên
T9/2010 – T5/2011
 
3.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
3.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
4
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có tàu mang cờ
T9/2010 – T5/2011
 
4.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
4.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
5
Tổng hợp báo cáo đánh giá thực hiện Công ước
T6/2011
 
III
Nghị định thư SOLAS PROT 1988
T9/2010 – T10/2011
 
1
Thu thập, tổng hợp các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan
T9/2010
 
2
Tập hợp và biên dịch Công ước và tài liệu nước ngoài
T9/2010 – T2/2011
 
3
Đánh giá nghĩa vụ chung của Quốc gia thành viên
T9/2010 – T5/2011
 
3.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
3.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
4
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có tàu mang cờ
T9/2010 – T5/2011
 
4.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
4.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
5
Tổng hợp báo cáo đánh giá thực hiện Công ước
T6/2011
 
IV
Công ước MARPOL 73/78
T9/2010 – T10/2011
 
1
Thu thập, tổng hợp các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan
T9/2010
 
2
Tập hợp và biên dịch Công ước và tài liệu nước ngoài
T9/2010 – T2/2011
 
3
Đánh giá nghĩa vụ chung của Quốc gia thành viên
T9/2010 – T5/2011
 
3.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
3.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
4
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có tàu mang cờ
T9/2010 – T5/2011
 
4.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
4.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
5
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ quốc gia ven biển
T9/2010 – T5/2011
 
5.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
5.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
5.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
5.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
6
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có cảng
T9/2010 – T5/2011
 
6.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
6.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
6.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
6.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
7
Tổng hợp báo cáo đánh giá thực hiện Công ước
T6/2011
 
V
Công ước STCW 78/95
T9/2010 – T10/2011
 
1
Thu thập, tổng hợp các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan
T9/2010
 
2
Tập hợp và biên dịch Công ước và tài liệu nước ngoài
T9/2010 – T2/2011
 
3
Đánh giá nghĩa vụ chung của Quốc gia thành viên
T9/2010 – T5/2011
 
3.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
3.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
4
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có tàu mang cờ
T9/2010 – T5/2011
 
4.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
4.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
5
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có cảng
T9/2010 – T5/2011
 
5.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
5.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
5.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
5.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
6
Tổng hợp báo cáo đánh giá thực hiện Công ước
T6/2011
 
VI
Công ước TONNAGE 69
T9/2010 – T10/2011
 
1
Thu thập, tổng hợp các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan
T9/2010
 
2
Tập hợp và biên dịch Công ước và tài liệu nước ngoài
T9/2010 – T2/2011
 
3
Đánh giá nghĩa vụ chung của Quốc gia thành viên
T9/2010 – T5/2011
 
3.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
3.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
4
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có tàu mang cờ
T9/2010 – T5/2011
 
4.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
4.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
5
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có cảng
T9/2010 – T5/2011
 
5.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
5.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
5.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
5.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
6
Tổng hợp báo cáo đánh giá thực hiện Công ước
T6/2011
 
VII
Công ước LOADLINE 66
T9/2010 – T10/2011
 
1
Thu thập, tổng hợp các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan
T9/2010
 
2
Tập hợp và biên dịch Công ước và tài liệu nước ngoài
T9/2010 – T2/2011
 
3
Đánh giá nghĩa vụ chung của Quốc gia thành viên
T9/2010 – T5/2011
 
3.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
3.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
4
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có tàu mang cờ
T9/2010 – T5/2011
 
4.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
4.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
5
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có cảng
T9/2010 – T5/2011
 
5.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
5.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
5.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
5.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
6
Tổng hợp báo cáo đánh giá thực hiện Công ước
T6/2011
 
VIII
Nghị định thư LOADLINE PROT 1988
T9/2010 – T10/2011
 
1
Thu thập, tổng hợp các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan
T9/2010
 
2
Tập hợp và biên dịch Công ước và tài liệu nước ngoài
T9/2010 – T2/2011
 
3
Đánh giá nghĩa vụ chung của Quốc gia thành viên
T9/2010 – T5/2011
 
3.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
3.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
4
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có tàu mang cờ
T9/2010 – T5/2011
 
4.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
4.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
5
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có cảng
T9/2010 – T5/2011
 
5.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
5.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
5.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
5.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
6
Tổng hợp báo cáo đánh giá thực hiện Công ước
T6/2011
 
IX
Công ước COLREG 72
T9/2010 – T10/2011
 
1
Thu thập, tổng hợp các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan
T9/2010
 
2
Tập hợp và biên dịch Công ước và tài liệu nước ngoài
T9/2010 – T2/2011
 
3
Đánh giá nghĩa vụ chung của Quốc gia thành viên
T9/2010 – T5/2011
 
3.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
3.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
3.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
4
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có tàu mang cờ
T9/2010 – T5/2011
 
4.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
4.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
4.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
5
Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có cảng
T9/2010 – T5/2011
 
5.1
Tập hợp văn bản và rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
5.2
Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích số liệu
T10/2010 – T5/2011
 
5.3
Họp thống nhất nội dung rà soát
T10/2010 – T5/2011
 
5.4
Viết báo cáo đánh giá
T11/2010 – T5/2011
 
6
Tổng hợp báo cáo đánh giá thực hiện Công ước
T6/2011
 
 
 

thuộc tính Quyết định 2070/QĐ-BGTVT

Quyết định 2070/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Kế hoạch đánh giá việc thực hiện các Công ước của IMO mà Việt Nam là thành viên
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2070/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành:26/07/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi